Leveringen - 23912-2020

17/01/2020    S12

Polen-Wroclaw: Immunosuppresiemiddelen

2020/S 012-023912

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 248-612483)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
Postadres: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 54-049
Land: Polen
Contactpersoon: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Telefoon: +48 713064419
Fax: +48 713064867
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych

Referentienummer: EZ/629/610/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652300 Immunosuppresiemiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych do programów lekowych w częściach zadanie 1–10. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanow. integr. część SIWZ. Miejsce wykon. ww. dostaw – siedziba Zamaw. przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zam. publ. zawiera wzór umowy, stanowiący integr. część SIWZ. Termin real. przed. zam. – 12 m-cy. Termin dostawy – 2 dni od dnia otrzymania każdoraz. zamówienia na ad. e-mail Wykonawcy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie platformy zakupowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu opublikowania go w Dzienniku Urzędowym UE. SIWZ udost. zostanie na stronie platformy zakup.(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak) od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 5 367 618,53 PLN. W sekcji II.1.5 ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględnieniem prawa opcji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 248-612483

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 31/01/2020
Plaatselijke tijd: 11:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: