Bauleistung - 239195-2020

25/05/2020    S100

Polen-Białystok: Installation von Elektroanlagen

2020/S 100-239195

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5420206596
Postanschrift: Składowa 7
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-399
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Wojno
E-Mail: zp@kpk.bialystok.pl
Telefon: +48 531104105

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kpk.bialystok.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby realizacji projektu: „Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.”

Referenznummer der Bekanntmachung: WND-RPPD.05.01.00-20-0515/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45311000 Installation von Elektroanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejących budynkach Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Białymstoku. Pozwolenie na budowę zapewnia Zamawiający. Instalacja składać się będzie z 494 szt. paneli zamontowanych na dachach budynków oraz z 149 szt. paneli zamontowanych na elewacjach budynków.

Do montażu na dachu przeznaczone są budynki nr 6, 7, 10 i wiata stacji tankowania.

Panele na elewacji należy zmontować na budynkach nr 1, 6, 7 i 8–1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
44112000 Diverse Bauwerke
44212000 Bauerzeugnisse und Teile davon, vorgefertigte Gebäude ausgenommen
45317000 Sonstige Elektroinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

15-399 Białystok, ul. Składowa 7, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na istniejących budynkach Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w Białymstoku. Pozwolenie na budowę zapewnia Zamawiający. Instalacja składać się będzie z 494 szt. paneli zamontowanych na dachach budynków oraz z 149 szt. paneli zamontowanych na elewacjach budynków.

Do montażu na dachu przeznaczone są budynki nr 6, 7, 10 i wiata stacji tankowania.

Panele na elewacji należy zmontować na budynkach nr 1, 6, 7 i 8–1.

Zakres prac, które należy wykonać przy wykonaniu przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. wykonanie WLZ- tów do rozdzielnic RPV;

2. dostawę i montaż rozdzielnic RPV, RAC, RDC;

3. rozbudowę istniejących rozdzielnic RG, RG1, RG8-1, RG-10, RG12;

4. montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu PWP przy budynkach 1, 6, 7, 8–1, 10, 12;

5. dostawę i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne;

6. dostawę i montaż inwerterów;

7. dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych;

8. dostosowanie instalacji odgromowych na budynkach do nowych warunków;

9. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych uszkodzeń dachów oraz elewacji budynków powstałych w trakcie realizacji inwestycji;

10. dostawę i montaż systemu nadrzędnego do zaczytywania, archiwizacji oraz prezentacji ilości wyprodukowanej energii;

11. uruchomienie instalacji;

12. przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanej instalacji fotowoltaicznej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena ryczałtowa brutto za całość robót / Gewichtung: 85
Kostenkriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, numer konkursu: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 062-147037
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby realizacji projektu: „Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
21/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sungrant sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ciesielska 2/23
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-542
Land: Polen

Internet-Adresse: https://sungrant.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 200 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 100 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 2.3 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020