Bauleistung - 239225-2020

25/05/2020    S100

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2020/S 100-239225

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 055-129907)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
Postanschrift: ul. Piotrkowska 173
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Woźniak
E-Mail: zamowienia@zdit.uml.lodz.pl
Telefon: +48 422726435

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdit.uml.lodz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont wybranych ulic na terenie miasta Łodzi z podziałem na 11 części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDiT-DZ.2620.10.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych ulic położonych na terenie miasta Łodzi w następujących lokalizacjach:

— ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż,

— ul. Chocianowicka, Łaskowice, Edwarda Abramowskiego,

— osiedle Dolina Łódki – remont ul. Obłocznej na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej,

— ul. Henrykowska,

— ul. Pomorska,

— al. Hetmańska,

— ul. Taborowa,

— ul. Tadeusza Gajcego,

— ul. Czorsztyńska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych części 1–4, 9–11 (formularze 2a–2d, 2i–2k) – tom I SIWZ, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – tom II SIWZ oraz w tomie III SIWZ – formularz aktu umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 055-129907

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Krótki opis
Anstatt:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych ulic położonych na terenie Miasta Łodzi w następujących lokalizacjach:

— ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż,

— ul. Chocianowicka, Łaskowice, Edwarda Abramowskiego,

— Osiedle Dolina Łódki – remont ul. Obłocznej na odcinku od ul.Listopadowej

Do ul. Kamykowej,

— ul. Henrykowska,

— ul. Pomorska,

— al. Hetmańska,

— ul. Wojciecha Gersona,

— ul. Gabrieli Zapolskiej,

— ul. Źródłowa,

— ul. Pienista,

— ul. Taborowa,

— ul. Tadeusza Gajcego,

— ul. Czorsztyńska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych części 1-11 (Formularze 2a – 2k) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

muss es heißen:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych ulic położonych na terenie miasta Łodzi w następujących lokalizacjach:

— ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż,

— ul. Chocianowicka, Łaskowice, Edwarda Abramowskiego,

— osiedle Dolina Łódki – remont ul. Obłocznej na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej,

— ul. Henrykowska,

— ul. Pomorska,

— al. Hetmańska,

— ul. Taborowa,

— ul. Tadeusza Gajcego,

— ul. Czorsztyńska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach cenowych części 1–4, 9–11 (formularze 2a–2d, 2i–2k) – tom I SIWZ, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – tom II SIWZ oraz w tomie III SIWZ – formularz aktu umowy.

Abschnitt Nummer: II.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje o częściach
Anstatt:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wykonawca może złożyć jedną ofertę na maksymalnie trzy części zamówienia z zastrzeżeniem, że nie może złożyć oferty jednocześnie na część 6, 7, 9, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę na:

— część 6 oraz maksymalnie dwie inne części (za wyjątkiem części 7 i 9),

albo

— część 7 oraz maksymalnie dwie inne części (za wyjątkiem części 6 i 9),

albo

— część 9 oraz maksymalnie dwie inne części (za wyjątkiem części 6 i 7).

muss es heißen:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi:

Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na:

— tylko część 9 – remont nawierzchni ul. Taborowej

albo

— maksymalnie na trzy części zamówienia spośród części 1, 2, 3, 4, 10, 11;

2. jeśli Wykonawca złoży ofertę na część 9 zamówienia, nie może złożyć oferty na żadną inną część.

Jeśli Wykonawca nie złoży oferty na część 9 zamówienia – może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy części spośród części 1, 2, 3, 4, 10, 11.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):

1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wzór Formularza zawierający wykaz robót, odpowiednio dla części 1-11 zamówienia, zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. Tomu I SIWZ.

1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

c) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

1.3. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór Formularza zawierający wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 Tomu I SIWZ.

1.4. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt. 6.3.3.3 Tomu I SIWZ.

Wzór Formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 Tomu I SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy):

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(...)

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia–Tom I SIWZ–Instrukcja dla Wykonawców,zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się m.in.w pkt 6 i 7 Tomu I SIWZ

muss es heißen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy):

1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Wzór formularza zawierający wykaz robót, odpowiednio dla części 1–4 i 9–11 zamówienia, zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 tomu I SIWZ;

1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje;

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;

1.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór formularza zawierający wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 tomu I SIWZ;

1.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy opisanych w pkt 6.3.3.3 tomu I SIWZ.

Wzór formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 tomu I SIWZ.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy):

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (...)

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się m.in. w pkt 6 i 7 tomu I SIWZ.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Anstatt:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,że:

1.Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

a) dot. Części 1 -w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg, obejmujące roboty brukarskie o wartości co najmniej 80 000,00PLN(brutto).

b) dot. Części 2 -w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie chodników o wartości co najmniej 200 000,00 PLN (brutto).

c) dot. Części 3 -w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej na podbudowie z tłucznia kamiennego o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (brutto).

d) dot. Części 4 -w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500 000,00PLN(brutto).

e) dot. Części 5 -w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie chodników o wartości co najmniej 220 000,00 PLN (brutto).

f) dot. Części 6 -w ramach jednego lub dwóch zamówień roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie chodników o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto).

g) dot. Części 7 -w ramach jednego lub dwóch zamówień roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 2 300 000,00 PLN (brutto).

h) dot. Części 8 -w ramach jednego lub dwóch zamówień roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie chodników o łącznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN (brutto).

i) dot. Części 9 -w ramach jednego lub dwóch zamówień roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN (brutto).

j) dot. Części 10 -w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 PLN (brutto).

k) dot. Części 11-w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 400 000,00 PLN (brutto).

UWAGA (dot. Części 1-11):

1.Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.

(...)

2.dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

UWAGA:

1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

(...)

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w post. oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się m.in. w pkt 6 i 7 Tomu I SIWZ.

muss es heißen:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:

a) dot. części 1 – w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg, obejmujące roboty brukarskie o wartości co najmniej 80 000,00 PLN (brutto);

b) dot. części 2 – w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie chodników o wartości co najmniej 200 000,00 PLN (brutto);

c) dot. części 3 – w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej na podbudowie z tłucznia kamiennego o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (brutto);

d) dot. części 4 – w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (brutto);

e) dot. części 9 – w ramach jednego lub dwóch zamówień roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 1 200 000,00 PLN (brutto);

f) dot. części 10 – w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 200 000,00 PLN (brutto);

g) dot. części 11 – w ramach jednego zamówienia roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz chodników o łącznej wartości co najmniej 400 000,00 PLN (brutto).

Uwaga (dot. części 1–4 i 9–11)

1. Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.

(...)

2. dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Uwaga

1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo budowlane uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego dopełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

(...)

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w post. oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – tom I SIWZ – instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się m.in. w pkt 6 i 7 tomu I SIWZ.

Abschnitt Nummer: III.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki realizacji umowy
Anstatt:

Zgodnie z Tomem III SIWZ - Formularz aktu umowy (dla części 1-11 zamówienia)

muss es heißen:

Zgodnie z tomem III SIWZ – Formularz aktu umowy (dla części 1–4 i 9–11 zamówienia).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 21/05/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 21/05/2020
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 05/06/2020
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: