Dostawy - 239242-2017

24/06/2017    S119    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku

2017/S 119-239242

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
Tel.: +48 323513300
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Faks: +48 323513309
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.srk.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.srk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka skarbu państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

Numer referencyjny: CZOK/17/17
II.1.2)Główny kod CPV
42418000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1.Dostawę przewoźnej maszyny wyciągowej

2.Dostawę układu sygnalizacji szybowej

3.Dostawę naczynia wyciągowego

4.Dostawę zawieszenia naczynia wyciągowego

5.Zainstalowanie i uruchomienie przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z układem sygnalizacji szybowej, naczyniem wyciągowym i zawieszeniem.

Szczegółowy zakres zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

II.2.4)Opis zamówienia:

2.1.1. Przedmiotem dostawy przewoźnej maszyny wyciągowej jest dostawa nieużywanej, nowej, wyprodukowanej w roku 2017 przewoźnej maszyny wyciągowej typu B-1200/DC-50 posiadającej dopuszczenie WUG lub równoważnej posiadającej dopuszczenie WUG 2.2.1. Przedmiotem dostawy jest dostawa nieużywanego, nowego wyprodukowanego w roku 2017 Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej dla górniczych wyciągów szybowych pomocniczych typu ZUSS-2 posiadającego dopuszczenie WUG lub urządzenia równoważnego posiadającego dopuszczenie WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, zintegrowanego z układami maszyny wyciągowej B-1200/DC-50 lub równoważnej posiadającej dopuszczenie WUG ( realizacja sterowania maszyny wyciągowej i sygnalizacji szybowej przez wspólne sterowniki programowalne ) i przeznaczonego do realizacji funkcji sygnalizacji szybowej wyciągu szybowego pomocniczego.2.3.1. Przedmiotem dostawy jest dostawa nieużywanego, nowego, wyprodukowanego w roku 2017 naczynia wyciągowego posiadającego dopuszczenie WUG wg. istniejącego projektu technicznego nr 30 638 ( Naczynie wyciągowe do stosowania w górniczych wyciągach szybowych pomocniczych – BSiPG Katowice ) lub naczynie szybowe równoważne posiadające dopuszczenie WUG.

2.3.2. Dostawa pomostów roboczych wg. projektu – Naczynie wyciągowe do stosowania w górniczych wyciągach szybowych pomocniczych – BSiPG Katowice.

2.4.1. Przedmiotem dostawy jest dostawa nieużywanych, nowych wyprodukowanych w roku 2017 elementów zawieszenia naczynia wyciągowego:

— linowego zawieszenia nośnego typu SADEX WLK-1 posiadającego dopuszczenie WUG GM-133/10 do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

— łącznika obrotowego, dla linowego zawieszenia nośnego typu SADEX WLK-1, posiadającego dopuszczenie WUG GM-85/11 do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

— elementy łącznikowe, dla linowego zawieszenia nośnego typu SADEX WLK-1, posiadające dopuszczenie WUG GM-121/09 do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,

— lub elementów zawieszenia równoważnych do wymienionych powyżej posiadających dopuszczenie WUG.

2.5. Zainstalowanie i uruchomienie przewoźnej maszyny wyciągowej wraz z układem sygnalizacji szybowej, naczyniem wyciągowym i zawieszeniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszty eksploatacji maszyny wyciągowej / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że urzędującego członka jego organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej i prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zmówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Podmioty zagraniczne

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z § 7 ust. 1:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę o wartości minimum: 2 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych

w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się

a) dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie i wykonywanie robót w zakresie instalacji przedmiotu dostawy:

— minimum 1 osoba – Kierownik Działu Energomechanicznego kierująca i nadzorująca prace związane z realizacją zadania

— minimum 1 osoba – osoba wyższego dozoru w specjalności mechanicznej górnicze wyciągi szybowe, nadzorująca prace związane z realizacją zadania,

— minimum 1 osoba – osoba wyższego dozoru elektrycznego nadzorująca prace związane z realizacją zadania

W trakcie instalacji przedmiotu dostawy u Zamawiającego, Wykonawca zapewnia obecność przynajmniej jednej osoby wyższego dozoru w branży mechanicznej lub elektrycznej na zmianę roboczą podczas instalowania maszyny wyciągowej. Podczas instalowania przewoźnej maszyny wyciągowej w górniczych wyciągach szybowych Wykonawca zapewnia na zmianę roboczą minimum 1 osobę wyższego dozoru w specjalności mechanicznej górnicze wyciągi szybowe nadzorującą prace.

Wszystkie osoby w/w muszą posiadać stwierdzenie kwalifikacji wydane przez organ nadzoru górniczego.

— pracowników brygad, w których składzie będą osoby z uprawnieniami adekwatnymi do zakresu wykonywanych prac związanych z instalowaniem przewoźnej maszyny wyciągowej w górniczych wyciągach szybowych w tym np. elektromonter, ślusarz,

Minimalny skład brygady:

— minimum 2 ślusarzy na jedną zmianę roboczą,

— minimum 1 elektromonter na jedną zmianę roboczą

Członkowie brygad muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139 poz. 1169 z 2002 r.) wraz z późniejszymi zmianami wraz z warunkami w zał. nr 4 pkt.5.29.2.

— minimum 1 osoba rzeczoznawca WUG ds. maszyn wyciągowych w branży mechanicznej,

— minimum 1 osoba rzeczoznawca WUG ds. maszyn wyciągowych w branży elektrycznej.

Jedna osoba może łączyć obie funkcje.

b) należytym wykonaniem dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną dostawą w ramach jednej umowy polegającą na dostawie i zainstalowaniu w górniczym wyciągu szybowym jednej maszyny wyciągowej o wartości minimum 1 900 000 PLN brutto wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 066-123775
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 – pokój 112 (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołują się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ) dotyczący każdego z tych podmiotów.

1. W przypadku powołania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt. 8 C SIWZ celem potwierdzenia czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp.

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Oświadczenia składane przez Wykonawcę (dotyczy także oświadczeń innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy) składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl

Adres internetowy: www.srk.com.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/06/2017