Bauleistung - 239252-2020

25/05/2020    S100

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie teatrów

2020/S 100-239252

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 042-098242)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Adres pocztowy: ul. Fredry 9
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Szymanowski
E-mail: sekretariat@opera.poznan.pl
Tel.: +48 616590200
Faks: +48 616393989
Adresy internetowe:
Główny adres: https://opera.poznan.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu

Numer referencyjny: 332/01/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45212322 Roboty budowlane w zakresie teatrów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się:

Roboty budowlane podstawowe część A – modernizacja sceny Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 042-098242

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które obejmowały wykonanie robót elektrycznych o wartości każdej z robót elektrycznych 1 000 0000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

c) dysponuje

Powinno być:

b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie, która w ciągu ostatnich 5 lat pełniła funkcję kierownika robót przy minimum 2 zakończonych realizacjach (budowie, remoncie lub modernizacji) obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 122 lub 123 lub 124 lub 126 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które obejmowały wykonanie robót elektrycznych o wartości każdej z robót elektrycznych 1 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT;

c) dysponuje

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: