Bauleistung - 239283-2020

25/05/2020    S100

België-Lokeren: Bouwen van brandweerkazerne

2020/S 100-239283

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-200238)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Lokeren
Nationaal identificatienummer: BE207463402
Postadres: Groentemarkt 1
Plaats: Lokeren
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9160
Land: België
Contactpersoon: centrale aankoopdienst
E-mail: cad@lokeren.be
Telefoon: +32 93423017
Fax: +32 93423019
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.lokeren.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen van een nieuwe brandweerkazerne te Lokeren

Referentienummer: INFRA 2016/032 (deel 2020)
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45216121 Bouwen van brandweerkazerne
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200238

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De inschrijvers worden verzocht rekening te houden met deze aanvullingen/wijzigingen bij het opmaken van hun offerte.

De informatie is gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie, graag de bijbehorende aanbestedingsstukken raadplegen.