Bauleistung - 239384-2020

25/05/2020    S100

Magyarország-Szekszárd: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2020/S 100-239384

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07144
Postai cím: Béla király tér 8.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
E-mail: kuglics.krisztina@szekszard.hu
Telefon: +36 74504184
Fax: +36 74412719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szekszard.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

II.1.2)Fő CPV-kód
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Létesítmény 25mx33m-es, 2.20m vízmélységű nagymedencét és a 8mx16m-es 0,8m vízmélységű tanmedencét magába foglaló háromszintes épület.

A pinceszinten gépészet és az öltözők, a földszinten előcsarnok, átjárók a meglévő épületbe, büfé, a medencék, szaunák, illemhelyek, tárolók, irodák és orvosi szoba, az emeleten lelátók és irodák kerültek elhelyezésre.

Az épület előcsarnokában személyfelvonó létesül.

Az ingatlanon 24 db parkoló, a szomszédos közterületen 27 db+2 db akadálymentes parkoló épül.

A tervezett új uszoda beépített alapterülete: 2 457,3 m2. (Meglévő beépítés 1 334 m2), összesen: 3 791,30 m2.

A tervezett épület 3 szintes összesen 5 549 m2.

Főbb munkarészek:

— Építészet

— Ivóvízellátás,

— Melegvízellátás,

— Csatornázás,

— Csapadékelvezetés,

— Tűzoltóvíz ellátás,

— Hőenergia ellátás,

— Hőszivattyú telep (elsődleges hőenergia termelő bázis),

— Kazántelep (másodlagos hőenergia termelő bázis),

— Kazántelep (másodlagos hőenergia termelő bázis).

— Légkezelő fűtőberendezések,

— Légkezelő fűtőberendezések,

— Medencefűtő berendezések,

— Belső gázellátás,

— Vízgépészet,

— Villamos mun kák

— Parkoló építés

— Tereprendezés.

A projekt engedélyköteles tevékenység.

Építési engedély száma: 201700007148

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T.Gazdaság i szereplőket továbbá az alábbiakról:

— A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy a meglévő, működő strand és élményfürdő működését ne zavarja, a látogatókra, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

— Nyertes Ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009 .(IX.15)Korm.rendeletben foglaltak alapján jogosult megkezdeni.

Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.

A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.

Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek. Az egyenértékűség tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 46.§(3)-(6)bek irányadó.

Ajánlatkérő a Kbt.98.§(3) bekezdése szerinti eljárást alkalmazhat jelen eljárás eredményes lezárultát követően az épülethez kapcsolódó külső közművek kivitelezése tárgyában.

Ajánlatkérő a tárgyi projekt megvalósításához kapcsolódó külső közművek tervezését külön folytatja le, azonban jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás teljes körű műszaki megvalósításához a külső közművek építési munkái szorosan kapcsolódnak, annak egy újabb üteme és így képez egységes beruházást. A beszerzésre a tervek és Modern Városok Program keretében a fedezet rendelkezésre állását követően kerül sor.

Az AK tárgyi eljárásban részajánlat tételre, illetőleg többváltozatú ajánlattételre nem biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy az ép. ber. egy új épület kiv. munkáit foglalja magában,- mely egy helyrajzi számon helyezkedik el-az épület fizikai, műszaki, funkcionális elkülönültsége nem áll fenn, ezáltal egy műszaki funkcionális egységet alkot, így a közbeszerzés részekre bontása a gazd .-i észszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt.61.§] A kiv. munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések tartalmazzák

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 16
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 062-136547

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Aquaplus Kft.
Postai cím: Sövényházi út 1.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 324 081 907.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

3. számú Szerződésmódosítás dátuma: 2020. április 29.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A műszaki tartalom változás részletes meghatározását a módosított tervek és a jelen szerződés módosítás 1. sz. mellékletét képező Vállalkozó által benyújtott árajánlat (pótmunka igény) tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 14/03/2018
Befejezés: 30/09/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 692 029 699.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Aquaplus Kft.
Postai cím: Sövényházi út 1.
Város: Sándorfalva
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6762
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés alábbi pontjai módosultak:

II. A szerződés tárgya pont

IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő 2.1. pontjának rendelkezései

XI. Ellenérték, fizetési feltételek 8. pontjának az 1.sz. szerződésmódosítással egységes szerkezetben megállapított rendelkezései

XII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek pont

A módosításokat részletesen a szerződésmódosítás, valamint annak mellékletei tartalmazzák.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A tervmódosítás miatt az eredeti szerződésben nem szereplő műszaki tartalom megvalósítása vált szükségessé a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 397 084 772.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 692 029 699.00 HUF