Lieferungen - 239458-2020

25/05/2020    S100

Rumänien-Oradea: Fernmeldesystem

2020/S 100-239458

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Nationale Identifikationsnummer: 4208463
Postanschrift: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Ort: Oradea
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 410469
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ileana Adina Marge
E-Mail: spitalcopii@gmail.com
Telefon: +40 259267903
Fax: +40 259267903
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.scmo.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096059
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de telemedicină cu sistem video pentru sălile de curs

Referenznummer der Bekanntmachung: 4208463-2020-62
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32524000 Fernmeldesystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sistem de telemedicină cu sistem video pentru sălile de curs, livrare, punere in functiune si instruire personal pana la 31.12.2020, 1 bucata, valoare estimata 522 522 RON fara TVA.

Termenul pana la care se pot solicita clarificari este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, urmand ca autoritatea contractanta sa raspunda consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 522 522.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50330000 Wartung von Fernmeldeeinrichtungen
79633000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Personalentwicklung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Str. Corneliu Coposu nr. 12, cod postal: 410469, loc. Oradea, jud. Bihor, tel +40 259803800, fax +40 259442687.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sistem de telemedicină cu sistem video pentru sălile de curs, livrare, punere in functiune si instruire personal pana la 31.12.2020, 1 bucata.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Posibilitarea de a seta unitati de stocare/arhivare si directoare de arhivare (care sunt o facilitate in plus fata de unitatile de stocare de baza) diferite pe tipuri de modalitati (CT, RM, RX, MAMO etc.). Este necesara aceasta facilitate pentru ca exista multe multe echipamente diverse de imagistica si specialitati diverse in spital. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garantie completa minimum 24 de luni de la punerea in functiune. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Posibilitate de transfer de studii pe minimum trei conexiuni simultan bazat pe numarul de serii DICOM pentru a eficientiza transferul de imagini. S-a stabilit un minimum de trei conexiuni simultan, avand in vedere numarul mare de echipmente de imagistica si utilizatori care se conecteaza simultan la serverul de PACS. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Echipamentele de stocare de tip NAS se achizitioneaza la pachet de doua unitati identice, atat ca si tip, cat si ca si capacitate de stocare, fiind configurate ca si unitate active si unitate de backup. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Minimum 14 pentru a conecta toate sectiile principale ale spitalului la sistemul PACS. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EMS cod ROHU 386.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarii nr. 240/2016; documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru toate sediile/punctele de lucru specificate în certificatul constatator emis de ONRC, inclusiv pentru acelea la care care nu există obligaţii de plată;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz; se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”:

— ec. Silaghi Maria – manager;

— ec. Dance Nicolae Sebastian – director financiar-contabil;

— dr. Burtă Ovidiu Pavel – director medical;

— as. med. pr. Barabaș Călin Iulian – director de îngrijiri;

— ing. Gherman Sorin – sef Serviciu administrativ;

— ec. Chiş Mihaela Camelia;

— ec. Jurcă Mioara Ioana;

— ec. Sferle Sanda;

— ing. Marge Ileana Adina – sef Serviciu achizitii publice, contractare si aprovizionare;

— ec. Balint Ioan;

— ec. Pop Diana Carmen;

— ec. Chirilă Nadia Mariana;

— func. Cherteş Cristina Daniela;

— fiz. Dumitrașcu Anca;

— ing. Panea Ioan;

— ing. Apostol Alin, include inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică; completare formular DPNP din „Formulare şi modele de documente”.

Forma de înregistrare – certificat constatator emis de ONRC, din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului sau acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se acceptă Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 şi Notificarii nr. 240/2016, se va completa de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii subcontractanţi, cu informaţiile aferente situaţiei lor; documentele justificative în original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul” care probează îndeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

— Documentaţia va fi descărcată de pe site-ul www.e-licitatie.ro

— Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătura electronică);

— Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil;

— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

— Răspunsurile la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici vor fi postate în cadrul procedurii de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro rubrica „Lista clarificari, notificari si decizii”, precum si prin publicare de erate rublica „Lista erate”;

— In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora; în situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

— Pentru îndeplinirea obligatiei referitoare la modul de transmitere a DUAE de catre operatorii economici participanti la proceda de atribuire, prevazuta la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă; DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat si analizat de către autoritatea contractanta în sectiunea dedicata acestuia; raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de catre fiecare participant; pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem si va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completarii DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator); este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie înregistrati ca utilizatori ai sistemului; la procedura de atribuire se înscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala, iar ceilalți participanti completeaza direct în sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta;

— Potenţiali operatori economici, rezidenţi în ţările Comunităţii Europene şi ţările Spaţiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene – DG Creştere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica şi compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire;

— Toate orele specificate în anunțul de participare se referă la ora locală a României (GMT + 2 ore),

— Completare Formular II din „Formulare si modele de documente” atasat in SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: spitalcopii@gmail.com
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”
Postanschrift: Str. Corneliu Coposu nr. 12
Ort: Oradea
Postleitzahl: 410469
Land: Rumänien
Telefon: +40 359803800
Fax: +40 259442687
Internet-Adresse: www.scmo.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020