Lieferungen - 239527-2020

Submission deadline has been amended by:  286484-2020
25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Krakau: Mobile, modulare Containergebäude

2020/S 100-239527

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Postanschrift: ul. Mogilska 85
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
E-Mail: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl
Telefon: +48 261131040
Fax: +48 261131306

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rzikrakow.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 21/2020/ZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44211100 Mobile, modulare Containergebäude
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenerów w ramach dwóch części:

— część nr 1 – dostawa kontenerów mieszkalnych,

— część nr 2 – dostawa kontenerów sanitarnych.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:

— wzór umowy – dla każdej z części,

— wymagania eksploatacyjno-techniczne – dla każdej z części,

— klauzula jakościowa – dla każdej z części,

— druk „Wycena ofertowa” – dla każdej z części,

— wzór protokołu przyjęcia – przekazania.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów mieszkalnych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44211100 Mobile, modulare Containergebäude
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Potok, 68-132 Przewóz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest dostawa kontenerów mieszkalnych.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:

— wzór umowy – dla części nr 1,

— klauzula jakościowa – dla części nr 1,

— druk „Wycena ofertowa” – dla części nr 1,

— wzór protokołu przyjęcia – przekazania.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 100
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawem opcji jest jest nabycie (zakup) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych w ramach części nr 1 – do 70 sztuk kontenerów mieszkalnych.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria wyboru:

a) cena – znaczenie kryterium – 60 %,

b) okres gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem trwałości powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych – podany w pełnych miesiącach na druku „Oferta” – znaczenie kryterium – 15 %,

c) okres gwarancji na trwałość powłok lakierniczych wewnętrz. i zewnętrz. – podany w pełnych miesiącach na druku „Oferta" – znaczenie kryterium – 25 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kontenerów sanitarnych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44211100 Mobile, modulare Containergebäude
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Hauptort der Ausführung:

Potok, 68-132 Przewóz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest dostawa kontenerów sanitarnych:

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:

— wzór umowy – dla części nr 2,

— wymagania eksploatacyjno-techniczne – dla części nr 2,

— klauzula jakościowa – dla części nr 2,

— druk „Wycena ofertowa” – dla części nr 2,

— wzór protokołu przyjęcia – przekazania.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do SIWZ i są jej integralną częścią.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 100
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prawem opcji objęte jest nabycie (zakup) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych w ramach części nr 2 – do 5 kompletów kontenerów sanitarnych.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria wyboru:

a) cena – znaczenie kryterium – 60 %,

b) okres gwarancji na przedmiot zamówienia z wyłączeniem trwałości powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych – podany w pełnych miesiącach na druku „Oferta” – znaczenie kryterium – 15 %,

c) okres gwarancji na trwałość powłok lakierniczych wewnętrz. i zewnętrz. – podany w pełnych miesiącach na druku „„Oferta” – znaczenie kryterium – 25 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - składanych wraz z ofertą:

1.1. do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców,

1.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

3.2. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3.5.W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wskazane w ppkt 7.6.1 – 7.6.4 w odniesieniu do tych podmiotów.

3.6.W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy – dokumenty wskazane w ppkt 7.6.1 – 7.6.4 w odniesieniu do tego podwykonawcy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – przy uwzględnieniu warunku opisanego niniejszym ogłoszeniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 oraz 4 ustawy.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego

2.1. Dowody potwierdzające, że oferowany przez wykonawcę sprzęt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ – w przypadku jego zastosowania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Część nr 1 i nr 2

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem były kontenery mieszkalne, sanitarne lub biurowe o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Realizacja zamówienia ma szczególne znaczenie społeczno-polityczne.

Utrzymanie 35 dniowego terminu składania ofert może uniemożliwić wykonanie zamówienia, a tym samym realizację przez stronę Polską zobowiązania sojuszniczego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6, pokój 16, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz.243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

1.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

1.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2. Zamawiający zastosuje w przedmiotowym postępowaniu procedurę określoną w art. 24aa ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego:

— za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow

— przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną email: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl.

4. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:

— część nr 1: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych),

— część nr 2: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020