Dostawy - 239533-2020

Submission deadline has been amended by:  344641-2020
25/05/2020    S100

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe

2020/S 100-239533

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Żurek
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Tel.: +48 126624412
Faks: +48 126624410

Adresy internetowe:

Główny adres: www.urk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu na potrzeby Pracowni Digitalizacji oraz Serwerowni Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Numer referencyjny: DZP-291-3322/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu na potrzeby Pracowni Digitalizacji oraz Serwerowni Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

2. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych”.

3. Zamawiający podzielił niniejsze postępowanie na 9 zadań częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań częściowych, których zakresy zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1A do SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ pn. „Parametry techniczne przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21A w Krakowie (Serwerownia Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1:

a) pozycja nr 1: komputer wraz z oprogramowaniem;

b) pozycja nr 2: notebook do administracji infrastrukturą wraz z oprogramowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. czas naprawy – 10 %;

3. termin dostawy – 10 %;

4. okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21A w Krakowie (Serwerownia Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2:

a) pozycja nr 1: serwer dla repozytorium wraz z oprogramowaniem;

b) pozycja nr 2: serwer plików dla repozytorium;

c) pozycja nr 3: serwer backup wraz z oprogramowaniem;

d) pozycja nr 4: serwer plików dla repozytorium.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. termin dostawy – 20 %;

3. okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21A w Krakowie (Serwerownia Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3:

a) pozycja nr 1: szafa rack 19”;

b) pozycja nr 2: wyposażenia szaf: PDU Zarządzalny;

c) pozycja nr 3: wyposażenia szaf: PDU Slave;

d) pozycja nr 4: wyposażenia szaf: CMC / monitoring warunków oraz otwarcia szaf;

e) pozycja nr 5: wyposażenia szaf: organizer kabli;

f) pozycja nr 6: wyposażenia szaf: patchpanel (6 szt.) + gniazda RJ45 kat. 6A;

g) pozycja nr 7: wyposażenia szaf: okablowanie sieciowe;

h) pozycja nr 8: wyposażenia szaf: kabel kat. 6A;

i) pozycja nr 9: KVM z wbudowanym monitorem;

j) pozycja nr 10: KVM przełącznik.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. czas naprawy – 10 %;

3. termin dostawy – 10 %;

4. okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21A w Krakowie (Serwerownia Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4:

a) pozycja nr 1: urządzenie do transmisji danych firewall/router.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. termin dostawy – 20 %;

3. okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21A w Krakowie (Serwerownia Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 5

a) pozycja nr 1: switch serwerowy;

b) pozycja nr 2: switch dystrybucyjny;

c) pozycja nr 3: switch PoE;

d) pozycja nr 4: wkładki SFP+;

e) pozycja nr 5: przewody DAC SFP+ długość 5 m.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. czas naprawy – 10 %;

3. termin dostawy – 10 %;

4. okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie (Serwerownia), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 6:

a) pozycja nr 1: UPS serwerowy + okablowanie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. czas naprawy – 10 %;

3. termin dostawy – 10 %;

4. okres gwarancji – 20 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie (Serwerownia), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 7:

a) pozycja nr 1: skaner A1 wraz z oprogramowaniem;

b) pozycja nr 2: zestaw komputerowy do sterowania skanerem wraz z oprogramowaniem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. parametry techniczne skanera – 30 %;

3. okres gwarancji – 10 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie (Biblioteka Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 8

a) pozycja nr 1: oprogramowanie do obróbki zdjęć;

b) pozycja nr 2: oprogramowanie do generowania formatów publikacyjnych w standardzie DjVu;

c) pozycja nr 3: oprogramowanie do generowania formatów publikacyjnych w standardzie PDF;

d) pozycja nr 4: oprogramowanie do generowania formatów publikacyjnych w standardzie PDF.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. termin dostawy – 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28 w Krakowie (Biblioteka Główna), POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 9:

a) pozycja nr 1: cyfrowy aparat fotograficzny z kompletem akcesoriów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.02-12-967/17-00-XVII/282/FE/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

1. cena sprzętu – 60 %;

2. czas naprawy – 10 %;

3. termin dostawy – 10 %;

4. okres gwarancji – 20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:

— zadanie nr 2 – 1 dostawę sprzętu teleinformatycznego o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 100 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 4 – 1 dostawę sprzętu teleinformatycznego o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 150 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 5 – 1 dostawę sprzętu teleinformatycznego o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę, co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, POLSKA – pok. nr 35 – Dział Zamówień Publicznych.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert członek komisji przetargowej odczyta kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach:

— zadanie nr 1 – 500,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 10 000,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 2 500,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 8 000,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 2 500,00 PLN,

— zadanie nr 6 – 1 000,00 PLN,

— zadanie nr 7 – 7 000,00 PLN,

— zadanie nr 8 – 200,00 PLN,

— zadanie nr 9 – 250,00 PLN.

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz dostaw wraz z dowodami;

2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

8. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

9. foldery/katalogi/karty producenta.

Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informacja została zawarta w rozdziale XIX SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia:

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328902,2020.html

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

9. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020