Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 239556-2020

Submission deadline has been amended by:  450272-2020
25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Urządzenia wieży kontrolnych

2020/S 100-239556

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dombrowska
E-mail: zp@pansa.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pazp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: służby żeglugi powietrznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów

Numer referencyjny: 52/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)Główny kod CPV
34962100 Urządzenia wieży kontrolnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45213330 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300 Betonowanie
45262210 Fundamentowanie
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232330 Wznoszenie masztów antenowych
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
32344250 Instalacje radiowe
32230000 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45232332 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
34962210 Symulacja kontroli ruchu lotniczego
34962220 Systemy kontroli ruchu lotniczego
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Port Lotniczy Lublin – ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, POLSKA

2. OKRL na terenie lotniska Rzeszów–Jasionka 945, 36-002 Jasionka, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu Remote Tower dla lotniska Lublin EPLB z centrum zdalnym zlokalizowanym w OKRL Rzeszów.

Przedmiot zamówienia obejmuje: zaprojektowanie, wybudowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego pełnienie przez uprawniony personel operacyjny TWR Lublin zdalnej służby kontroli lotniska Remote Tower dla lotniska w Lublinie (EPLB), z centrum zdalnym zlokalizowanym w budynku Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Rzeszowie, wraz z dostawą niezbędnych urządzeń, ich instalacją oraz z budową niezbędnej infrastruktury, na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poprzez zaprojektowanie i wdrożenie rozumie się między innymi sporządzenie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami, jak również przedstawienie planu wdrożenia systemu do pracy operacyjnej, wraz z odpowiednią dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „Dodatkowe funkcjonalności Systemu Remote Tower" podzielone zostało na podkryteria – szczegółowe informacje wraz z punktacją za poszczególne podkryteria zostały opisane w rozdziale XIII SIWZ dostępnej na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce przedmiotowego postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów zł).

Uwaga: W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej od odpowiedzialności cywilnej w walucie innej niż złotych polskich (PLN), w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na złote polskie (PLN) według kursu średniego opublikowanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jeden system Remote Tower wraz z jego uruchomieniem i dopuszczeniem do pracy operacyjnej przez właściwy organ centralnej administracji rządowej nadzorujący służby ruchu lotniczego.

1.2.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

a) kierowników budowy w dowolnej z wymienionych w pkt b specjalności posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi;

b) kierowników robót w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej radiowej,

— telekomunikacyjnej przewodowej.

Posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności). Jeden z kierowników robót może jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy;

c) projektantów w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— telekomunikacyjnej radiowej,

— telekomunikacyjnej przewodowej.

Posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń do projektowania w odpowiedniej specjalności (minimum po jednej osobie w każdej wskazanej specjalności).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 1 (jedną) osobę kilku ww. uprawnień.

1.2.3. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń łączności radiowej, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.4. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń łączności przewodowej, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.5. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie, jako instruktor producenta urządzeń systemu VCS, która przeprowadziła przynajmniej 15 szkoleń na zlecenie producenta z zakresu obsługi tych urządzeń;

1.2.6. osobę (minimum jedną) posiadającą udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie instruktora w służbach kontroli ruchu lotniczego, w tym szkoleń z systemu Remote Tower i która przeprowadziła przynajmniej 2 szkolenia na zlecenie producenta z zakresu obsługi urządzeń systemu Remote Tower.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie:

2.1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu dostawy i ich wartości, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 4 do SIWZ.

2.2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;

b) inne dokumenty/oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.

2.3. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania, zamieszczone są w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP https://portal.smartpzp.pl/pazp/

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Dokumentacja postępowania” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się na terenie strzeżonym z dostępem przepustkowym. Osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert winny pojawić się nie później niż na 30 minut przed planowanym otwarciem ofert w celu wydania przepustek i wprowadzenia na teren Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w lokalizacjach wskazanych w Rozdziale III SIWZ – szczegóły dot. terminu wizji oraz procedury zgłoszeń opisane zostały w Rozdziale III pkt 6 SIWZ.

2. Szczegóły dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie - opisane w Rozdziale V SIWZ.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24ust. 5 ustawy.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu – opisane w rozdziale VI SIWZ.

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Szczegóły dotyczące wadium – opisane w rozdziale VIII SIWZ.

7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8. Ofertę stanowi:

8.1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ;

8.2. wypełniona specyfikacja cenowa – Załącznik nr 3a do SIWZ;

8.3. wypełniony harmonogram realizacji umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ;

8.4. wypełniona tabela z Wykazem oferowanych dodatkowych funkcjonalności Systemu Remote Tower – Załącznik nr 7 do SIWZ;

8.5. Specyfikacja techniczno-funkcjonalna, o której mowa w pkt 5 poniżej.

9. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposób oceny ofert I- opisane w rozdziale XIII SIWZ.

10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umowy, zgodnie z § 12 załącznika nr 2 do

SIWZ.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.

12. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/pazp, jedynie zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres: zp@pansa.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020