Leveringen - 239584-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Wierden: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 100-239584

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Wierden
Nationaal identificatienummer: 53309561
Postadres: Plantsoenlaan 1
Plaats: Wierden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7442 EC
Land: Nederland
Contactpersoon: Ben Wessels
E-mail: b.wessels@wierden.nl
Telefoon: +31 546-580810

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wierden.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=144571

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=144571
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering duurzame elektriciteit vanaf 2021

Referentienummer: Z-18-31931
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare aanbesteding die Europees is aangekondigd voor de levering van duurzame elektriciteit aan de samenwerkende Twentse gemeenten tien gemeenten en de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht. Dinkelland Tubbergen. De deelnemende gemeenten hebben met AVI-Twente bv een overeenkomst gesloten voor het additioneel opwekken en leveren van duurzame elektriciteit uit hernieuwbare bronnen vanaf 2021. AVI-Twente kan op dit moment niet rechtstreeks de elektriciteit leveren aan de gemeenten omdat zij momenteel nog niet beschikt over de daarvoor vereiste vergunningen. Binnen deze aanbesteding wordt een leverancier gecontracteerd die de daarvoor benodigde energie gaat afnemen bij AVI-Twente bv Hiervoor is een power purchase agreement (PPA) opgesteld waar de leverancier zich aan moet conformeren.

De gemeente Wierden treed op namens genoemde organisaties Gunning van de overeenkomsten geschiedt op basis van gunningscriterium laagste prijs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gezamenlijke afname van elektriciteit (10 gemeenten en een bedrijfsvoeringsorganisatie) waarbij de leverancier de verplichting heeft om de elektriciteit af te nemen bij AVI-Twente via een daarvoor opgestelde PPA. Voor de periode 2020 t/m 2024 = een optiejaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie van twaalf maanden.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

De opening gebeurd digitaal en daarbij zijn geen inschrijvers aanwezig.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er worden geen personen toegelaten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020