Dostawy - 239610-2020

25/05/2020    S100

Polska-Poznań: Komputery osobiste

2020/S 100-239610

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: al. Niepodległości 34
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-714
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Regulska
E-mail: marta.regulska@umww.pl
Tel.: +48 616267094
Faks: +48 616267081

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umww.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.umww.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym oraz dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów

Numer referencyjny: BGW-III.272.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

— Część 1: dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym, w zakresie:

• Komputer stacjonarny All In One Typ A,

• Komputer stacjonarny All In One Typ B,

• Oprogramowanie biurowe,

• Komputer typu Laptop typ A,

• Komputer typu Laptop typ B,

• Komputer typu Laptop typ C,

• Monitor typ A,

• Monitor typ B,

• Monitor typ C,

• Projektor,

— Część 2: dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów, w zakresie:

• Ploter A0

Przedmiot zamówienia (dla obu Części) został szczegółowo określony w Załączniku nr 4 do SIWZ (SOPZ – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

• Część 1: dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym, w zakresie:

◦ Komputer stacjonarny All In One Typ A,

◦ Komputer stacjonarny All In One Typ B,

◦ Oprogramowanie biurowe,

◦ Komputer typu Laptop typ A,

◦ Komputer typu Laptop typ B,

◦ Komputer typu Laptop typ C,

◦ Monitor typ A,

◦ Monitor typ B,

◦ Monitor typ C,

◦ Projektor.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania naprawy (skutecznego usunięcia awarii) dla monitora typu C / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WRPO na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232140 Plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

• Część 2: dostawa urządzenia do kolorowego i monochromatycznego drukowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów, w zakresie:

◦ Ploter A0.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ - SOPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania naprawy (skutecznego usunięcia awarii) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

WRPO na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1—6 i 8 ustawy;

2) Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 do pkt 23 ustawy pzp:

a) pkt 12 ustawy pzp - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) pkt 13 ustawy pzp - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

• o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),

• o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

• skarbowe,

• o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c) pkt 14 ustawy pzp - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b;

d) pkt 15 ustawy pzp - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) pkt 16 ustawy pzp - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) pkt 17 ustawy pzp - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) pkt 18 ustawy pzp - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) pkt 19 ustawy pzp - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) pkt 20 ustawy pzp - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) pkt 21 ustawy pzp - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Cd. poniżej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd.

(Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214);

k) pkt 22 ustawy pzp - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

l) pkt 23 ustawy pzp - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3) Zamawiający wykluczy z postępowania: na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 -6 i pkt 8 ustawy pzp:

a) pkt 1 ustawy pzp –wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);

b) pkt 2 ustawy pzp-wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) pkt 3 ustawy pzp- wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy pzp z:

• zamawiającym,

• osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

• członkami komisji przetargowej,

• osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a pzp

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

d) pkt 4 ustawy pzp- wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e) pkt 5 ustawy pzp- wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych

f) pkt 6 ustawy pzp- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

g) pkt 8 ustawy pzp- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2)

Cd poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

I ust 1b ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Dot.Części 1.:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:

Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia, tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż:150.000,00zł słownie:sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Dot.Części 2.:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:

Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia, tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż:50.000,00zł słownie:pięćdziesiąt tysięcy złotych)

b) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie):

• dot. Części 1.: co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie sprzętu teleinformatycznego o wartości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda;

• dot. Części 2.: co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie plotera o wartości co najmniej 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda.

DOKUMENTY SKŁADANE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: jednolity dokument lub JEDZ).

Jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z dnia 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (DZ.U. UE L 3 z 06.01.2016 r.str. 16).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

Wykonawca wypełnia jednolity dokument, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 2 B do SIWZ. Pełna instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest również na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV sekcji alfa i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT:

1. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp), oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru – załącznik nr 2 C do SIWZ) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody

Cd. poniżej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd.

Potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona), zgodnie z wartościami wskazanymi odpowiednio dla danej Części.

b) wykaz dostaw wymaganych dla danej Części, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

Dowodami, o których mowa wyżej są:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej,

3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, które powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca złoży:

a) opis dostarczanych produktów (opis oferowanego sprzętu i oprogramowania), zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (składany na wezwanie Zamawiającego – będzie obligowało Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

UWAGA!

Wykonawca w Załączniku nr 6 do SIWZ wypełnia wszystkie wskazane pola przedmiotowego Załącznika, odpowiednio dla Części na którą złożył ofertę.

b) dot. Części 1.: Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany sprzęt warunków technicznych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ – SOPZ (składany na wezwanie Zamawiającego)

I. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.1. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany komputer stacjonarny All In One Typ A w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora – należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/desktop.html potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu komputera,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do karty graficznej – należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanej karty w teście Videocard Benchmark;

• na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy Energy Star 5.2/6.00/6.1 – należy przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem,

Cd. poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

• na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy EPEAT - należy przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z przepisami UE – należy przedłożyć deklarację zgodności CE,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do spełniania norm środowiskowych i ergonomii – należy przedłożyć certyfikat TCO,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i standardami – należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem,

II. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.2. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany komputer stacjonarny All In One Typ B w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora – należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/desktop.html potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu komputera,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do karty graficznej – należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanej karty w teście Videocard Benchmark;

• na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy Energy Star 5.2/6.00/6.1 – należy przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem.

• na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy EPEAT – należy przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z przepisami UE – należy przedłożyć deklarację zgodności CE,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do spełniania norm środowiskowych i ergonomii – należy przedłożyć certyfikat TCO;

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i standardami – należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem,

III. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.3. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany Komputer typu Laptop typ A w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora – należy przedłożyć wydruk ze strony www.cpubenchmark.net potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do jakości sprzętu – należy przedłożyć Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do spełniania norm środowiskowych – należy przedłożyć oświadczenie producenta jednostki potwierdzające spełnienie przez dostarczony sprzęt kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do wsparcia technicznego - należy wskazać dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej;

IV. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.4. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany Komputer typu Laptop typ B w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora – należy przedłożyć wydruk ze strony www.cpubenchmark.net/laptop.html

Cd. poniżej

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Cd.

• potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do karty graficznej – należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanej karty w teście Videocard Benchmark;

• na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy Energy Star 5.2/6.00/6.1 – należy przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem.

• na potwierdzenie spełnienia wymagań co do wymogów normy EPEAT – należy przedłożyć certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

Cd. w sekcji VI.3

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pokój 1024 - część A, salka konferencyjna.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. z sekcji III.2)

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z przepisami UE – należy przedłożyć deklarację zgodności CE,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do spełniania norm środowiskowych i ergonomii – należy przedłożyć certyfikat TCO;

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do spełniania norm środowiskowych – należy przedłożyć oświadczenie producenta jednostki potwierdzające spełnienie przez dostarczony sprzęt kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i standardami – należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem,

V. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.5. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany Komputer typu Laptop typ C w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia wymagań dla procesora – należy przedłożyć wydruk ze strony www.cpubenchmark.net/laptop.html potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanego modelu,

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do karty graficznej – należy przedłożyć wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzający osiągnięty wynik dla oferowanej karty w teście Videocard Benchmark;

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do zgodności z systemami operacyjnymi i standardami – należy przedłożyć certyfikat producenta dostarczanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem;

VI. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.8. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany Monitor typ A w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do certyfikacji (oferowany model monitora musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i być uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00) – należy przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem;

VII. na potwierdzenie spełnienia wskazanych w pkt 2.9. załącznika nr 4. do SIWZ (SOPZ) wymagań przez oferowany Monitor typ B w zakresie następujących parametrów:

• na potwierdzenie spełnienia określonych w SOPZ wymagań co do certyfikacji (oferowany model monitora musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i być uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00) – należy przedłożyć kopię wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z tym systemem. W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie figuruje w zestawieniu ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on równoważne testy energetyczne i potwierdzić to stosownym świadectwem.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp (Rozdział Va SIWZ) należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym punkcie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

Cd. poniżej

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 4 ppkt 1) i pkt 4 ppkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa wyżej w pkt 4 ppkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 4 ppkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ww. zapis o dacie wystawienia dokumentów nie wcześniej niż odpowiednio 6 miesięcy i 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, ma odpowiednie zastosowanie.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Ww. zapis o dacie wystawienia dokumentów nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ma odpowiednie zastosowanie.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 5 ustawy Pzp została zamieszczona na stronie internetowej. Klauzula informacyjna RODO zawarta została w SIWZ. Obowiązek informacyjny po stronie Zamawiającego dotyczący danych osobowych Wykonawców, danych osób trzecich (pozyskanych przez Wykonawców i przekazanych Zamawiającemu).

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016 ze zm., s. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1.1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, POLSKA.

1.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, POLSKA, poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl .

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku dofinansowania zamówienia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.

1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o:— art. 8 ustawy Pzp,

— art. 96 ust. 3 z zastrzeżeniem 3a i 3b ustawy Pzp,

— art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,

— przepisy ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.),

— przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.

1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, albo 10 lat od czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 — w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

1.6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

1.7. W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

1.8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji Mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z powyższego nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie ma zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO (tj. do przechowywania i przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.10 Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczących usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących:

a) serwisu i wsparcia systemów informatycznych;

b) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej;

c) przekazywania przesyłek pocztowych.

2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

1) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, spowodowane siłą wyższą, mającą bezpośredni wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy lub zaistnieniem przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków lub należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec, zgodnie z definicją wskazaną w ust. 13 poniżej;

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020;

3) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z konieczności uzyskania orzeczenia sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu Umowy, a zwłaszcza wynikająca z zastosowania środków ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu;

4) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

5) Inna zmiana jest dopuszczalna, gdy:

a) nastąpi zmiana przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie inwestycji regionalnych lub pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego,

b) Dot. Części 1.: nastąpi rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

c) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian będących następstwem zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym Instytucją Zarządzającą,

d) z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w tym oprogramowania, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno - użytkowych,

e) z uwagi na konieczność dostosowania przedmiotu umowy do przepisów prawnych lub aktualnej sytuacji organizacyjnej, w tym realizowanych przez Zamawiającego zadań,

f) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonywania przez Strony niniejszej umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostosowania umowy do zmieniających się przepisów.

Szczegółowe warunki zmian umowy znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 180 ust. 4 ustawy).

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

a) dla Części 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

b) dla Części 2: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym – według Załącznika nr 1 do SIWZ, wypełniony w zakresie danej Części.

b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z wszelkimi wymaganiami dotyczącymi treści i formy wadium określonymi w SIWZ (rozdz. VIII).

c) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, należy uzyskać elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatrzy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale VI SIWZ, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ten podmiot kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w języku polskim, przy użyciu:

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) /umarszwlkp/SkrytkaESP,

c) oraz poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl

5. W przypadku podania wartości dostaw w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: x
Miejscowość: x
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Cd.

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie złożone w JEDZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie złożone w JEDZ;

g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp– oświadczenie złożone w JEDZ;

h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ((tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) – oświadczenie złożone w JEDZ.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 4:

1) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust.5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2) lit. b - d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020