Usługi - 239653-2015

Wyświetl widok skrócony

09/07/2015    S130    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2015/S 130-239653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Podgórna 7
Osoba do kontaktów: Jolanta Kudrawczuk
65-057 Zielona Góra
Polska
Tel.: +48 684565403
E-mail: przetargi@lubuskie.pl
Faks: +48 684565403

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lubuskie.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Modernizacja pojazdu kolejowego typu 213Ma (SA105-101).”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze

Kod NUTS PL43

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji pojazdu kolejowego typu 213Ma (SA105-101) przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 5 (PU5), stanowiącego własność Województwa Lubuskiego, a którego użytkownikiem jest przewoźnik Przewozy Regionalne sp. z o.o. zwany dalej „Użytkownikiem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 453 850 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin realizacji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DA.III.272.1.6.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 87-157527 z dnia 6.5.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 31-052411 z dnia 13.2.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.6.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
61-485 Poznań
Polska
E-mail: m.guryniuk@fpspoznan.pl
Tel.: +48 618312868
Faks: +48 618312007

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 998 100 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 453 850 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Naprawa silnika głównego, naprawa główna przekładni, regeneracja amortyzatorów, naprawa zestawów kołowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.7.2015