Lieferungen - 239656-2020

25/05/2020    S100

die Slowakei-Michalovce: Elektronische Ausstattung

2020/S 100-239656

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Nationale Identifikationsnummer: 42096651
Postanschrift: Partizánska 1
Ort: Michalovce
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 071 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Ivana Kredatusová
E-Mail: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Telefon: +421 914141170
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://sostmi.edupage.org/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/99
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Ultima Ratio, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 46862439
Postanschrift: Ul. 1. mája 709
Ort: Liptovský Mikuláš
NUTS-Code: SK031 Žilinský kraj
Postleitzahl: 031 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): PhDr. Ivana Kredatusová
E-Mail: ivana.kredatusova@ultimaratio.sk
Telefon: +421 914141170
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ultimaratio.sk/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ultimaratio.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/99
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektronický vzdelávací systém

Referenznummer der Bekanntmachung: ID-0099
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31710000 Elektronische Ausstattung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia elektronického vzdelávacieho systému pre výučbu študentov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 216 872.90 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výučbové pracovisko pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31710000 Elektronische Ausstattung
39162000 Lehrmaterial
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, Partizánska 1, 071 92 Michalovce, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti je dodávka a inštalácia výučbového pracoviska pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov študentov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 81 818.66 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP-PO2-SC223-2016-14

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Základné prístroje multimediálneho vzdelávacieho systému

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31710000 Elektronische Ausstattung
39162000 Lehrmaterial
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, Partizánska 1, 071 92 Michalovce, SLOVENSKO

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto časti je dodávka a inštalácia základných prístrojov multimediálneho vzdelávacieho systému študentov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 135 054.24 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP-PO2-SC223-2016-14

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo

b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepožaduje sa.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Ultima Ratio, s.r.o.

Ul. 1 mája 709

031 01 Liptovský Mikuláš, SLOVENSKO

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO v znení účinnom od 1. februára 2017.

3) V súlade s §56 ods. 12 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 8, 10 a 11 na viac ako desať pracovných dní.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a)dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a

b)dôjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislatívy.

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

5) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, ktorými sú:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020