Dostawy - 239668-2020

Submission deadline has been amended by:  261942-2020
25/05/2020    S100

Polska-Bydgoszcz: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 100-239668

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-796
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Dzierżawska
E-mail: zamowienia@co.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523743208
Faks: +48 53743301

Adresy internetowe:

Główny adres: www.co.bydgoszcz.pl

Adres profilu nabywcy: www.co.bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.co.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii

Numer referencyjny: 434/P/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii, które zostały szczegółowo opisane w warunkach granicznych i parametrach ocenianych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry oceniane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 160
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzy wdrożenia (tj. w 3 laboratoriach), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujące dostawę i wdrożenie oprogramowania dla min. 20 osób, służącego do rejestracji materiału, obiegu materiału w placówce, wpisywanie i wydawanie wyników oraz rozliczeń obsługujący min. 10 000 badań (przypadków) o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, pok. 1077, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja Przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 18 000 PLN.

3. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały podane w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

— prezentacji próbki (wersja demonstracyjna/testowa systemu) zgodnie z zasadami podanymi w pkt 9.4.1 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020