Leveringen - 239677-2020

25/05/2020    S100

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2020/S 100-239677

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sluzhba „Voenna informatsiya“
Nationaal identificatienummer: 129009728
Postadres: ul. „Dyakon Ignatiy“ No. 3
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Valentin Danov, Yordan Shumchev
E-mail: sa@iksbg.org
Telefoon: +359 29227401/+359 29227420
Fax: +359 28553029

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dis.mod.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dis.mod.bg/ОБЩЕСТВЕНИ_ПОРЪЧКИ

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://dis.mod.bg/ОБЩЕСТВЕНИ_ПОРЪЧКИ
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Служба „Военна информация“
Nationaal identificatienummer: 129009728
Postadres: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Валентин Данов, Йордан Шумчев
Telefoon: +359 29227401/+359 29227420
E-mail: sa@iksbg.org
Fax: +359 28553029
NUTS-code: BG411 София (столица)

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dis.mod.bg

Adres van het kopersprofiel: http://dis.mod.bg/ОБЩЕСТВЕНИ_ПОРЪЧКИ

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на служба „Военна информация“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на служба „Военна информация“ съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). Доставката на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение е за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от потвърждаване на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия. Прогнозното количество електроенергия за всички обекти на служба „Военна информация“ за 12 (дванадесет) месеца за всички тарифни зони (дневна, нощна, върхова) и нива на напрежение (средно и ниско) възлиза на 1 954 000 kWh.

Посоченото количество електроенергия е ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 425 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
NUTS-code: BG412 София
NUTS-code: BG424 Смолян
NUTS-code: BG341 Бургас
NUTS-code: BG422 Хасково
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обекти на възложителя на територията на град София, област София-град, област Смолян, област Хасково и област Бургас

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на служба „Военна информация“ съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). Доставката на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение е за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от потвърждаването на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия. Прогнозното количество електроенергия за всички обекти на служба „Военна информация“ за 12 (дванадесет) месеца за всички тарифни зони (дневна, нощна, върхова) и нива на напрежение (средно и ниско) възлиза на 1 954 000 kWh.

Посоченото количество електроенергия ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка.

Във връзка с извършване на доставката изпълнителят се задължава да извърши всички дейности, подробно описани в техническата спецификация и проекта на договора, представляващи неразделна част от документацията на обществената поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 425 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Доставката на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение започва след регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и са за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от потвърждаването на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът в процедурата трябва да притежава валидна лицензия, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), за дейността „търговия с електрическа енергия“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ.

За доказване на съответствие с изискването участникът попълва: част IV „Критерии за подбор“, раздел A „Годност“ от електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), като представи информация за притежаваната лицензия с посочване на номера, под който е вписан в публичния регистър, поддържан от КЕВР, и номера на лицензията.

Забележка: На етап сключване на договор възложителят ще направи служебна проверка в публичния регистър на лицензиите, поддържан от КЕВР, за проверка на декларираната от участника информация в еЕЕДОП.

2. Участникът да е вписан в ЕСО ЕАД като „координатор на стандартна балансираща група“ с посочен статус „активен“.

За доказване на съответствие с изискването участникът попълва: част IV „Критерии за подбор“, раздел A „Годност“ от електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), като представя информация за регистрацията.

Забележка: На етап сключване на договор възложителят ще направи служебна проверка на интернет страницата на ЕСО ЕАД за проверка на декларираната от участника информация в еЕЕДОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставка със сходен предмет и обем следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа електроенергия в обем, равен или по-голям от прогнозното количество за период от 12 (дванадесет) месеца — 1 954 000 kWh електрическа електроенергия. Изискуемият обем може да бъде доказан с една или повече от една доставки.

За доказване на съответствие с изискването участникът попълва част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от електронния единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Посочват се извършените доставки, включително количество на доставената електрическа енергия, стойностите без ДДС, дата (начална дата и крайна дата на изпълнението) и получателите.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качество, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент, с обхват приложим към предмета на поръчката.

За доказване на съответствието участникът попълва: част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на сертификата за внедрена система за управление на качество, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент, с обхват, приложим към предмета на поръчката.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция — оригинал, парична сума, преведена по сметка на възложителя, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, като същата трябва да отговаря на изискванията на възложителя в проекта на договора и документацията за участие в обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат с договора.

При изготвяне на ценовите си предложения участниците следва да имат предвид, че предлаганата от тях цена за доставка на 1 (един) kWh нетна активна електрическа енергия, посочена в т. 1 от образеца на ценово предложение, не следва да надвишава сумата от 0,13000 BGN без вкл. ДДС. Участникът, който предложи по-висока цена, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. № 41 (партерно помещение)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Получените оферти, включително и ценовите предложения на участниците, се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническото и ценово предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще извърши действията по чл. 61 от ППЗОП.

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице:

1. обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Участникът в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП;

2. обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП;

3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона;

4. обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

5. обстоятелствата по чл. 327а и чл. 327б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република БЪЛГАРИЯ;

6. установени в техническото предложение несъответствия с техническата спецификация, както и нечетливи или явни поправки по него.

Участникът има право да подаде само 1 оферта, като варианти на офертата не се допускат. При наличието на варианти на офертата същата не се разглежда и участникът се отстранява.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време на процедурата да представят всички или част от документите, чрез която се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката, участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнение на поръчката от обединение участниците в обединението отговарят солидарно.

Участникът, определен за изпълнител, преди подписване на договора представя:

— документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата (вкл. и за подпизпълнители),

— гаранция за изпълнение на договора,

— декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, по чл. 59, ал. 1, т. 3 и по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП по образец,

— заверено копие на сертификата за внедрена система за управление на качество, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 (2015) или еквивалент, с обхват, приложим към предмета на поръчката.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020