Lieferungen - 239683-2020

25/05/2020    S100

die Slowakei-Pezinok: Chromatografen

2020/S 100-239683

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mikrochem spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 00604496
Postanschrift: Za dráhou 33
Ort: Pezinok
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 902 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Blanka Čechová
E-Mail: blanka.cechova@mikrochem.sk
Telefon: +421 903471702

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.mikrochem.com/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20042

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426397
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Výroba, výskum a vývoj v oblasti chémie.

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Doplnenie výskumno-vývojovej infraštruktúry spoločnosti Mikrochem spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom "Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti Mikrochem spol. s r.o."

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/01/Mikrochem
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38432200 Chromatografen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je funkčný celok - zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov, ktoré doplní výskumno-vývojovú infraštruktúru spoločnosti Mikrochem spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti Mikrochem spol. s r. o.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 383 176.67 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
51000000 Installation (außer Software)
72268000 Bereitstellung von Software
72261000 Software-Unterstützung
80500000 Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Hauptort der Ausführung:

Mikrochem spol. s r. o., Za dráhou 33, Pezinok 902 01, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je funkčný celok - zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov, ktoré doplní výskumno-vývojovú infraštruktúru spoločnosti Mikrochem spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti Mikrochem spol. s r. o.

Služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky:

— zabezpečenie dopravy na miesto dodania predmetu zákazky,

— rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky,

— inštalácia predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky,

— vykonanie inštalačnej kvalifikácie (IQ) na celý predmet zákazky,

— vykonanie operačnej kvalifikácie (OQ) na celý predmet zákazky,

— vykonanie funkčného testu predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, kde už predmet zákazky je napojený do už existujúcej výskumno-vývojovej infraštruktúry spoločnosti Mikrochem spol. s r. o.,

— školenie personálu spoločnosti Mikrochem spol. s r. o. vrátane školiaceho materiálu,

— dokumentácia na obsluhu,

— dodanie a inštalácia chromatografického softvéru,

— záruka 24 mesiacov na celý predmet zákazky.

Podrobnejšie požiadavky a informácie opisu predmetu zákazky sa nachádzajú v Súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 383 176.67 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačný program: Výskum a inovácie, Prioritná os: 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji,, Špecifický cieľ: 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20. Kód žiadosti o NFP: NFP313020U683.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, ktorým je Doplnenie výskumno-vývojovej infraštruktúry spoločnosti Mikrochem spol. s r. o. v rámci projektu pod názvom Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti Mikrochem spol. s r. o. Ide o ucelený súbor zariadení (vrátane softvéru) s funkčnými a technickými prepojeniami vrátane dopravy, rozbalenia, inštalácie, kvalifikácie IQ (inštalačná kvalifikácia), kvalifikácie OQ (operačná kvalifikácia) a školenia personálu. Z pohľadu záruky za predmet zákazky je zadávanie zákazky bez rozdelenia na časti právne logickým a efektívnym riešením pre verejného obstarávateľa.

Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia.

13. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa.

14. Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy.

15. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti úspešného uchádzača je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť.

16.Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2 a ods. 3, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.

Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 zákona jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona.

V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa §1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Z dôvodu obmedzenia počtu znakov uvádza verejný obstarávateľ viac informácií v Súťažných podkladoch Kapitola A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (podľa § 32 ZVO)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zábezpeka sa vyžaduje podľa § 46 zákona vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR) resp. ekvivalent v inej mene. Podmienky zloženia zábezpeky a podmienky uvoľnenia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ požaduje záruku 24 mesiacov na celý predmet zákazky.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje servisný zásah servisného technika na dodaný predmet zákazky na určenie technickej chyby / technickej poruchy na predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia technickej chyby / technickej poruchy servisnému stredisku počas trvania záruky (24 mesiacov).

4.Ostatné podmienky zadávania zákazky, ktorým podlieha plnenie zmluvy úspešným uchádzačom sú z dôvodu obmedzenia počtu znakov v tomto bode oznámenia uvedené v Súťažných podkladoch.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Mikrochem spol. s r. o., Za dráhou 33, Pezinok 902 01, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 zákona prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie určených dokumentov a dokladov ponuky so zaručenou konverziou alebo so ZEP/KEP - podrobnosti sú v súťažných podkladoch. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

2.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

3. Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom IS EVO a súčasne sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa uchádzač na profile verejného obstarávateľa.

4.Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia NFP, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu verejného obstarávania.

7.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8. Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je to relevantné (zápis v RPVS).

9. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.

10.Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 písm. a) b) zákona vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o subdodávateľoch a aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve.

11. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 písm. g) zákona.

12. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Z dôvodu nedostatočného počtu znakov je pokračovanie v bode II.2.14) tohto oznámenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020