Szolgáltatások - 239684-2014

Normál nézet megjelenítése

16/07/2014    S134

Belgium-Brüsszel: Tanulmány könyvek és tudományos folyóiratok szerzőinek, fordítóknak, újságíróknak és vizuális művészeknek munkáik felhasználásáért járó díjazásáról

2014/S 134-239684

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: SPA2, 01/32
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
Postai cím: SPA2, 01/32
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tanulmány könyvek és tudományos folyóiratok szerzőinek, fordítóknak, újságíróknak és vizuális művészeknek munkáik felhasználásáért járó díjazásáról.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 21: Jogi szolgáltatások
A teljesítés helye: A feladatokat a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyen kell végrehajtani. Legfeljebb 3 koordinációs megbeszélésre kerül sor az ajánlatkérővel Brüsszelben.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az alkotók díjazásának vizsgálata a szerzői jogokról szóló közösségi joganyag („acquis”) jelenleg folytatott felülvizsgálatának részét képezi. A tanulmányban elemezni kell az alkalmazandó jogi keretet és adatokat kell gyűjteni a szerzőknek a munkáik felhasználásáért járó díjazásáról, ideértve azokat a mechanizmusokat és szerződéses feltételeket is, amelyek hatással vannak díjazásukra és alkupozíciójukra az alábbi ágazati területeken: könyvek, újságírás, természettudományos/tudományos folyóiratok, fordítás és vizuális művészetek. A tanulmányban a szerzők műveik online és offline felhasználásáért járó díjazásának értékelése érdekében elemezni kell 10 tagállamban alkalmazott rendszert, valamint jövőbeni szakpolitikai lehetőségekre vonatkozó ajánlásokat kell megfogalmazni.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79100000 Jogi szolgáltatások, 79121000 Szerzői jogi tanácsadó szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A pályázati felhívásban említett feladatok elvégzésére becsült maximális összeg 200 000 EUR, amely az összes díjat, utazási és ellátási költséget is magában foglalja. Az e fölött az összeg fölött érkező ajánlatokat nem veszik figyelembe.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 10 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nem alkalmazható.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációban.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem alkalmazható.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőknek ki kell tölteniük a pályázati dokumentációhoz mellékelt pályázati formanyomtatványt, és be kell küldeniük a dokumentációban előírt okmányokat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. A javasolt módszertan minősége és relevanciája. Súlyszám 60

2. A munka szervezése. Súlyszám 20

3. Minőség-ellenőrzési intézkedések. Súlyszám 10

4. Az ajánlat olvashatósága, világos és koherens volta. Súlyszám 10

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
MARKT/2014/088/D.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.8.2014
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.9.2014 - 14:00

Hely:

Európai Bizottság, Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság, rue de Spa 2, 01/A030-as terem, 1000 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A pályázati bontási ülésen részt vehet a szolgáltató vagy bármely, általa erre a célra felhatalmazott személy.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítését, illetve, ennek hiányában, az eredmény ismertté válását követően 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
4.7.2014