Služby - 239684-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/07/2014    S134

Belgicko-Brusel: Štúdia o odmeňovaní autorov kníh a vedeckých časopisov, prekladateľov, novinárov a vizuálnych umelcov za použitie ich prác

2014/S 134-239684

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
Poštová adresa: SPA2, 01/32
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/comm/dgs/internal_market/calls_en.htm

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh a služby
Poštová adresa: SPA2, 01/32
Mesto/obec: Brusel
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: ec-intmarket-contracts@ec.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=568

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Štúdia o odmeňovaní autorov kníh a vedeckých časopisov, prekladateľov, novinárov a vizuálnych umelcov za použitie ich prác.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 21: Právne služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Úlohy sa vykonajú v priestoroch určených dodávateľom. Uskutočnia sa maximálne 3 koordinačné stretnutia s obstarávateľom v Bruseli.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Preskúmanie odmeňovania tvorcov je súčasťou prebiehajúceho skúmania „acquis“ v oblasti autorských práv EÚ. Táto štúdia by mala analyzovať uplatniteľný právny rámec a zhromaždiť údaje o odmeňovaní autorov za používanie ich prác vrátane mechanizmov a zmluvných podmienok, ktoré majú dopad na ich odmeňovanie a ich vyjednávaciu pozíciu v nasledujúcich sektoroch: knihy, žurnalistika, vedecké/akademická časopisy, preklad a vizuálne umenie. Mali by sa analyzovať systémy nachádzajúce sa v 10 členských štátoch s cieľom vyhodnotiť odmeňovanie autorov za online a offline používanie ich prác a mali by sa navrhnúť politické možnosti pre budúcnosť.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79100000 Právne služby, 79121000 Poradenské služby v oblasti autorských práv

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná maximálna hodnota na vykonanie všetkých úloh uvedených v tejto výzve na predloženie ponúk je 200 000 EUR vrátane všetkých poplatkov a cestovných výdavkov a diét. Žiadna zmluvná ponuka vyššia než táto hodnota sa nebude brať do úvahy.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 10 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Neuplatniteľné.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Určené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Neuplatniteľné.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Uchádzači vyplnia formulár priložený k súťažným podkladom a predložia dokumenty, ktoré sa v nich požadujú.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky. Relatívna váha 60

2. Organizácia práce. Relatívna váha 20

3. Opatrenia na kontrolu kvality. Relatívna váha 10

4. Čitateľnosť, jasnosť a koherencia ponuky. Relatívna váha 10

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
MARKT/2014/088/D.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
27.8.2014
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 5.9.2014 - 14:00

Miesto:

Európska komisia, GR pre vnútorný trh a služby, rue de Spa 2, miestnosť 01/A030, 1000 Brusel, BELGICKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť poskytovateľ služby alebo akákoľvek ním oprávnená osoba.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od oznámenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
4.7.2014