Leveringen - 239692-2019

23/05/2019    S99    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Beschermende kleding voor kernenergie en straling

2019/S 099-239692

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 081-193215)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Polen
Contactpersoon: Anna Uchto
Telefoon: +48 323598955
E-mail: auchto@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.gcm.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.gcm.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków ochrony osobistej

Referentienummer: DZ.3321.26.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113420
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa środków ochrony osobistej

Zad. 1 – Odzież ochrony radiologicznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193215

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:

Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:https://gcm.ezamawiajacy.pl najpóźniej do dnia 29.5.2019 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.5.2019 r. o godz. 9:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Te lezen:

Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://gcm.ezamawiajacy.pl najpóźniej do dnia 7.6.2019 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.6.2019 r. o godz. 9:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 07/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: