Dostawy - 239696-2020

Submission deadline has been amended by:  316325-2020
25/05/2020    S100

Polska-Wrocław: Toner do drukarek laserowych/faksów

2020/S 100-239696

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: ul. Obornicka 100–102
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Gawrysiak
E-mail: 2wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261656244
Faks: +48 261656228

Adresy internetowe:

Główny adres: http://2wog.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

Numer referencyjny: INF/314/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z podziałem na 3 części (zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załączniki nr 1.1–1.3 – formularze ofertowe,

— załącznik nr 2 – wzór umowy,

— załącznik nr 6 – opis przedmiotu umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124000 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125100 Wkłady barwiące
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30234000 Nośniki do przechowywania
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
32551500 Kable telefoniczne
30192112 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30125120 Toner do fotokopiarek
32550000 Sprzęt telefoniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn sprzętu łączności i informatyki 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ulicy Obornickiej 100–102 we Wrocławiu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzorem umowy).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z podziałem na 3 części (zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załączniki nr 1.1 – formularz ofertowy,

— załącznik nr 2 – wzór umowy,

— załącznik nr 6 – opis przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wymiany towaru na wolny od wad / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zadania nr 1. Szczegóły, dotyczące zamówienia opcjonalnego zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 7 do SIWZ (opisie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi jedno z kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (zgodnie z sekcją XIV SIWZ).

Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124000 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125100 Wkłady barwiące
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30234000 Nośniki do przechowywania
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
32551500 Kable telefoniczne
30192112 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30125120 Toner do fotokopiarek
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn sprzętu łączności i informatyki 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ul. Obornickiej 100–102 we Wrocławiu, POLSKA – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzorem umowy).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z podziałem na 3 części (zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załączniki nr 1.2 – formularz ofertowy,

— załącznik nr 2 – wzór umowy,

— załącznik nr 6 – opis przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wymiany towaru na wolny od wad / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy stanowi jedno z kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (zgodnie z sekcją XIV SIWZ).

Umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30124000 Części i akcesoria do maszyn biurowych
30125100 Wkłady barwiące
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30124300 Bębny do maszyn biurowych
30234000 Nośniki do przechowywania
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
32551500 Kable telefoniczne
30192112 Głowice barwiące do maszyn drukujących
30125120 Toner do fotokopiarek
32550000 Sprzęt telefoniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn sprzętu łączności i informatyki 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ul. Obornickiej 100–102 we Wrocławiu, POLSKA – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzorem umowy).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych, dostawa drobnego sprzętu, TŚM oraz notebooków, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z podziałem na 3 części (zadania).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki do SIWZ:

— załączniki nr 1.3 – formularz ofertowy,

— załącznik nr 2 – wzór umowy,

— załącznik nr 6 – opis przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wymiany towaru na wolny od wad / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Wysokość kary umownej / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Magazyn sprzętu łączności i informatyki 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ul. Obornickiej 100–102 we Wrocławiu, POLSKA – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (wzorem umowy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zadania nr 1:

— wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 1 (słownie: jednej) dostawy polegającej na dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub faksów lub urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) realizowanej w ramach 1 (słownie: jednej) umowy, której termin realizacji był lub jest nie dłuższy niż 40 (słownie: czterdzieści) dni od dnia jej zawarcia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 1 (słownie: jednej) dostawy polegającej na dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub faksów lub urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) realizowanej w ramach 1 (słownie: jednej) umowy, której termin realizacji był lub jest nie dłuższy niż 40 (słownie: czterdzieści) dni od dnia jej zawarcia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Polska, 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, POLSKA, budynek nr 1, Sekcja Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog

2. W związku z ograniczeniem liczby znaków oświadczenia oraz dokumenty dot. braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

3. Ustala się wadium w wysokości łącznie na wszystkie zadania: 76 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), w tym na:

— zadanie nr 1: 62 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),

— zadanie nr 2: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),

— zadanie nr 3: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 10.00.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (czego dowodem jest jej oryginał) winna ona być:

a) bez zapisu nakazującego, aby żądanie zapłaty było przekazywane gwarantowi za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji;

b) bez warunku, aby podpisy osób wystawiających żądanie zapłaty były poświadczone za zgodność przez inne osoby niż radca prawny.

4. Zamawiający przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.

5. Oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia: JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE) należy złożyć wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w części IV JEDZ jedynie sekcji alfa.

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy, znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2wog.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 Pzp.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w sekcji VI pkt 7 ppkt a–j SIWZ.

10. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca (zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 7 SIWZ) złoży dokumenty wymienione w sekcji VI pkt 8 SIWZ.

11. Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami należy złożyć poprzez platformę.

12. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

13. Pozostałe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamóweń Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamóweń Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020