Dostawy - 239707-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Centrale telefoniczne

2020/S 100-239707

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Krajewska
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261847492

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Centrale telefoniczne – zakup, rozbudowa, modernizacja

Numer referencyjny: 2616.21.2020.EK
II.1.2)Główny kod CPV
32551200 Centrale telefoniczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach zamówienia postępowanie zostało podzielone na 3 części:

— część I – rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej DGT,

— część II – rozbudowa i modernizacja central telefonicznych A 4400/OXEr12.2,

— część III – zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej.

Zamawiający przewiduje prawo opcji w części I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej DGT

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32551200 Centrale telefoniczne
45314100 Instalowanie central telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie gwarantowane:

Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej DGT – 1 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne

1. Doposażenie centrali DGT 3450M – pakiet translacji abonenckich TA z licencją do centrali DGT 3450 Millenium.

2. Doposażenie centrali DGT 3450M – karta FSK z licencją do centrali DGT 3450 Millenium.

3. Pakiet centrali DGT DOS 3450 VoIP 16 kanałów:

16 kanałów;

Koncentracja 1:8;

128 abonentów;

Licencja.

4. Doposażenie centrali DGT 3450M – karta FSK z licencją do centrali DGT 3450 Millenium.

5. Rozbudowa obecnie pracującej Centrali telefonicznej DGT (moduł wyniesiony, technologia DOS zmilenizowana). RWT Lublin ul. Radziszewskiego 4.

6. Rozbudowa obecnie pracującej Centrali telefonicznej DGT (moduł wyniesiony, technologia DOS zmilenizowana). RWT Lublin, ul. Herberta 49 bud. 162.

Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki korzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowieniach umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa i modernizacja central telefonicznych A 4400/OXEr12.2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32551200 Centrale telefoniczne
45314100 Instalowanie central telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Część II – rozbudowa i modernizacja central telefonicznych A 4400/OXEr12.2.

1. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, ul. Rakowiecka 4a.

2. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, ul. Klonowa 1.

3. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, al. Niepodległości 218.

4. Rozbudowa i modernizacja centrali telefonicznej A 4400 (OXEr12.2) Warszawa, ul. Radiowa 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32551200 Centrale telefoniczne
45314100 Instalowanie central telefonicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Część III – Zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej.

Zakup, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej RCI Warszawa, RWT Cytadela, ul. Krasińskiego 54/56.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Opis spełnienia warunku:

Dla części I i II

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie — wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją central/i telefonicznej lub dostawie dodatkowych podzespołów lub rozbudowie central/i telefonicznej, każda o wartości nie niższej niż 200 000 PLN* (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji realizacji w ramach jednego (1) zamówienia dwóch oddzielnych zamówień, tj. dostawie wraz z instalacją central/i telefonicznej przy zachowaniu łącznej wartości 200 000 PLN brutto.

W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN — na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Dla części III

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie — wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na dostawie wraz z instalacją central/i telefonicznej, każda o wartości nie niższej niż 400 000 PLN* (słownie: czterysta tysięcy złotych) brutto w ramach jednego zadania, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji realizacji w ramach jednego (1) zamówienia dwóch oddzielnych zamówień, tj. dostawy centrali oraz instalacji centrali przy zachowaniu łącznej wartości 400 000 PLN brutto.

W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie — na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone są w istotnych postanowieniach umowy.

2. Istotne postanowienia umowy zawierają w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień, które określają ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni SZ, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA w budynku nr 30, pokój nr 216.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena – 60 %; termin gwarancji – 40 %.

2. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część I – 30 000,00 PLN, część II – 20 000,00 PLN, część III – 6 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje ws.wadium zawarte są w pkt 9 SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy następujących dokumentów:

4.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 oraz 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

4.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów;

4.3. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

5. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu zawiera SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

7. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

8. Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych i Portalu Zamówień Centrum Zasobów Informatycznych:

9.1 w zakresie składania, zmieniania i wycofywania ofert – poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ orazePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

9.2 w zakresie przesyłania korespondencji (składanie oświadczeń, wniosków i zawiadomień, przekazywanie informacji) – poprzez Portal Zamówień Publicznych Zamawiającego http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/ Do każdego postępowania przypisany jest dedykowany formularz korespondencji. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

12. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (bez uwzględnienia prawa opcji).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020