Leveringen - 239713-2020

25/05/2020    S100

Frankrijk-Troyes: Banden voor normale en zware voertuigen

2020/S 100-239713

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département de l'Aube
Postadres: 2 rue Pierre Labonde
Plaats: Troyes
NUTS-code: FRF22 Aube
Postcode: 10000
Land: Frankrijk
E-mail: marche@aube.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.xmarches.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=13716

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de pneumatiques et de lubrifiants pour le département de l'Aube

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et livraison de pneumatiques et de chambre à air

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF22 Aube
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de lubrifiants avec mise à disposition des matériels de stockage et de distribution

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09210000 Preparaten voor smering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF22 Aube
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020