Lieferungen - 239723-2020

Submission deadline has been amended by:  289226-2020
25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Server

2020/S 100-239723

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Nationale Identifikationsnummer: 1070001057
Postanschrift: ul. Łomżyńska 33
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postleitzahl: 85-863
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Nitka, pok. nr 19
E-Mail: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
Telefon: +48 523252837/+48 523252763
Fax: +48 523252762

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nfz-bydgoszcz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego, zarządzanie środkami pochodzącymi z ubezpieczenia zdrowotnego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Referenznummer der Bekanntmachung: WAG.261.1.5.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

CPV: 48820000-2, 30210000-4, 72260000-5

1. Rozbudowa posiadanego IBM Power System 9080-M9S (SN: S7833AE8).

2. Rozbudowa biblioteki taśmowej IBM 3584-L55 TS4500 (SN: 78BA856).

3. Dostawa macierzy IBM DS8950F lub „rozwiązania równoważnego.

Celem jest modernizacji serwera bazodanowego, biblioteki taśmowej oraz migracja danych z systemów IBM „System i” wykorzystywanych przez Zamawiającego na nową macierz dyskową (której dostarczenie jest przedmiotem zamówienia) przy zapewnieniu:

— minimalizacji przestoju pracy systemów,

— dostępności obu ośrodków z aktualnymi danymi,

— bezpieczeństwa danych.

Zakres prac wdrożeniowych musi obejmować wykonanie konfiguracji wszystkich komponentów systemu wymaganych do prawidłowego funkcjonowania (realizowania wszystkich wymaganych funkcjonalności) w środowisku Zamawiającego. Opieka serwisowa i wsparcie do 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 219 512.20 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
30210000 Datenverarbeitungsgeräte (Hardware)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Toruń, Bydgoszcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Rozbudowa posiadanego IBM Power System 9080-M9S (SN: S7833AE8).

2. Rozbudowa biblioteki taśmowej IBM 3584-L55 TS4500 (SN: 78BA856).

3. Dostawa macierzy IBM DS8950F lub „rozwiązania równoważnego.

Celem jest modernizacji serwera bazodanowego, biblioteki taśmowej oraz migracja danych z systemów IBM „System i” wykorzystywanych przez Zamawiającego na nową macierz dyskową (której dostarczenie jest przedmiotem zamówienia) przy zapewnieniu:

— minimalizacji przestoju pracy systemów,

— dostępności obu ośrodków z aktualnymi danymi,

— bezpieczeństwa danych.

Zakres prac wdrożeniowych musi obejmować wykonanie konfiguracji wszystkich komponentów systemu wymaganych do prawidłowego funkcjonowania (realizowania wszystkich wymaganych funkcjonalności) w środowisku Zamawiającego. Opieka serwisowa i wsparcie do 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zwiększenie pamięci RAM serwera o kolejne 1024 GB / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dysponowanie kolejną osobą posiadającą wiedzę z zakresu IBM Power System i5/OS V7R2 oraz jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Dysponowanie kolejną osobą posiadającą wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz posiadającą jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Dysponowanie kolejną osobą posiadającą wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami pamięci masowych oraz posiadającą jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Jednorodność macierzy dyskowej / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 219 512.20 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacje dot. RODO znajdują się w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dokumenty po wezwaniu przez Zamawiającego (oprócz poniższych wykazów)

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— opis produktów, które mają zostać dostarczone.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 oraz wykażą spełnienie warunków określonych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i SIWZ. Warunki wymagane od Wykonawcy dot. zdolności technicznej:

1 Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

a) jedno zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. modernizacja lub dostawa serwera „IBM Power System i” z systemem i5/OS wraz z usługami przeniesienia systemów o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy); i

b) jedno zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu tj. dostawa macierzy wraz z usługami uruchomienia dysków zewnętrznych dla serwera IBM „System i” o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony); i

c) jedno zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. dostawa lub rozbudowa biblioteki taśmowej IBM o wartości nie mniejszej niż 480 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy) Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. warunków poprzez dowolne połączenie przedmiotów zamówień oraz odpowiednio wartości zamówień. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunki muszą być spełnione w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców/podmiot trzeci.

2. Wykonawca winien dysponować osobami, które będą realizować zamówienie tj.:

a) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu operacyjnego i5/OS V7R2 lub wyższego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu platformą „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— „IBM Certification Administration IBM i” (C9010-030),

— „IBM Power Systems Scale-Up Technical Sales” (C1000-031 ENU),

— „Power Systems with POWER8 Scale-out Technical Sales Skills V1” (C9010-251 ENU),

— „IBM Power Systems with POWER8 Enterprise Technical Sales Skills V2” (C9010-262 ENU);

b) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w instalacji, konfigurowaniu i administrowaniu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA dla platformy „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— MIMIX V7 implementation certification,

— MIMIX V8 implementation certification,

— MIMIX V9 implementation certification;

c) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami pamięci masowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu rozwiązaniami pamięć masowych. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— PTK – IBM Certified Specialist – Enterprise Storage Technical Support Version 5,

— RN – IBM Certified Specialist – System Storage DS8000 Technical Solutions Version 3,

— RN – IBM Certified Specialist – High End Disk Solutions Version 5,

— RJK – IBM Certified Specialist – Open Systems Storage Solutions Version 6,

— RJK – IBM Certified Advanced Technical Expert – System Storage 2009,

— RJK – IBM Certified Specialist – High-End Tape Solutions Version 7,

— RJK – IBM Certified Specialist – Storage Networking Solutions Version.

4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wymienionych w pkt a, b i c – wymaga co najmniej trzech osób. Certyfikaty ww. osób mają być aktywne. Osoby te mają mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną systemów. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) wykaz wykonanych dostaw/usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— 1 zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. modernizacja lub dostawa serwera „IBM Power System i” z systemem i5/OS wraz z usługami przeniesienia systemów o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto, i

— 1 zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. dostawa macierzy wraz z usługami uruchomienia dysków zewnętrznych dla serwera IBM „System i” o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, i

— 1 zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. dostawa lub rozbudowa biblioteki taśmowej IBM o wartości nie mniejszej niż 480 000,00 PLN brutto;

oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie. Wykaz: zakres wykonanych zamówień (ich przedmiot i wartość) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 5.2.1a, b i c.

Dowodami, że dostawy/usługi zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia zawodowego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, zakresu wykonywanych czynności oraz informację o podstawie do dysponowania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 5.2.2 a, b i c Wykonawca winien dysponować co najmniej trzema osobami, które będą realizować zamówienie, tj.:

— co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu operacyjnego i5/OS V7R2 lub wyższego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu platformą „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z ww.certyfikatów, co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w instalacji, konfigurowaniu i administrowaniu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA dla platformy „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z ww. certyfikatów,

— co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami pamięci masowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu rozwiązaniami pamięć masowych. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z ww. certyfikatów. Zamawiający może zastosować tzw. „procedurę odwróconą” na podstawie art. 24aa Pzp.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Warunek opisany w pkt 5.2.1 SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6.2.1 i 6.2.2 SIWZ w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie wymagania zapisane w SIWZ wniesione wadium musi wskazywać wyraźnie na wszystkich przedsiębiorców składających wspólnie ofertę.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczeń JEDZ:

— warunek zapisany w punkcie 5.2.1 winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców,

— warunek zapisany w punkcie 5.1 winien być spełniony w całości przez każdego z Wykonawców,

— warunek zapisany w punkcie 5.2.2 może być spełniony łącznie przez Wykonawców.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

ul. Łomżyńska 33, Bydgoszcz, POLSKA, przedsionek przy wejściu głównym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ustala się wadium na przedmiotu zamówienia w wysokości: 180 000,00 PLN; słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych.

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami w SIWZ pkt 16.

Wraz z ofertą każdy Wykonawca dostarcza: podpisany formularz ofertowy, oświadczenie w formie JEDZ, zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz JEDZ tych podmiotu/ów, pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawcy składający ofertę wspólną oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, dowód wniesienia wadium, w przypadku oferty równoważnej – opis produktów, które mają zostać dostarczone.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17 a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przesłania informacji w inny sposób, o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7 Odwołanie od innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020