Dostawy - 239723-2020

Submission deadline has been amended by:  289226-2020
25/05/2020    S100

Polska-Bydgoszcz: Serwery

2020/S 100-239723

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: 1070001057
Adres pocztowy: ul. Łomżyńska 33
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-863
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Nitka, pok. nr 19
E-mail: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523252837/+48 523252763
Faks: +48 523252762

Adresy internetowe:

Główny adres: www.nfz-bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: instytucja ubezpieczenia zdrowotnego, zarządzanie środkami pochodzącymi z ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja środowiska opartego na serwerach IBM PowerSystem K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Numer referencyjny: WAG.261.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

CPV: 48820000-2, 30210000-4, 72260000-5

1. Rozbudowa posiadanego IBM Power System 9080-M9S (SN: S7833AE8).

2. Rozbudowa biblioteki taśmowej IBM 3584-L55 TS4500 (SN: 78BA856).

3. Dostawa macierzy IBM DS8950F lub „rozwiązania równoważnego.

Celem jest modernizacji serwera bazodanowego, biblioteki taśmowej oraz migracja danych z systemów IBM „System i” wykorzystywanych przez Zamawiającego na nową macierz dyskową (której dostarczenie jest przedmiotem zamówienia) przy zapewnieniu:

— minimalizacji przestoju pracy systemów,

— dostępności obu ośrodków z aktualnymi danymi,

— bezpieczeństwa danych.

Zakres prac wdrożeniowych musi obejmować wykonanie konfiguracji wszystkich komponentów systemu wymaganych do prawidłowego funkcjonowania (realizowania wszystkich wymaganych funkcjonalności) w środowisku Zamawiającego. Opieka serwisowa i wsparcie do 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 219 512.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Toruń, Bydgoszcz

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Rozbudowa posiadanego IBM Power System 9080-M9S (SN: S7833AE8).

2. Rozbudowa biblioteki taśmowej IBM 3584-L55 TS4500 (SN: 78BA856).

3. Dostawa macierzy IBM DS8950F lub „rozwiązania równoważnego.

Celem jest modernizacji serwera bazodanowego, biblioteki taśmowej oraz migracja danych z systemów IBM „System i” wykorzystywanych przez Zamawiającego na nową macierz dyskową (której dostarczenie jest przedmiotem zamówienia) przy zapewnieniu:

— minimalizacji przestoju pracy systemów,

— dostępności obu ośrodków z aktualnymi danymi,

— bezpieczeństwa danych.

Zakres prac wdrożeniowych musi obejmować wykonanie konfiguracji wszystkich komponentów systemu wymaganych do prawidłowego funkcjonowania (realizowania wszystkich wymaganych funkcjonalności) w środowisku Zamawiającego. Opieka serwisowa i wsparcie do 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie pamięci RAM serwera o kolejne 1024 GB / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą posiadającą wiedzę z zakresu IBM Power System i5/OS V7R2 oraz jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą posiadającą wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz posiadającą jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie kolejną osobą posiadającą wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami pamięci masowych oraz posiadającą jeden z wymienionych w SIWZ certyfikatów / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Jednorodność macierzy dyskowej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 219 512.20 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Informacje dot. RODO znajdują się w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dokumenty po wezwaniu przez Zamawiającego (oprócz poniższych wykazów)

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

— opis produktów, które mają zostać dostarczone.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 oraz wykażą spełnienie warunków określonych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i SIWZ. Warunki wymagane od Wykonawcy dot. zdolności technicznej:

1 Wykonawca winien wykazać doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

a) jedno zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. modernizacja lub dostawa serwera „IBM Power System i” z systemem i5/OS wraz z usługami przeniesienia systemów o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy); i

b) jedno zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu tj. dostawa macierzy wraz z usługami uruchomienia dysków zewnętrznych dla serwera IBM „System i” o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony); i

c) jedno zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. dostawa lub rozbudowa biblioteki taśmowej IBM o wartości nie mniejszej niż 480 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy) Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. warunków poprzez dowolne połączenie przedmiotów zamówień oraz odpowiednio wartości zamówień. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunki muszą być spełnione w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców/podmiot trzeci.

2. Wykonawca winien dysponować osobami, które będą realizować zamówienie tj.:

a) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu operacyjnego i5/OS V7R2 lub wyższego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu platformą „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— „IBM Certification Administration IBM i” (C9010-030),

— „IBM Power Systems Scale-Up Technical Sales” (C1000-031 ENU),

— „Power Systems with POWER8 Scale-out Technical Sales Skills V1” (C9010-251 ENU),

— „IBM Power Systems with POWER8 Enterprise Technical Sales Skills V2” (C9010-262 ENU);

b) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w instalacji, konfigurowaniu i administrowaniu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA dla platformy „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— MIMIX V7 implementation certification,

— MIMIX V8 implementation certification,

— MIMIX V9 implementation certification;

c) co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami pamięci masowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu rozwiązaniami pamięć masowych. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów:

— PTK – IBM Certified Specialist – Enterprise Storage Technical Support Version 5,

— RN – IBM Certified Specialist – System Storage DS8000 Technical Solutions Version 3,

— RN – IBM Certified Specialist – High End Disk Solutions Version 5,

— RJK – IBM Certified Specialist – Open Systems Storage Solutions Version 6,

— RJK – IBM Certified Advanced Technical Expert – System Storage 2009,

— RJK – IBM Certified Specialist – High-End Tape Solutions Version 7,

— RJK – IBM Certified Specialist – Storage Networking Solutions Version.

4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wymienionych w pkt a, b i c – wymaga co najmniej trzech osób. Certyfikaty ww. osób mają być aktywne. Osoby te mają mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną systemów. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wykaz wykonanych dostaw/usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— 1 zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. modernizacja lub dostawa serwera „IBM Power System i” z systemem i5/OS wraz z usługami przeniesienia systemów o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto, i

— 1 zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. dostawa macierzy wraz z usługami uruchomienia dysków zewnętrznych dla serwera IBM „System i” o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto, i

— 1 zamówienie rodzajem odpowiadające niniejszemu postępowaniu, tj. dostawa lub rozbudowa biblioteki taśmowej IBM o wartości nie mniejszej niż 480 000,00 PLN brutto;

oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie. Wykaz: zakres wykonanych zamówień (ich przedmiot i wartość) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 5.2.1a, b i c.

Dowodami, że dostawy/usługi zostały wykonane należycie są: referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia zawodowego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, zakresu wykonywanych czynności oraz informację o podstawie do dysponowania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt 5.2.2 a, b i c Wykonawca winien dysponować co najmniej trzema osobami, które będą realizować zamówienie, tj.:

— co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu operacyjnego i5/OS V7R2 lub wyższego oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu platformą „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z ww.certyfikatów, co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w instalacji, konfigurowaniu i administrowaniu systemu wysokiej dostępności MIMIX HA dla platformy „IBM i”. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z ww. certyfikatów,

— co najmniej jedna osoba posiadająca wiedzę z zakresu instalacji, konfigurowania oraz zarządzania rozwiązaniami pamięci masowych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w administrowaniu rozwiązaniami pamięć masowych. Osoba ta powinna posiadać co najmniej jeden z ww. certyfikatów. Zamawiający może zastosować tzw. „procedurę odwróconą” na podstawie art. 24aa Pzp.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Warunek opisany w pkt 5.2.1 SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6.2.1 i 6.2.2 SIWZ w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie wymagania zapisane w SIWZ wniesione wadium musi wskazywać wyraźnie na wszystkich przedsiębiorców składających wspólnie ofertę.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczeń JEDZ:

— warunek zapisany w punkcie 5.2.1 winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców,

— warunek zapisany w punkcie 5.1 winien być spełniony w całości przez każdego z Wykonawców,

— warunek zapisany w punkcie 5.2.2 może być spełniony łącznie przez Wykonawców.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

ul. Łomżyńska 33, Bydgoszcz, POLSKA, przedsionek przy wejściu głównym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ustala się wadium na przedmiotu zamówienia w wysokości: 180 000,00 PLN; słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych.

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami w SIWZ pkt 16.

Wraz z ofertą każdy Wykonawca dostarcza: podpisany formularz ofertowy, oświadczenie w formie JEDZ, zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów oraz JEDZ tych podmiotu/ów, pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawcy składający ofertę wspólną oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, dowód wniesienia wadium, w przypadku oferty równoważnej – opis produktów, które mają zostać dostarczone.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17 a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przesłania informacji w inny sposób, o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7 Odwołanie od innych czynności niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020