Supplies - 239732-2022

06/05/2022    S89

Romania-Oradea: Diagnostic agents

2022/S 089-239732

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
National registration number: 4208498
Postal address: Strada: Republicii, nr. 37
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410159
Country: Romania
Contact person: BOGDAN NICOLAE IURCOV
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Internet address(es):
Main address: www.spitaljudetean-oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142419
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reactivi pentru determinare de gaze, electroliti,metaboliti si co-oxiometrie, compatibil cu echipamentul Gastat 735

Reference number: 4208498/2022/87
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Reactivi pentru determinare de gaze, electroliti,metaboliti si co-oxiometrie, compatibil cu echipamentul Gastat 735 , conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata pe SEAP.

Data limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: in a - 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor specificata pe SEAP, Conform art. 160, alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificata prin OUG 107/2017.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 750 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

In incinta Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;

II.2.4)Description of the procurement:

Reactivi pentru determinare de gaze, electroliti,metaboliti si co-oxiometrie, compatibil cu echipamentul Gastat 735 - conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Nr.crt Determinare Cantitate min.AC Cantitate max. AC Cantitate min.CS Cantitate max. CS

1 Gaze si electroliti din sange 12 pachete ( 7200 Determinari) 60 pachete (36000 determinari) 1 pachet (600 determinari) 12 pachete ( 7200 determinari)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60,164,165,167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

- Manager – Dr.Carp Gheorghe

- Director Financiar contabil - Ec.Ciurtin Pompilia

- Director medical –Dr. Burta Ovidiu Pavel

- Director Ingrijiri - As.med.pr. Rob Florin

- Medic sef Laborator Clinic-Dr.Bota Marcela

- Medic sef upu-smurd –Dr. Borcea Hadrian

- As. Sef upu-smurd – Prisca Constantin

- Sef Serv.A.P.C.A.T. - Ec.Iurcov Bogdan

- Farmacist şef – Neamţu Corina

- Ec. Gurău Ioana – Serviciul Apcat

- Serviciul Apcat -Ec. Popovici Florin

- Consilier Juridic – Ghita Socolan Roxana Maria

- Ec. Campan Ioana Maria – Serviciul Financiar

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016 (conform Formular 3), impreuna cu DUAE.

Cerinta nr. 1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Cerinta nr. 2 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va depune DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire la termenul limita de depunere a ofertelor , urmand ca respectivul Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, sa prezinte respectivul aviz sau alt document la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate.

Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei”;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareDeclaratie privind lista subcontractantilor/asociatilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant/asociati si specializarea acestora.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateEsantioane cu titlu gratuit, descrieri sau fotografii ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conf. art.179, lit.I) din Legea 98/2016 pentru toate produsele solicitate, respectiv ofertate.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 SAU echivalent. Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calității, care să se raporteze la sistemele de asigurare a calității bazate pe seriile de standarde relevante în legislația comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calității – certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea principala a contractului, conforme cu legislația comunitară privind certificarea calității, corespunzătoare categoriei de importanță a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit prin prezenta procedură.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de asociere". Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Se va completa DUAE la data depunerii ofertei . Ofertantii participanti la procedura vor prezenta fotografii privind indeplinirea cerintelor in ceea ce priveste produsele ofertate.Fotografiile care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 SAU echivalent pentru activitatea principala a contractului iar ca modalitate de indeplinire sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform.SR EN ISO 9001 SAU echivalent pentru activitatea principala a contractului, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificate acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, conform art.200 din Legea 98/2016.Justificarea cerintei:→ dorinta autoritatii contractante de a constata daca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii, pentru activitatea principala a contractului in vederea derularii contractului in cele mai bune conditii.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SICAP in vederea departajarii ofertelor.

3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.

5.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.

6.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

7.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.

9.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

10.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Locul de livrare: 1) In incinta Laboratorului de analize medicale al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art.8 din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea CNSC

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA,COMPARTIMENT JURIDIC
Postal address: Str. Republicii, nr.37
Town: Oradea
Postal code: 410475
Country: Romania
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259437750
Fax: +40 259417169
Internet address: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2022