Supplies - 239753-2022

06/05/2022    S89

Romania-Iași: Medical consumables

2022/S 089-239753

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
National registration number: 4541262
Postal address: Strada: Cihac Iosif, nr. 30
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700115
Country: Romania
Contact person: Bionginer Manolache Oana, Cristina Lacramioara Jechel
E-mail: pneumolicitatie@yahoo.com
Telephone: +40 232239408
Fax: +40 232270918
Internet address(es):
Main address: www.pneumo-iasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142424
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract de achizitie publica de furnizare MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE

Reference number: 4541262-2020-14
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare MATERIALE SANITARE SI CONSUMABILE conform Caietului de sarcini, necesare bunei desfășurări a activității medicale din cadrul Spitalului, in conditiile pandemiei cu COVID-19, cu incheierea de contract de achizitii publice de furnizare cu o valabilitate de 6 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2022.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 18 zile, conform art. 160 din Legea 98 /2016. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.

Loturile din prezenta procedura au fost publicate in Anuntul de participare nr. CN1025894/ 05.11.2020 cu publicare in JOUE a anunțului de participare cu nr. 2020/S 217-529849 dar loturile au fost anulate deoarece nu au fost ofertanti interesati inscrisi, fapt pentru care necesitatea achizitiei de materiale sanitare si consumabile ne-a determinat reluarea achizitiei printr-un nou anunt de participare.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 110 500.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Oferta se poate depune pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi examinare, nitril, nepudrate, sterile

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, STR. DR. I. CIHAC NR. 30

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este prevazuta in Sectiunea 3.3.1.Produse solicitate din cadrul Caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axei Prioritare 9 Protejarea sanatatiitii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID -19. Titlu proiect: proiectului "COMBAT COVID IASI - CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITAT1LOR SANITARE DIN JUDETUL IASI ENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19"

II.2.14)Additional information

Durata contractului este de 6 luni de la data semnarii, fara a depasi data de 31.12.2022

II.2)Description
II.2.1)Title:

Gel conductiv, container

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, STR. DR. I. CIHAC NR. 30

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este prevazuta in Sectiunea 3.3.1.Produse solicitate din cadrul Caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axei Prioritare 9 Protejarea sanatatiitii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID -19. Titlu proiect: proiectului "COMBAT COVID IASI - CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITAT1LOR SANITARE DIN JUDETUL IASI ENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19"

II.2.14)Additional information

Durata contractului este de 6 luni de la data semnarii, fara a depasi data de 31.12.2022

II.2)Description
II.2.1)Title:

Tavite renale inox 825 ml

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, STR. DR. I. CIHAC NR. 30

II.2.4)Description of the procurement:

Cantitatile sunt conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este prevazuta in Sectiunea 3.3.1.Produse solicitate din cadrul Caietului de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axei Prioritare 9 Protejarea sanatatiitii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectul Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID -19. Titlu proiect: proiectului "COMBAT COVID IASI - CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITAT1LOR SANITARE DIN JUDETUL IASI ENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA COVID-19"

II.2.14)Additional information

Durata contractului este de 6 luni de la data semnarii, fara a depasi data de 31.12.2022

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local doar pentru sediul social, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.

Evitarea conflictului de interese Legea nr. 98/2016. Conf. art. 58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Conf. art. 63, alin. 1, din LG 98/2016, coroborat cu art. 21 (5) – HG 395/2016 persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

1. Dr. Radu Crisan Dabija – Functie: Manager

2. Roxana Nicoleta Adam Functie – Functie: Director Financiar-Contabil

3. Dr. Andrei Florin Stacescu – Functie: Director Medical

4. Cobzac Irina Functie – Functie: Sef Birou Financiar contabilitate

5. Dorin Ioan Despa – Functie: Asistent medical principal

6. Alina Elena Pricop – Functie: Consilier juridic

7. Victorela Vieriu – Functie: Asistent Sef spital

8. Alexandra Barbacaru – Functie: Sef Serviciu Achizitii Publice si Aprovizionare

9. Gabriel Iosep - Functie: Sef Sectie ATI

10. Dorin Pulbere – Functie: Medic Specialist

11. Dragos Viorel Barzu – Functie: Medic Primar

12. Elena Ichim – Functie: Asistent Sef CTP

13. Gabriela Spiridon – Functie: Economist

Nota 1. Declaratia conform Art.60/Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE.

Nota 2. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de asociere (dupa caz), acordul de subcontractare (dupa caz) si angajamentul privind tertul sustinator (dupa caz). Documentele justificative (certificate / documente) care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar operatorului economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Nota 3.Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.

Nota 4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.

Documentele cerute la Cerinta nr. 1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, subcontractant sau tert sustinator. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de incheierea contractului, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

In vederea prevenirii apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice si pentru o abordare unitara si nediscriminatorie a ofertantilor, acest criteriu de calificare este necesar pentru a dovedi ca ofertantul este inregistrat ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit.

Informatiile solicitate in cadrul acestei sectiuni ne sunt necesare in vederea asigurarii autoritatii contractante ca derularea propriu-zisa a contractului cu ofertantul declarat castigator, nu va fi impiedicata de aparitia unor situati juridice care nu au putut fi cunoscute la momentul licitatiei, de genul: societatea comerciala inregistreaza anumite deficiente la Oficiul Registrului Comertului de natura sa puna in imposibilitate buna functionare, starea prezenta a societatii comerciale respective.

Cerinta nr. 2 Avizul de funcționare eliberat de Ministerului Sănătății emis în baza prevederilor art. 926 din Legea 95/20016 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitățile de comercializare, distribuție și de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale desfășurate de operatoul economic care depune oferta în cadrul procedurii. Avizul trebuie să fie valabil la data prezentării. Avizul de funcționare va cuprinde producătorii/furnizorii ale căror produse vor fi ofertate în propunerea tehnică, conform Art. 3, lit a) si b) și /sau faptul că operatorul economic este avizat pentru activitățile de reparare, verificare și punere în funcțiune pentru fiecare dintre echipamentele ofertate, confom Art. 3 lit. c) din Normele aprobate prin OMS nr. 748/23.06.2014

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)- PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul A: Capacitatea de a corespunde cerintelor , urmând ca documentul justificativ, respectiv Aviz de functionare a ofertantului, eliberat de Ministerul Sanatatii, inclusiv anexele, in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat, in termen de valabilitate la data prezentarii, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateCerinta nr. 1 Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante , conform dispozitiilor art. 179, lit. l din Legea nr. 98/2016.

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareCerinta nr. 2 – Partea/ Partile din contract pe care operatorii economici intentioneaza sa o/ le subcontracteze

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala, completat cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala – Proportia de subcontractare, completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Se ataseaza si acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractante.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în acordul cadru care urmeaza sa fie îndeplinit. În cazul în care, parti din contract ce urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci atoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantiii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii acordului cadru contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita doar primului operator economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Pentru subcontractantii propusi de catre ofertant/candidat in oferta sau solicitarea de participare, autoritatea contractanta ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de Autoritatea Contractanta/Decizii CNSC/contestatii/Note de informare/Masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii/erate.

În situaţia in care două sau mai multe oferte au o valoare totală egală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, în vederea departajării, autoritatea contractantă solicită noi propuneri financiare acestora, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate,protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice și financiare informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor si vor completa Formular nr. 9, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale.

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform preved. Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achiz publica, a contr sect si a contr

de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pt org si funct CNSC .

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Comp. Juridic - Autoritate Contractanta
Postal address: str. Dr. I. Cihac, nr. 30, Iasi
Town: Iasi (Iasi)
Postal code: 700115
Country: Romania
E-mail: pneumolicitatie@yahoo.com
Telephone: +40 232239408
Fax: +40 23270918
Internet address: www.pneumo-iasi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2022