Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 239757-2022

Submission deadline has been amended by:  259473-2022
06/05/2022    S89

Polen-Warschau: Bedrucktes Büromaterial außer Formularen

2022/S 089-239757

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Nationale Identifikationsnummer: 014925224
Postanschrift: ul. Józefa Lewartowskiego 6
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-190
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Łabuś
E-Mail: przetargi@cke-efs.pl
Telefon: +48 225366632
Fax: +48 225366504
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.cke.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: CKE/1/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199700 Bedrucktes Büromaterial außer Formularen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:

Zadanie 1 dotyczy egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku

Zadanie 2 dotyczy egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku

Zadanie 3 dotyczy Centralnego Egzaminu Wstępnego w czerwcu 2023 roku

Zadanie 4 dotyczy egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 29 541 532.36 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30197630 Druckpapier
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
79820000 Dienstleistungen des Druckgewerbes
79823000 Dienstleistungen im Bereich Druck und Lieferung
79824000 Druckerei- und Verteilerdienste
30234300 CDs (Compact Disks)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych, których zakres określony został w zadaniach:

Zadanie 1 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w maju i w czerwcu 2023 roku;

Zadanie 2 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do szkół, OKE i CKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju, w czerwcu i w sierpniu 2023 roku;

Zadanie 3 Przygotowanie do druku, druk, konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie), pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia centralnego egzaminu wstępnego w czerwcu 2023 roku;

Zadanie 4 Przygotowanie do druku, druk, kopiowanie płyt CD konfekcjonowanie (zszywanie, insertowanie, segregowanie) pakowanie i zabezpieczenie paczek i dystrybucja do OKE materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w październiku 2023 roku;

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SWZ.

3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania wykonywania czynności związanych z dostępem do treści materiałów egzaminacyjnych, tj. przed zabezpieczeniem ich przed nieuprawnionym ujawnieniem wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zgodnie z zapisami wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy dostarczyć dowód zawarcia polisy OC wraz z opłaconą wymagalną składką. Polisę OC Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na swój koszt i utrzymać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Polisa OC musi spełniać łącznie co najmniej warunki określone w załączniku nr 5 do SWZ.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi jedną z części zamówienia na druk i dystrybucję materiałów egzaminacyjnych, realizowanych przez Zamawiającego.

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przed wszczęciem postępowania przeprowadził konsultacje rynkowe na podstawie art. 84 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. i umieścił na własnej stronie internetowej informacje pozyskane w drodze konsultacji: https://bip.cke.gov.pl/.

10. Forma rozliczeń z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy. Załącznik 1 do SWZ - OPZ zawiera szczegółowe terminy realizacji zamówienia, liczby materiałów egzaminacyjnych, kopert, płyt, paczek oraz usług.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad konfekcjonowaniem i dystrybucją materiałów egzaminacyjnych / Gewichtung: 08.00
Qualitätskriterium - Name: skrócenie terminów przekazania do akceptacji wydruków próbnych / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: społeczne 1 / Gewichtung: 06.00
Qualitätskriterium - Name: społeczne 2 / Gewichtung: 06.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 125 704.06 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin o którym mowa w pkt II.2.7) ogłoszenia jest terminem przybliżonym, termin realizacji od podpisania umowy do 30.11.2023 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 i art.110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania w przypadku gdy wobec niego zachodzą przesłanki zakazu udzielania zamówień, o których mowa w art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania również na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Szczegóły z rozdziale VI SWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania na postawie ww. przyczyn uznaje się za odrzuconą.

2.W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie określonym w ust. 1 wobec każdego podmiotu, na którego zasób się powołuje

4.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:

1)oświadczenie JEDZ. W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego JEDZ, JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby podpisany przez ten podmiot;

2) wykaz usług/dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp (dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

8) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 milionów PLN.

W przypadku, gdy posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa zostały wyrażone w walucie obcej – należy wykazać co najmniej równowartość 10 milionów PLN brutto wg średniego kursu NBP z dnia potwierdzenia przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący sytuacji finansowej muszą spełnić łącznie.

3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej Wykonawca musi spełnić łącznie z podmiotami udostępniającymi zasób.

4.Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu

5.Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwróconą kolejność oceny ofert określoną w art. 139 ustawy Pzp.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 i art.110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania w przypadku gdy wobec niego zachodzą przesłanki zakazu udzielania zamówień, o których mowa w art. 5k rozporządzenia RADY (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie.

Wykonawca podlega również wykluczeniu z postępowania również na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Szczegóły z rozdziale VI SWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania na postawie ww. przyczyn uznaje się za odrzuconą.

2.W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w ust. 1, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w zakresie określonym w ust. 1 wobec każdego podmiotu, na którego zasób się powołuje

4.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, następujące oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:

1)oświadczenie JEDZ. W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego JEDZ, JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby podpisany przez ten podmiot;

2) wykaz usług/dostaw wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie;

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp (dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego), sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

8) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) druku* – należy przez to rozumieć przygotowanie publikacji do druku, jej wydrukowanie i przygotowanie do wysyłki (sortowanie i pakowanie);

2) publikacji** – należy przez to rozumieć dowolną publikację (np. broszurę, książkę), posiadającą co najmniej 8 stron trwale połączonych na grzbiecie;

3) przesyłce*** – należy przez to rozumieć przesyłkę w rozumieniu art. 3 pkt 21, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, ze zm.) dystrybuowaną przez operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ww. ustawy;

4) odbiorcy**** – należy przez to rozumieć adresata albo osobę upoważnioną przez adresata do odbioru przesyłki***.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolności techniczne i zawodowe, tj. wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował:

a) co najmniej jedną umowę, spełniającą następujące warunki:

- wartość zrealizowanego druku* nie mniejsza niż 6 milionów PLN brutto

- druk* o nakładzie nie mniejszym niż 1,5 miliona egzemplarzy publikacji** wykonany w okresie nie dłuższym niż 6 kolejnych miesięcy trwania umowy;

b) co najmniej jedną umowę obejmującą dystrybucję przesyłek***, przy czym należy wykazać, że w ramach realizacji tej umowy:

- w okresie jednego dnia w czasie nie dłuższym niż 3 kolejne godziny, nastąpiło dostarczenie przesyłek*** do nie mniej niż 4000 odbiorców**** na terenie nie mniej niż 8 województw (albo 8 wyodrębnionych jednostek podziału administracyjnego najwyższego stopnia w danym państwie lub państwach), przy czym na terenie każdego województwa/jednostki administracyjnej nastąpiło doręczenie do nie mniej niż 150 odbiorców****;

- odbiór przesyłek***, o których mowa w tiret pierwszym, został potwierdzony przez odbiorców**** w momencie dostarczenia przesyłek;

W przypadku, jeżeli wartość została w umowie wyrażona w walucie obcej – co najmniej równowartość wymaganą warunkiem wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia.

3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunek dotyczący:

1) zdolności, o których mowa w ust. 1 i 2 lit a), musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane

2) zdolności, o których mowa w ust. 1 i 2 lit b), musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, warunki określone w:

1) ust. 1 i 2 lit. a) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej podmiot udostępniający zasób, który wykona usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane

2) ust. 1 i 2 lit. b) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej podmiot udostępniający zasób, który wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

5. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; albo

2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje odwróconą kolejność oceny ofert określoną w art. 139 ustawy Pzp.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć materiały egzaminacyjne dla danego egzaminu w nieprzekraczalnych terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, co oznacza, że ostateczna wysokość wynagrodzenia, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego.Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wynosi 3 % maksymalnej ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z wzorem umowy. Prognozowane wynagrodzenie może być powiększone zgodnie z umową o 5 %. Termin płatności 30 dni od dnia doręczenia prawidłowej faktury VAT. Możliwość rozliczeń częściowych. Wzór umowy przewidujący możliwość zmian umowy stanowi załącznik 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 13:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Planowany okres publikowania ogłoszeń dotyczących druku to maj-czerwiec 2022 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w rozdziale XIV SWZ. Wraz z formularzem oferty należy złożyć formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1 - 4 do Formularza Oferty.

2.Oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, zakazu udzielania zamówień o których mowa w rozdziale VI ust. 1 SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 10 do SWZ.

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

4. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.

5. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.

6.Potwierdzenie wniesienia wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w rozdziale XVI – oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 000 PLN zgodnie z wytycznymi SIWZ.

8. Zamawiający zastosuje w postępowaniu procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp

9. Komunikacja

1) W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:przetargi@cke-efs.pl

2). Wykonawca składa ofertę wraz z dokumentami wskazanymi w rozdziale IX za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wypełniając ww. formularz Wykonawca wskazuje jako odbiorcę Centralną Komisję Egzaminacyjną.

3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres poczty elektronicznej (e-mail). Zasady złożenia ofert i komunikacji zostały określone w szczególności w rozdziale SWZ.

4) W niniejszym postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż oferta i składane wraz z ofertą załączniki należy składać przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub pocztą elektroniczną: przetargi@cke-efs.pl

5) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).

6) Oferta jest przygotowania i szyfrowana zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termin i zasady odwołań zgodnie z działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
02/05/2022