Supplies - 239758-2022

Submission deadline has been amended by:  284256-2022
06/05/2022    S89

Czechia-Odry: Diagnostic agents

2022/S 089-239758

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace
National registration number: 66183596
Postal address: Nadační 375/1
Town: Odry
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 74235
Country: Czechia
Contact person: VIA Consult a.s., Mgr. Darja Kosmáková
E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Telephone: +420 603494433
Internet address(es):
Main address: https://www.nemocniceodry.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.odry.cz/profile_display_412.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.odry.cz/profile_display_412.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.odry.cz/profile_display_412.html
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka reagencií, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro biochemická a imunochemická vyšetření včetně bezplatné výpůjčky biochemického a imunochemického analyzátoru

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro biochemická a imunochemická vyšetření, nutných k provádění požadovaných biochemických a imunochemických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou biochemického a imunochemického analyzátoru včetně jejich instalace, uvedení do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele a zajištění pravidelné údržby a servisu po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Podrobná specifikace biochemického a imunochemického analyzátoru, který má být předmětem související bezplatné výpůjčky, včetně souvisejících požadavků zadavatele je obsažena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace - Technická specifikace přístrojů a ve smlouvách na realizaci veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (Rámcová kupní smlouva a smlouva o výpůjčce).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 32 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Main site or place of performance:

sídlo zadavatele

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro biochemická a imunochemická vyšetření, nutných k provádění požadovaných biochemických a imunochemických vyšetření, spojené s bezplatnou výpůjčkou biochemického a imunochemického analyzátoru včetně jejich instalace, uvedení do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele a zajištění pravidelné údržby a servisu po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Podrobná specifikace biochemického a imunochemického analyzátoru, který má být předmětem související bezplatné výpůjčky, včetně souvisejících požadavků zadavatele je obsažena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace - Technická specifikace přístrojů a ve smlouvách na realizaci veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace (Rámcová kupní smlouva a smlouva o výpůjčce).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 32 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Další CPV kódy:

Diagnostika 33694000-1

Činidla a kontrastní látky 33696000-5

Diagnostické sady 33141625-7

Analyzátory 38434000-6

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku

b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zadavatel nepožaduje

Minimum level(s) of standards possibly required:

zadavatel nepožaduje

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Odůvodnění je uvedeno v čl. 3 zadávací dokumentace

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/06/2022
Local time: 09:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2022