Lieferungen - 239768-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Inowrocław: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2020/S 100-239768

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Inowrocław
Postanschrift: ul. Królowej Jadwigi 43
Ort: Inowrocław
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Rychłowski
E-Mail: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Telefon: +48 523555810
Fax: +48 523540490

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://gminainowroclaw.eu

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kruszwica
Postanschrift: ul. Nadgoplańska 4
Ort: Kruszwica
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-150
Land: Polen
E-Mail: um@kruszwica.um.gov.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kruszwica.um.gov.pl/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pakość
Postanschrift: ul. Rynek 4
Ort: Pakość
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-170
Land: Polen
E-Mail: um@pakosc.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pakosc.pl/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rojewo
Postanschrift: Rojewo 8
Ort: Rojewo
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-111
Land: Polen
E-Mail: rojewo@rojewo.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rojewo.pl/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dąbrowa Biskupia
Postanschrift: ul. Topolowa 2
Ort: Dąbrowa Biskupia
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-133
Land: Polen
E-Mail: dabrowa_biskupia@lo.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://dabrowabiskupia.pl/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Gniewkowo
Postanschrift: ul. 17 Stycznia 11
Ort: Gniewkowo
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-140
Land: Polen
E-Mail: urzad@gniewkowo.com.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gniewkowo.com.pl/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiat Inowrocławski
Postanschrift: ul. Aleja Ratuszowa 38
Ort: Inowrocław
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-100
Land: Polen
E-Mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://inowroclaw.powiat.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://platformazakupowa.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.I.271.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 341 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 10 574,25 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 6 705,75 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 3 868,50 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla Zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 474 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 6.705,75 MWh, z tego:

— strefa I 4 903,28 MWh,

— strefa II 1 802,47 MWh,

— strefa III 0,00 MWh.

4. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie Zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Przewidywane kolejne zamówienie w II–III kwartale 2021 roku.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Określono w pkt XIX SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 867 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 3 868,50 MWh, z tego:

— strefa I 3 376,80 MWh,

— strefa II 484,70 MWh,

— strefa III 0,00 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SIWZ kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie Zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Przewidywane kolejne zamówienie w II–III kwartale 2021 roku

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Określono w pkt XIX SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego (szczegółowo opisane w SIWZ).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.755 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki umowy, w tym dopuszczalne zmiany w zawartej umowie, zostały zawarte w pkt XVII SIWZ oraz Załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów /dalej zabezpieczenie/– dotyczy zarówno części 1, części 2, zgodnie z rozdz. XVI SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 194-438358
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Urząd Gminy w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, sala obrad – pokój nr 5, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Przewidywany termin publikacji kolejnego postępowania II–III kwartał 2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp;

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust.5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100);

2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

8. Standardy jakościowe: przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).

9. Komunikacja między Zamawiającym i Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl, informacje dostępne rozdz. VIII SIWZ.

10. Zgodnie z treścią art. 10a ust.5 ustawy Pzp ofertę /formularz oferty/ oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020