Leveringen - 239794-2020

25/05/2020    S100

Bulgarije-Ruse: Medische verbruiksartikelen

2020/S 100-239794

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie za pnevmoftiziatrichni zabolyavaniya „D-r D. Gramatikov“ — Ruse“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 117525838
Postadres: ul. „Aleya Liliya“ No. 1
Plaats: Ruse
NUTS-code: BG323 Русе
Postcode: 7003
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Teodora Ivanova
E-mail: sbalpfz_ruse@abv.bg
Telefoon: +359 82813962
Fax: +359 82823879
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://sbalpfz-gramatikov.com/
Adres van het kopersprofiel: https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sop.bg/sbalpfz-gramatikov-706/proceduri-20-1-zop/a1-0006303.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на медицински изделия, консумативи и реактиви по три обособени позиции за нуждите на лечение на стационарните пациенти на „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД за период от 24 месеца.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 251 631.37 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Общи медицински консумативи

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аптеката на „УМБАЛ Канев“ АД, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодични доставки след предварителни заявки за срок от 24 месеца

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 85 525.25 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи и реактиви за клинична лаборатория

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аптеката на „УМБАЛ Канев“ АД, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодични доставки след предварителни заявки за срок от 24 м.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 116 684.72 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи и реактиви за микробиология

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG323 Русе
Voornaamste plaats van uitvoering:

Аптеката на „УМБАЛ Канев“ АД, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодични доставки след предварителни заявки за срок от 24 м.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 421.40 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци в Търговския регистър на Агенция по вписванията (ТР на АВ), да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия по реда и условията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ)

Съответствието с поставените условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А, част IV от ЕЕДОП, а при подписване на договора за ОП се доказва със следните документи:

1. Относно регистрацията като търговец — доказва се с посочване на ЕИК или с удостоверение за актуално състояние, издадено от ТР на АВ.

2. Относно правото за търговия на едро с медицински изделия по ЗМИ — доказва се с действащо разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл. 79, ал. 2 от ЗМИ, издадено по реда и условията на този закон, или се доказва с документ, удостоверяващ правото за търговия на едро с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, на държава — страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация ЩВЕЙЦАРИЯ съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗМИ и с вписване в регистъра по чл. 81 от ЗМИ. Посочените обстоятелства се декларират в раздел А, част IV от ЕЕДОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изискват

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изискват

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

гр. Русе, ул. „Алея Лилия“ № 1, ет. 2

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Офертите за участие се получават в деловодството на „СБАЛПФЗ Русе“ ЕООД с адрес гр. Русу, 7003, ул. „Алея Лилия“ № 1.

Поръчката съдържа 3 самостоятелно обособени позиции с отделни подпозиции и номенклатурни единици, като участниците могат да подават оферти за 1, няколко или всички обособени позиции, като спазват изискването на възложителя за комплексност на предложението само за втора обособена позиция — клинична лаборатория. Възложителят не ограничава възможността за представяне на оферти за 1, няколко или всички обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, но поставя условие за комплексност на офертата — да се оферират с техническо предложение за изпълнение и с предложена цена всички номенклатурни единици от една обособена подпозиция от обособена позиция № 2 „Консумативи и реактиви за клинична лаборатория“ съдържа 14 подпозиции, за които може да се участва поотделно за 1, няколко или всичик. Непредставянето на предложение за някоя от номенклатурите в обособената подпозиция е основание за отстраняване на участника. Възложителят оповестява, че ще използва т. нар. „обърнат ред“ на разглеждане на офертите по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор. По отношение на личното състояние на участниците не следва да са налице основанията за задължителното им отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, не следва да са свързани лица с други уч-ци и по отношение на тях не следва да са налице ограниченията по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР), както и ограничения по ЗМИП, т.е. ще бъде отстранен участник, за когото са налице следните основания:

1. по чл. 54, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП;

2. е свързано лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

3. са налице ограниченията на чл. 101, ал. 9, 10 и 11 от ЗОП;

4. е налице условието по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДР;

5. са налице ограниченията чл. 66, ал. 2 и чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.

При подаване на оферти те удостоверяват отсъствието на тези основания с попълване на приложимите полета от част III на ЕЕДОП, а при сключване на договора за възлагане на ОП — със следните документи: със свидетелство за съдимост, издадено от районен съд; с документ от съответния компетентен орган; с удостоверение от НАП, с у-ние от общината по седалище на възложителя и с у-ние от общината по седалище на участника; с декларации по образец от документацията на ОП; с удостоверение от органите на ИА „Главна инспекция по труда“. Основанията по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 40 от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят оповестява, че оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор на участниците. По тази причина е допустимо ценовото предложение да не бъде в запечатан плик, а да се постави свободно сред документите от офертата. Когато участник в ОП е обединение, което не е ЮЛ, той представя документ, от който е видно: правното основание за създаването му; правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете му; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на ОП; уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 2 % от ст/та му без ДДС в една от допустимите форми от ЗОП — банкова гаранция, застраховка или парична сума, внесена по сметката на възложителя: BG79SOMB91301023029902, BIC: SOMBBGSG, ТБ „Общинска“ АД. Минималното съдържание на първите две е посочено в документацията.

Условия на плащане — разсрочено до 60 дни от представяне на фактура за извършена доставка.

Източник на финансиране — собствени средства.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020