Leveringen - 239796-2020

25/05/2020    S100

Kroatië-Zagreb: Elektriciteit

2020/S 100-239796

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 57500462912
Postadres: Širolina 4
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Marin Lozančić
E-mail: marin.lozancic@hac.hr
Telefoon: +385 14694689
Fax: +385 14694473

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hac.hr

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opskrba električnom energijom

Referentienummer: H81/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 43 000 000.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 43 000 000.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020