Lieferungen - 239797-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Kroatien-Varaždin: Medizinische Geräte

2020/S 100-239797

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Opća bolnica Varaždin
Nationale Identifikationsnummer: 59638828302
Postanschrift: Ivana Meštrovića 1
Ort: Varaždin
NUTS-Code: HR044 Varaždinska županija
Postleitzahl: 42000
Land: Kroatien
Kontaktstelle(n): Darinka Čamić
E-Mail: javna.nabava@obv.hr
Telefon: +385 42406249
Fax: +385 42213380

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.obv.hr

Adresse des Beschafferprofils: www.obv.hr

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0019353
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Medicinska i laboratorijska oprema po grupama, Grupa 17. Laparoskopski stup, 1 komplet

Referenznummer der Bekanntmachung: 21.1.-20-VV-31
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

U ovom postupku javne nabave, nabavlja se Grupa 17. Laparoskopski stup, 1 komplet. U sklopu Grupe 17. nabavlja se laparoskopski stup sa kompletnom opremom, a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi – Tehničke specifikacije predmeta nabave: Medicinska i laboratorijska oprema po grupama – Grupa 17. Laparoskopski stup, 1 komplet, Prilogu 2. Dokumentacije o nabavi – Troškovnik predmeta nabave: Medicinska i laboratorijska oprema po grupama - Grupa 17. Laparoskopski stup, 1 komplet, te svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

Ponuđena oprema mora biti kompatibilna s postojećom opremom, koja se može pogledati u prostoriji Centralnog operacijskog bloka, s prethodnom najavom na broj telefona 042 393 041 - Ružica Mlinarić, bacc.med.techn., a u dogovoru sa voditeljem Centralnog operacijskog bloka sa sterilizacijom.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 800 000.00 HRK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HR044 Varaždinska županija
Hauptort der Ausführung:

Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, HR-42000 Varaždin, Centralni operacijski blok sa sterilizacijom.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

U sklopu Grupe 17. nabavlja se laparoskopski stup sa kompletnom opremom, a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi – Tehničke specifikacije predmeta nabave: Medicinska i laboratorijska oprema po grupama – Grupa 17. Laparoskopski stup, 1 komplet, Prilogu 2. Dokumentacije o nabavi – Troškovnik predmeta nabave: Medicinska i laboratorijska oprema po grupama - Grupa 17. Laparoskopski stup, 1 komplet, te svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.Ponuđena oprema mora biti kompatibilna s postojećom opremom

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jamstveni rok / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 90 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 800 000.00 HRK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

24.1. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta koji se odnosi na sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Naručitelj je točkom 24.1. Dokumentacije o nabavi, kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta odredio minimalnu razinu sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, kao uvjet koji je vezan za predmet nabave i razmjeran je predmetu nabave.

Traženi uvjet Naručitelju daje sigurnost da je gospodarski subjekt sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti, potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U tu svrhu gospodarski subjekt obavezan je dokazati:

— upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, iz točke 24.1. ove Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt obavezan je u ponudi dostaviti ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom, javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Kao dostatan dokaz gospodarskog subjekta iz točke 24.1. ove Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti, a gospodarski subjekt kao ažurirani popratni dokument sukladno točci 26. Dokumentacije o nabavi dostaviti:

— Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegovog poslovnog nastana

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Kroatisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Javno otvaranje ponuda održati će se na adresi Naručitelja, u zgradi Ravnateljstva, na 1. katu Opće bolnice Varaždin, i to u dvorani za sastanke ili prostorijama Odjela za javnu nabavu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postanschrift: Koturaška cesta 43/IV
Ort: Zagreb
Postleitzahl: 10000
Land: Kroatien
E-Mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internet-Adresse: www.dkom.hr

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH sustava e-Žalba.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji odnosno naručitelju.

Kad je žalba upućena elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba smatra se da je dostava Državnoj komisiji, odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH.

Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Obavijest o zaprimljenoj žalbi sadrži podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena.

Smatra se da je adresa elektroničke pošte koju je gospodarski subjekt, odnosno naručitelj naveo u EOJN-u RH važeća.

Stranka u žalbenom postupku može na način propisan posebnim zakonom ovlastiti drugu osobu(opunomoćenik) da u njezino ime i za njezin račun popunjava i podnosi podneske u elektroničkom obliku.

Format, veličina i podatkovna struktura podnesaka u elektroničkom obliku i njihovih privitaka moraju biti u skladu sa standardima koji su javno objavljeni na internetskim stranicama EOJN-a RH.

EOJN RH objavljuje na vlastitim internetskim stranicama potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informaciskog sustava, a osobito:

1. neophodne tehničke preduvjete (potrebna oprema i računalni programi)

2. podatke potrebne radi instalacije korisničke aplikacije, format, veličinu i podatkovnu strukturu podnesaka i njihovih privitaka, korištene protokole, informatičko sučelje, strukturu i postavke informacijskog sustava.

Stranka žalbenog postupka dužna je osigurati potrebne tehničke preduvjete i pridržavati se standarda i uputa iz članka 6. stavka 1. Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi(„Narodne novine“broj 101/2017).

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu smatra nepravodobnom.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je sukladno navedenom propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020