Lieferungen - 239804-2020

25/05/2020    S100

Polen-Warschau: Laborreagenzien

2020/S 100-239804

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Kardiologii
Nationale Identifikationsnummer: 000837583
Postanschrift: Alpejska 42
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-628
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Alicja Kisiel
E-Mail: dh@ikard.pl
Telefon: +48 228120440
Fax: +48 228126732
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ikard.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ikard.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.ikard.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Dział Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-635
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Pietruszyńska
E-Mail: u.pietruszynska@ikard.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ikard.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-propublico.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.034.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poz. 1 Podłoża do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków i/lub do selektywnej hodowli grzybów.

Poz. 2 Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z inhibitorem antybiotyków lub czynnikiem lizującym.

Poz. 3 Suplement z NAD i heminą do suplementacji płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi, 1 opakowanie + 20 butelek.

Poz. 4 Zestaw do pobrań krwi na posiew dedykowany do butelek z poz. 1–2 (igła motylkowa ze zintegrowanym elementem przeciwzakłuciowym i uchwytem, długość wężyka 180–200 mm); zestaw sterylny, pakowany jednostkowo, gotowy do użycia.

Poz. 5 Dzierżawa systemu analizatorów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000.00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

— Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

— Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne – załącznik nr 3 do SIWZ,

— JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,

— dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

— dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – załącznik nr 6 do SIWZ,

— próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020