Lieferungen - 239804-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 100-239804

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Kardiologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000837583
Adres pocztowy: Alpejska 42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-628
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Tel.: +48 228120440
Faks: +48 228126732
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ikard.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ikard.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ikard.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Pietruszyńska
E-mail: u.pietruszynska@ikard.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ikard.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Numer referencyjny: ZP.034.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 Podłoża do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków i/lub do selektywnej hodowli grzybów.

Poz. 2 Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z inhibitorem antybiotyków lub czynnikiem lizującym.

Poz. 3 Suplement z NAD i heminą do suplementacji płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi, 1 opakowanie + 20 butelek.

Poz. 4 Zestaw do pobrań krwi na posiew dedykowany do butelek z poz. 1–2 (igła motylkowa ze zintegrowanym elementem przeciwzakłuciowym i uchwytem, długość wężyka 180–200 mm); zestaw sterylny, pakowany jednostkowo, gotowy do użycia.

Poz. 5 Dzierżawa systemu analizatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000.00 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

— Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

— Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne – załącznik nr 3 do SIWZ,

— JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,

— dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

— dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – załącznik nr 6 do SIWZ,

— próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020