Lieferungen - 239804-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Odczynniki laboratoryjne

2020/S 100-239804

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Kardiologii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000837583
Adres pocztowy: Alpejska 42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-628
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kisiel
E-mail: dh@ikard.pl
Tel.: +48 228120440
Faks: +48 228126732

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ikard.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.ikard.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ikard.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 04-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Pietruszyńska
E-mail: u.pietruszynska@ikard.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ikard.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

Numer referencyjny: ZP.034.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Poz. 1 Podłoża do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków i/lub do selektywnej hodowli grzybów.

Poz. 2 Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z inhibitorem antybiotyków lub czynnikiem lizującym.

Poz. 3 Suplement z NAD i heminą do suplementacji płynów ustrojowych oraz małych objętości krwi, 1 opakowanie + 20 butelek.

Poz. 4 Zestaw do pobrań krwi na posiew dedykowany do butelek z poz. 1–2 (igła motylkowa ze zintegrowanym elementem przeciwzakłuciowym i uchwytem, długość wężyka 180–200 mm); zestaw sterylny, pakowany jednostkowo, gotowy do użycia.

Poz. 5 Dzierżawa systemu analizatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ,

— Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

— Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne – załącznik nr 3 do SIWZ,

— JEDZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,

— dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

— dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 6 do SIWZ,

— oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – załącznik nr 6 do SIWZ,

— próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS.

— zaświadczenie, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020