Dostawy - 239808-2020

Submission deadline has been amended by:  374821-2020
25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 100-239808

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.tvp.pl

Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów brzegowych w ramach rozbudowy systemu dystrybucji treści

Numer referencyjny: ZP/TITT/38/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów brzegowych w ramach rozbudowy systemu dystrybucji treści.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (jednocześnie załącznik nr 1 do Wzoru umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów brzegowych w ramach rozbudowy systemu dystrybucji treści.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (jednocześnie załącznik nr 1 do Wzoru umowy).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zastrzeżenie do pkt II 2.7 ogłoszenia: termin realizacji zamówienia: 42 dni od daty zawarcia umowy, na zasadach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 21 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

3. Wadium może być wnoszone w jednej z form opisanych w punkcie 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez wykonawcę. Przyjęcie przez wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, u zamawiającego w Warszawie przy ulicy J.P. Woronicza 17, POLSKA, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w punkcie 14 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 8 ust. 2a Pzp, zamaw. inform., że za poufne uważa się wszystkie informacje, które zamawiający objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

2. Zgodnie z art. 24aa Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystn., nie podlega wykluczeniu.

3. W postępow. mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp.

4. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrzeż. wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/), korzystanie z której jest nieodpłatne:

a) korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta: (https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf);

b) wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: (https://przetargi.tvp.pl/);

c) dokumenty związane z postępowaniem zamaw. zamieszcza w zakładce „Załączniki”;

d) zakładka „Załączniki” służy również wykonawcy do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.

5. Oferta stanowi oświadczenie woli wykonawcy wyrażone w Formularzu oferty zgodnym w treści z zał. nr 2 do SIWZ.

6. Dokum. lub oświad. składane razem z ofertą:

a) dok. potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodn. z oryginałem składanych ośw. lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dok. właściwym jest odpis z właściw. rejestru lub z CEIDG lub dok. na podstawie których dokonuje się wpisu do właściw. rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu wykonaw.;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzającym należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.5.2–8.5.5 SIWZ – dok. potwierdzający wniesienie wadium;

d) JEDZ (zgodny w treści z zał. nr 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert. JEDZ składa każdy z wykonaw. wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Dokum. lub oświadcz. potwierdz. brak podstaw wykluczenia wykonaw. z udziału w postępow.:

a) ośw. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonaw. jest zobow. złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszcz. na platformie w zakładce „Załączniki” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5;

b) dok. i ośw. wskazane w 10.3.2–10.3.5 SIWZ – składa wykonaw., którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznacz. przez zamaw., nie krótszym niż 10 dni.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 lit. a zdanie 2 ogłoszenia i § 5 pkt 1 roz. M.R. składa dokumenty zgodnie z pkt 12 SIWZ.

8. Dok. lub ośw. potwierdz., że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamaw.:

— wykaz urządzeń wskazany w pkt 10.4.1 SIWZ – składa wykonawca, którego oferta, została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamaw., nie krótszym niż 10 dni. Wzór wykazu urządzeń zamawiający przekaże wykonaw. wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt 10.5.3 SIWZ.

9. Wymagania w zakresie formy składanych dok. zostały określone w SIWZ.

10. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą – sekcja IV.2.6 – wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

11. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020