Leveringen - 239809-2020

25/05/2020    S100

Duitsland-Baden-Baden: Elektriciteit

2020/S 100-239809

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BKV- Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg
Postadres: Werderstraße 4
Plaats: Baden-Baden
NUTS-code: DE121 Baden-Baden, Stadtkreis
Postcode: 76530
Land: Duitsland
Contactpersoon: fbw - Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg mbH
E-mail: schaeffler@fbw-stuttgart.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kurhaus-badenbaden.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YAPDFVS/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YAPDFVS
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Anstalt des öffentlichen Rechts
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Die BKV verwaltet die Immobilienwerte und Immobilien des Landes Baden-Württemberg in Baden-Baden: die Thermalbäder und das Kurhaus.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BKV_Ökostromlieferung_2021ff.

Referentienummer: 001/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Belieferung der Abnahmestelle der BKV mit Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) im Zeitraum 1.1.2021 bis 31.12.2023.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE121 Baden-Baden, Stadtkreis
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kurhaus Baden-Baden Baden-Baden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Belieferung mit Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) im Zeitraum 1.1.2021 bis 31.12.2023:

1 RLM - Abnahmestelle mit gesamt ca. 1 240 809 kWh Strom/Jahr.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

(1) Nachweis über die Eintragung in das Berufsregister am Sitz des Bieters (z. B. Handelsregisterauszug), der nicht älter als 3 Monate sein darf;

(2) Eigenerklärung des Unternehmens, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(1) Erklärung über den Gesamtumsatz gemäß § 45 VgV, jeweils bezogen auf die letzten 3 Geschäftsjahre;

(2) Erklärung über den Umsatz durch (Öko)Stromlieferungen gemäß § 45 VgV, jeweils bezogen auf die 3 letzten Geschäftsjahre;

(3) Angaben über die Anzahl der (Öko)Stromlieferkunden und die jährliche (Öko)Stromverkaufsmenge (§ 45 VgV);

(4) (vorläufige) Bilanz und GuV 2019;

(5) Jahresabschluss 2018 mit Lage- oder Geschäftsbericht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

(1) Erklärung gemäß § 46 VgV, aus der die Anzahl der im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitskräfte ersichtlich ist (Aufteilung in kaufmännischen/ technischen Bereich);

(2) Angaben gemäß 46 VgV, welche des Auftrags das Unternehmen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt;

(3) Angaben über die Lieferung von Ökostrom mit oder ohne Netznutzung an öffentliche, industrielle oder gewerbliche Auftraggeber in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit dem zu vergebenden Stromlieferauftrag vergleichbar sind (3 Referenzen oder mehr).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

(1) kein Vorliegen eines Ausschlussgrunds nach § 19 Abs (1) MiLoG und/ oder § 21 AEntG;

(2) kein Vorliegen eines Ausschlussgrunds nach §§ 123, 124 GWB;

(3) Vorlage einer Bescheinigung des Finanzamtes über die Zahlung von Steuern und Abgaben;

(4) Bietergemeinschaften sind zugelassen. Sie haben mit dem Angebot eine Erklärung abzugeben, in der:

a) die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist;

b) alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist;

c) vereinbart ist, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder ggü. dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt;

d) vereinbart ist, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften;

(5) Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Anforderungen an die Qualität des Ökostroms (z. B. Neuanlagenquote) finden sich in den Vergabeunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YAPDFVS

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Plaats: Karlsruhe
Land: Duitsland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Auf Antrag kann bei den oben genannten Stellen ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet werden. Auf § 160 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1 bis 4 GWB wird verwiesen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020