Dostawy - 239845-2020

Submission deadline has been amended by:  283867-2020
25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2020/S 100-239845

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Policji
Adres pocztowy: ul. Puławska 148/150
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-642
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Szegidewicz
E-mail: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl
Tel.: +48 226011583

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policja.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu SIEM w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Numer referencyjny: 66/BŁiI/20/ESz
II.1.2)Główny kod CPV
32428000 Modernizacja sieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznym producenta. Rozbudowa dotyczy posiadanego przez Zamawiającego systemu SIEM – IBM QRadar w wersji na dzień publikacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach dwóch etapów:

— etap 1 – dostarczenie licencji wraz ze wsparciem producenta, usługa serwisowa systemu (aktualizacja systemu i wdrożenie nowych funkcjonalności) oraz szkolenie,

— etap 2 i 3 – usługi serwisu pogwarancyjnego dla platformy oraz godzin inżynierskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management) wraz ze wsparciem technicznym producenta. Rozbudowa dotyczy posiadanego przez Zamawiającego systemu SIEM – IBM QRadar w wersji na dzień publikacji zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach dwóch etapów:

— etap 1 – dostarczenie licencji wraz ze wsparciem producenta, usługa serwisowa systemu (aktualizacja systemu i wdrożenie nowych funkcjonalności) oraz szkolenie,

— etap 2 i 3 – usługi serwisu pogwarancyjnego dla platformy oraz godzin inżynierskich.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany termin realizacji zamówienia:

— etap 1 – 90 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do 31 października 2020 r,

— etap 2 i 3 –36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym: posiadania ważnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia lub wyższego potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Poufne” lub wyższej wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

— wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum 1 (jednej) usługi polegającej na instalacji i wsparciu systemów SIEM (oferowanego rozwiązania) o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto w tym wartość usług własnych Wykonawcy na poziomie co najmniej 500 000 PLN brutto,

— dysponowania co najmniej 2 osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu lub wykonywaniu wsparcia w technologii IBM QRadar oraz posiadającymi (każda z osób) następujące certyfikaty:

— IBM Certified Associate Administrator – IBM QRadar SIEM V7.3.2,

— IBM Certified Deployment Professional – IBM QRadar SIEM V7.3.2.

Ponadto, przynajmniej jedna z powyższych osób musi posiadać dodatkowo certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE) — Red Hat Enterprise Linux 7.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, za pośrednictwem platformy.

Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą – w przypadku zaoferowania produktu równoważnego IBM QRadar, o którym mowa w rozdziale I pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą szczegółowy opis proponowanego rozwiązania potwierdzający zgodność ze wszystkimi punktami opisu równoważności. Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej załącznikiem nr 1 do SIWZ. Warunki udziału i wymagane dokumenty, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, określa rozdział VI i VII SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczeń Wykonawcy: o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w ustępie 6 rozdziału VII SIWZ Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem platformy, zostały przedstawione w rozdziale XI SIWZ oraz na stronie platformy

e-Zamawiający(https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl) w zakładce regulacje i procedury procesu zakupowego (instrukcja dla Wykonawców).

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020