Paslaugos - 239875-2015

Pateikti glaustą rodinį

10/07/2015    S131    Agentūros - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Ispanija-Alikantė: Animuotų vaizdo įrašų kūrimo paslaugų teikimas Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

2015/S 131-239875

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
Adresas: Avenida de Europa, 4
Miestas: Alikantė (Alikantė)
Pašto kodas: 03008
Šalis: Ispanija
El. paštas: procurement@oami.europa.eu
Faksas: +34 965138500

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=942

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
Adresas: Avenida de Europa, 4
Miestas: Alikantė (Alikantė)
Pašto kodas: 03008
Šalis: Ispanija
El. paštas: procurement@oami.europa.eu
Faksas: +34 965138500
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=942

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Animuotų vaizdo įrašų kūrimo paslaugų teikimas Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT).
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: VRDT, Avenida de Europa, 4, 03008 Alikantė (Alikantė), ISPANIJA.

NUTS kodas ES521

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 250 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Laimėjęs konkurso dalyvis turės kurti animuotus vaizdo įrašus pagal VRDT poreikius ir jai prižiūrint. Siekdamas tarnybai teikti aukštos kokybės paslaugas konkurso dalyvis turės naudoti modernias technologijas, atitinkamą įrangą ir kompetenciją. Išsamų reikalaujamų paslaugų aprašymą galima rasti II priede „Techninės specifikacijos“.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

92100000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 250 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Konkurso dalyviai bus pašalinti iš šio konkurso, jeigu:
a) jie yra bankrutavę arba likviduojami, juos administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais dėl skolos grąžinimo, sustabdę veiklą, jiems iškelta byla dėl tokių klausimų arba jie yra panašioje padėtyje, susidariusioje dėl panašios procedūros, numatytos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose;
b) jie arba asmenys, turintys atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimų, yra valstybės narės kompetentingos institucijos sprendimu, turinčiu res judicata galią, pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla;
c) jie yra padarę sunkų profesinį prasižengimą, įrodomą priemonėmis, kurias perkančiosios organizacijos gali pagrįsti, įskaitant Europos investicijų banko ir tarptautinių organizacijų sprendimus;
d) jie yra neįvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;
e) jų ar asmenų, turinčių atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės įgaliojimus, atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Sąjungos finansiniams interesams;
f) jiems šiuo metu taikoma administracinė nuobauda, nurodyta 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 109 straipsnio 1 dalyje;
g) jie dalyvauja interesų konflikte;
h) jie yra kalti dėl klaidingos informacijos, kuri perkančiosios organizacijos reikalavimu yra dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlyga, pateikimo arba visai nepateikė šios informacijos.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: tam, kad įrodytų, jog turi pakankamai ekonominių ir finansinių pajėgumų preliminariajai sutarčiai vykdyti, konkurso dalyviai bus prašomi pateikti šiuos dokumentus:
— banko išduotą pažymą, kad bendrovė yra moki,
— pastarųjų 3 finansinių metų, kurių sąskaitos uždarytos, patvirtintos finansinės pažymos ir audito ataskaitos ar kiti lygiaverčiai dokumentai (pvz., jei pagal konkurso dalyvio gyvenamos šalies bendrovių teisę nereikalaujama skelbti balansų),
— pažymą apie bendrąją pastarųjų 3 finansinių metų apyvartą,
— jeigu konkurso dalyvis remiasi kitų subjektų pajėgumais, tie subjektai turi raštiškai patvirtinti, kad jie suteiks sutarčiai įvykdyti reikalingų konkurso dalyvio turimų išteklių.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
— bendrovę pristatantis dokumentas (istorija, veikla ir kt.).
— bendrovės valdančiųjų darbuotojų išsilavinimo pažymėjimai ir profesinę kvalifikaciją įrodantys dokumentai.
— per pastaruosius 3 metus pirmiau nurodytose srityse įvykdytų projektų sąrašas, kuriame nurodytos sumos, datos ir vieta. Svarbiausių sutarčių sąrašas turi būti pateiktas su tinkamo darbų atlikimo pažymėjimais, kuriuose nurodoma, ar jie buvo atlikti profesionaliai ir visiškai užbaigti.
— pažyma apie paslaugos teikėjo vidutinį metinį darbuotojų ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per pastaruosius 3 metus.
— numatytos darbo grupės pristatymas, išsamiai apibūdinant kiekvieno nario profilį, pateikiant gyvenimo aprašymą.
— pageidautina, kad profiliai būtų pristatyti naudojant Europos Sąjungos gyvenimo aprašymo formą. 1 gyvenimo aprašymas turi būti pateiktas kiekvienam iš reikalaujamų pagrindinių profilių (reikalaujamas 1 gyvenimo aprašymas vienam pagrindiniam profiliui). Turi būti atmesti gyvenimo aprašymai, kurie netenkina esminių, techninėse specifikacijose išdėstytų reikalavimų. Be to, aiškus patvirtinimas, kad bendrovė gali skirti bent po 1 papildomą darbuotoją dirbti pagal kiekvieną iš profilių, atitinkančių nurodytus būtiniausius reikalavimus, kuriuos privalo atitikti paslaugas plėtoti siekiantis teikėjas. Tas pats asmuo (tie patys asmenys) negali siūlyto skirtingų profilių.
— neseniai išduotas registracijos profesiniame registre dokumentas.
— deklaracija, patvirtinanti, kad paskyrus preliminariąją sutartį, jei paslaugos bus teikiamos Ispanijos teritorijoje, konkurso dalyvis įsipareigoja laikytis Ispanijos teisės nuostatų dėl sveikatos ir saugos darbe.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
AO/004/15.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
18.9.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 28.9.2015 - 11:00

Vieta:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alikantė (Alikantė), ISPANIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: kiekvienas konkurso dalyvis turi atsiųsti ne daugiau nei 2 atstovus. Lankytojų vardai ir pavardės bei tapatybės dokumentų numeriai tarnybai turi būti panešti faksu +34 965138500 arba el. paštu procurement@oami.europa.eu iki 25.9.2015.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso dokumentus bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus, pakeitimus ir atsakymus į klausimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30.6.2015