Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 239875-2015

Beknopt weergeven

10/07/2015    S131    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alicante: Verlening van diensten voor de productie van animatiefilms voor het Bureau voor het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (HBIM)

2015/S 131-239875

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante (Alicante)
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=942

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante (Alicante)
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=942

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verlening van diensten voor de productie van animatiefilms voor het Bureau voor het Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (HBIM).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: HBIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

NUTS-code ES521

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 250 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De geselecteerde inschrijver moet animatiefilms produceren overeenkomstig de behoeften en onder toezicht van het HBIM. De inschrijver moet moderne technologieën, geschikte uitrusting en deskundigheid aanwenden om kwalitatief hoogstaande diensten te verlenen aan het Bureau. De gedetailleerde beschrijving van de gevraagde diensten is te vinden in bijlage II „Technische specificaties”.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

92100000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 250 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Van deelname aan een opdracht worden uitgesloten, gegadigden of inschrijvers die:
a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;
b) bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;
d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de opdracht moet worden uitgevoerd, niet nakomen;
e) bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;
f) een administratieve sanctie is opgelegd als bedoeld in artikel 109, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002;
g) in een belangenconflict verkeren;
h) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan de aanbesteding, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: om te bewijzen dat de inschrijver over de economische en financiële draagkracht beschikt om de raamovereenkomst uit te voeren, moet de volgende documentatie worden overgelegd:
— bankcertificaten over de solvabiliteit van het bedrijf,
— gecertificeerde financiële overzichten en auditverslagen van de laatste 3 afgesloten boekjaren, of equivalente documentatie (bijv. indien de vennootschapswetgeving van het land waar de inschrijver gevestigd is geen publicatie van de balans voorschrijft),
— een verklaring over de totale omzet tijdens de laatste 3 boekjaren,
— als de inschrijver een beroep doet op de bekwaamheden van andere entiteiten, is een schriftelijke belofte van deze entiteiten vereist waarin zij bevestigen dat zij de middelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking zullen stellen van de inschrijver.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
— voorstelling van het bedrijf (geschiedenis, activiteiten enz.),
— de studie- en beroepsdiploma’s van het hogere personeel van de onderneming,
— lijst van relevante projecten die in de afgelopen 3 jaar zijn uitgevoerd, onder vermelding van bedrag, datum en plaats. De lijst van de belangrijkste projecten moeten worden gestaafd door verklaringen inzake de goede uitvoering waarin is aangegeven of de projecten vakkundig zijn uitgevoerd en tot een goed einde zijn gebracht,
— een verklaring betreffende het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand en de omvang van het kaderpersoneel van de dienstverlener in de laatste 3 jaren,
— voorstelling van het geplande team, met gedetailleerd profiel van elk teamlid, inclusief overlegging van curricula vitae,
— voorstelling van de profielen aan de hand van het Europees curriculum vitae geniet de voorkeur. Er moet 1 cv worden overgelegd voor elk van de gevraagde sleutelprofielen (1 cv per gevraagd sleutelprofiel). Cv's die niet aan de essentiële vereisten uiteengezet in het bestek voldoen, zullen worden uitgesloten. Daarnaast moet een duidelijke verklaring worden overgelegd waaruit blijkt dat het bedrijf minstens 1 bijkomende persoon ter beschikking kan stellen om elk van de profielen te ondersteunen die voldoen aan de gespecificeerde minimumvereisten die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van de ontwikkeling van diensten. Dezelfde perso(o)n(en) mag/mogen niet worden voorgesteld voor verschillende profielen,
— een recent bewijs van inschrijving in een beroepsregister,
— een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver, indien de raamovereenkomst aan hem wordt gegund en als de diensten zullen worden verleend op Spaans grondgebied, zich ertoe verbindt de Spaanse wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk na te leven.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AO/004/15.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
18.9.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28.9.2015 - 11:00

Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: elke inschrijver mag maximaal 2 personen afvaardigen. Het Harmonisatiebureau moet per fax op het nummer +34 965138500 of per e-mail (procurement@oami.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en de identiteitskaartnummers van de bezoekers vóór 25.9.2015.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
VI.3)Nadere inlichtingen
De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.1. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates, wijzigingen of antwoorden op vragen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30.6.2015