Lieferungen - 23988-2018

18/01/2018    S12

Polska-Częstochowa: Tramwajowe wagony pasażerskie

2018/S 012-023988

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: al. Niepodległości 30
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Tel.: +48 343779100
Faks: +48 343779109

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.czest.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie.

Numer referencyjny: RZI.26.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622100 Tramwajowe wagony pasażerskie - EA12 - EA21
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2011 r., Nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 89 853 960.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38548000 Przyrządy do pojazdów mechanicznych
34630000 Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
80531000 Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

MPK w Częstochowie Sp.z o. o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1)zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2011 r., Nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

2)dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

2. Zamawiający wymaga aby udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %. Ocena spełniania powyższego wymogu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o treści zawartej w formularzu ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 PZP.

3. Wykonawca udziela na każdy z dostarczonych tramwajów 60 miesięczną gwarancję dotyczącą wszystkich wad. Ponadto Wykonawca udziela gwarancję obejmującą wady konstrukcji mechanicznej pudeł i wózków tramwajów na okres 14 lat. Bieg okresu gwarancji dla każdego tramwaju rozpoczyna się od momentu odbioru końcowego danego tramwaju bez zastrzeżeń. Przez wady konstrukcji rozumie się w szczególności wszelkiego rodzaju złamania, pęknięcia lub inne uszkodzenia elementów konstrukcji tramwajów, w tym również wózków, perforacje, korozje blach nadwozia, które wystąpią podczas normalnej eksploatacji tramwajów. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone tramwaje na warunkach określonych w szczegółowych warunkach gwarancji opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie harmonogram dostaw przy założeniu dostawy nie więcej niż 2 tramwajów na miesiąc.

5. Przedmiot zamówienia stanowi łącznie zakres projektu zatytułowanego „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie” planowanego do współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Nr naboru: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.

6. W przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość techniczna / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy pierwszego tramwaju / Waga: 5
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu 1 – 5 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, o parametrach i wyposażeniu tożsamym jak dla tramwajów objętych podstawowym zamówieniem.

2. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt 1 wówczas, gdy uzyska środki finansowe, które umożliwią mu zakup kolejnych pojazdów.

3. Dla tramwajów objętych prawem opcji obowiązują identyczne warunki dostawy, odbiorów i testów, a także zakresu gwarancji, serwisowania kompletów dokumentacji technicznej, jaką należy dostarczyć Zamawiającemu, co dla pozostałych tramwajów objętych zamówieniem.

4. Realizacja zamówienia, o którym mowa w pkt 1, rozpocznie się po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy o woli skorzystania z prawa opcji.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, ceną zakupu każdego tramwaju w ramach prawa opcji będzie cena ofertowa jak dla tramwaju z podstawowego zakresu zamówienia. Cena opcjonalnego zakresu zamówienia będzie podlegała waloryzacji na zasadach określonych w § 8 ust. 4 wzoru umowy.

6. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może zostać złożone jeden raz lub kilkukrotnie, łącznie jednak zamówienie w ramach prawa opcji nie może przekroczyć maksymalnej liczby tramwajów, wskazanej w pkt 1

7. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji gdy będą spełnione warunki opisane w ust. 7. Końcowy termin dla złożenia oświadczenia o woli skorzystania z prawa opcji ustala się na 31.12.2022 roku.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp art. 179-198.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 090-178175
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/01/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz S.A.
Adres pocztowy: u. Zygmunta Augusta 11
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-Toruński
Kod pocztowy: 85-082
Państwo: Polska
E-mail: pesa@pesa.pl
Tel.: +48 525868445
Faks: +48 525868020

Adres internetowy: www.pesa.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 111 063 294.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 89 853 960.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał następujące dokumenty:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty odpowiadające żądanym dokumentom obowiązujące w kraju jego siedziby lub miejscu zamieszkania.

Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom określonym w SIWZ żąda także złożenia wraz z ofertą:

1)oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50 % towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE;

2)oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie szkoleń lub własny plan szkoleń uwzględniający wymagania zawarte w SIWZ;

3)szczegółowej kompletacji typu oferowanego tramwaju (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

4)wizerunku tramwaju (propozycja stylistyki i kolorystyki);

5)rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, strona lew i strona prawa);

6)rysunków obrazujących wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia;

7)rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (wnętrza) oferowanego typu tramwaju i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji;

8)propozycji zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego;

9)przekroju przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej – po wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju – z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju.

10)zwymiarowany przekrój nadwozia prostopadły do osi wzdłużnej tramwaju w miejscu, w którym występuje najmniejsza szerokość przejścia między siedzeniami.

11)widok wózka napędowego i tocznego. Uwaga: widok należy przedstawić w trzech rzutach na osie x, y, z.

12)rozmieszczenia najważniejszych elementów układu wentylacyjnego, grzewczego i klimatyzacyjnego oraz schematycznej formy funkcjonowania wentylacji w tramwaju.

13)opisu działania systemu gromadzenia energii w tramwaju,

14)opisu techniczny części mechanicznej i elektrycznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2018