Lieferungen - 239902-2020

Submission deadline has been amended by:  299270-2020
25/05/2020    S100    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Przemyśl: Heizkessel für Zentralheizungen

2020/S 100-239902

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Przemyśl
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marian Baran
E-Mail: przetarg@um.przemysl.pl
Telefon: +48 166752038

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przemysl.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.:.....

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 93 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu).

Zakres zamówienia:

1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla ostatecznych odbiorców gazu ziemnego,

2) wykonanie odcinka wewnętrznej instalacji gazowej,

3) dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110 Installation von Kesseln
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest miasto Przemyśl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 93 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu).

Zakres zamówienia:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla 83 odbiorców indywidualnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla każdego z 83 indywidualnych, ostatecznych odbiorców gazu ziemnego – dokumentów niezbędnych do modernizacji/wykonania instalacji gazowej na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa stanowiącego Załącznik Nr 15 do SIWZ oraz wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem kominowym odprowadzającym spaliny we wskazanej lokalizacji stanowiącym Załącznik Nr 16 do SIWZ (10. odbiorców posiada dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę).

Dokumentacja projektowa musi posiadać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz zaświadczenia o których mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

2) wykonanie odcinka wewnętrznej instalacji gazowej, dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 83 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu) zgodnie z opisem technicznym, który stanowi Załącznik Nr 10 oraz opracowaną wcześniej dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę w szczególności:

Kocioł kondensacyjny GKS1 – 5 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKS3 – 22 sztuki,

Kocioł kondensacyjny GKS4 – 7 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKS5 – 25 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKP1 – 5 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKP2 – 2 sztuki,

Kocioł kondensacyjny GKP3 – 1 sztuka,

Kocioł kondensacyjny GKP4 – 1 sztuka,

Kocioł kondensacyjny GKP5 – 5 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKP6 – 7 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKP7 – 3 sztuki;

3) dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła dla 83 uczestników Projektu – w szczególności:

Wkład kominowy długości do 8 m – 27 sztuk,

Wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 26 sztuk,

Wkład kominowy długości powyżej od 10 do 12 m – 29 sztuk,

Wyrzut spalin przez ścianę do 2 m – 1 sztuka,

4) dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 10 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu) na podstawie wykazu przyporządkowującego rodzaj kotła gazowego kondensacyjnego wraz z wkładem kominowym odprowadzającym spaliny we wskazanej lokalizacji stanowiącym Załącznik Nr 18 do SIWZ, zgodnie z opisem technicznym stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ (Tabele Nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.5), dokumentacją projektową i prawomocnymi pozwoleniami na budowę stanowiącymi Załącznik Nr 17 do SIWZ w szczególniości:

Kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka,

Kocioł kondensacyjny GKS3 – 2 sztuki,

Kocioł kondensacyjny GKS4 – 1 sztuka,

Kocioł kondensacyjny GKS5 – 5 sztuk,

Kocioł kondensacyjny GKP5 – 1 sztuka;

UWAGA: w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie weryfikacja oraz ewentualne korekty stwierdzonych nieprawidłowości w dokumentacjach będących w posiadaniu Zamawiającego dla 10 uczestników Projektu.

5) dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła dla 8 uczestników Projektu, który posiadają dokumentację projektową oraz prawomocne pozwolenie na budowę:

Wkład kominowy długości do 8 m – 3 sztuki,

Wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 1 sztuka,

Wkład kominowy długości od 10 do 12 m – 3 sztuki,

Wyrzut spalin przez ścianę do 2 m – 1 sztuka.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na zamontowane kotły oraz zasobniki ciepłej wody / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na wykonane roboty i materiały instalacyjne oraz wkłady kominowe / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPK.03.03.01-18-0013/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ustawy Pzp.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotycz.:

— Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu przedkłada wraz z ofertą, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I stanowi Zał. nr 2 do SIWZ,

— dokument potwierdzający udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiąz., którego wzór stanowi Zał. nr 4 do SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na Platformie informacji z otwarcia ofert, składa poprzez Platformę bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podst. art. 26 ust. 1, potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podst. wykluczenia, a także w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp.:

— wykaz wykonanych dokumentacji projektowych wewnętrznych oraz dostaw i montażu kotłów gazowych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdz. ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór wykazu stanowi Zał. nr 8 do SIWZ; oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopi pośw. za zgodność z oryginałem, dokumenty np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający informuje, że wykonanie dokumentacji projektowej i dostawę wraz z montażem kotłów gazowych nie muszą być łączone;

— wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj.:

a) co najmniej 2 osoby do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz należącymi do właściwej Izby Sam. Zaw.,

b) co najmniej 1 osobę do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz należącymi do właściwej Izby Sam. Zaw.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnymi lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22,

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiący Zał. nr 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

— karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w Zał. Nr 12 do SIWZ,

— deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu kotłów gazowych kondensacyjnych,

— atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową,

— certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla kotła centralnego ogrzewania i minimum A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej,

— Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce przechowywania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy, że posiadane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, z których Zamawiający ma pobrać dokumenty.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) Minimalny poziom...

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

— zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 5.4) i 5.5) SIWZ (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt od 5.3) do 5.7) SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Wykonawcy występujący wspólnie:

— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie składających ofertę za pośrednictwem Platformy wypełnia dane na Platformie dotyczące pozostałych podmiotów,

— w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— zdolności technicznej Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 10 sztuk dokumentacji projektowych wewnętrznej instalacji gazowej oraz dostawy i montażu co najmniej 10 sztuk kotłów gazowych – potwierdzona wykazem zawierającym: zakres prac, nazwę podmiotu na rzecz którego prace były wykonane oraz datę ich wykonania. Zamawiający informuje, że wykonanie dokumentacji projektowej i dostawa wraz z montażem kotłów gazowych nie muszą być łączone;

— zdolności zawodowej Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) tj.:

a) co najmniej 2 osobami do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

b) co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi Zał. nr 9 do SIWZ.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2) Minimalny poziom...

— każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym mowa w pkt 5 SIWZ dokumenty i oświadczenia, dotyczące podstaw wykluczenia, wymienione w pkt 5.3) – 5.5) oraz pkt 5.7) i 5.8) SIWZ,

— dokumenty wymienione w pkt 5.1) – 5.2) SIWZ składa, w terminie, o którym mowa w pkt 5 SIWZ, odpowiednio ten współpartner (jeden lub kilku), który/którzy wskazuje/wskazują spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

W celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby składa dla każdego z tych podmiotów JEDZ.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30.000 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

— Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 299 z późn. zm.);

— Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154 z dopiskiem w tytule płatności “Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.2.6.2020”

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Minimalny poziom....

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3)

— Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 1.1).b) – 1.1).e) SIWZ, powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą,

— Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert,

— poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium,

— gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

b) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

c) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

— gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołanie.

Zamawiający wymaga wniesienia, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

— Wykonawca, z którym Zamawiający będzie podpisywał umowę jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form, o których mowa w pkt 1.1) SIWZ,

— zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem,

— w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp musi ono nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Gwaranta lub Poręczyciela do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

— w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Gminę Miejską Przemyśl, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

c) kwotę gwarancji lub poręczenia,

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia,

e) nieodwołalnie i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty,

Ciąg dalszy w sekcji III.2.2)

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.3) Minimalny poziom....

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia, co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody;

5) Zamawiający przed podpisaniem umowy wskaże rachunek bankowy, na który Wykonawca wpłaci przelewem kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca wybierze formę pieniężną zabezpieczenia;

6) szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w art. 147 do 151 ustawy Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 10:15
Ort:

Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. Nr 43

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Warunki realizacji umowy - zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

— wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – o okres uniemożliwiający wykonywanie prac,

— ze względu na to, że prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o okres wstrzymania prac,

— przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, o czas wynikający z opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienia nie wynikają z winy Wykonawcy,

— działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji mimo pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie przedmiotu zamówienia – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania,

— występowania stanu epidemii na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot zamówienia, lub na innym obszarze w sytuacji, gdy z tego względu nie będzie możliwe terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia o okres uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020