Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 239926-2021

Kompaktansicht anzeigen

12/05/2021    S92

Polen-Kutno: Rettungs- und Notfallausrüstung

2021/S 092-239926

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Postanschrift: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Ort: Kutno
Postleitzahl: 99-300
Land: Polen
Zu Händen von: mjr Jacek GAJEWSKI
E-Mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Telefon: +48 261430316

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronischer Zugang zu Informationen: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 3. Regionalna Baza Logistyczna
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
99-300 Kutno

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych (tśm) do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego, pochodzących z produkcji roku 2020/2021 (z wyjątkiem tśm stanowiących przedmiot części zamówienia 6, dla których datę produkcji określono na rok 2021), w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 części, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia-przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wojskowego, w tym jego części, komponentów i wyposażenia, którego Zamawiający nie może opisać w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, jednoznacznie i wyczerpująco, przez określenie dostatecznie precyzyjnych parametrów technicznych czy jakościowych, dlatego wskazuje się w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oznaczenia wyrobów (typ/Part Number/NSN) wraz z informacją o typie sprzętu, którego są częścią, komponentem lub wyposażeniem, z jednoczesnym dopuszczeniem składania ofert równoważnych.
5. W celu spełnienia wymogu wynikającego z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że kryterium służącym ocenie równoważności będzie dopuszczenie oferowanego wyrobu równoważnego do stosowania na określonych typach sprzętu będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.
6. Wykonawca oferując wyroby równoważne zobowiązany jest wskazać w rubryce 9 Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ w poszczególnych częściach zamówienia, w zakresie których oferuje wyroby równoważne, ich nazwy, typy i numery katalogowe.
7. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w rozdziale IV, potwierdzających że proponowane rozwiązanie równoważne spełnia wymóg określony w pkt 5.
8. Oferowane wyroby winny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do SWZ.
9. Warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
10. Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego może dodatkowo zlecić dostawę tśm w asortymencie oraz maksymalnych ilościach określonych w załączniku nr 1 do SWZ. Realizacja zamówienia opcjonalnego nastąpi po takich samych cenach jednostkowych jak w zamówieniu podstawowym. O zamiarze skorzystania z prawa opcji oraz asortymencie i jego ilości podlegającym dostawie Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie najpóźniej w terminie do 30.9.2021.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Asortyment i ilości określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: Asortyment i maksymalne ilości określa Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 8.6.2021. Abschluss 30.11.2021

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Spadochron ratowniczy Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Spadochron ratowniczy Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 39523100 Lenkbare Fallschirme

3)Menge oder Umfang
7 kpl.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Tratwa ratownicza Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Tratwa ratownicza Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung

3)Menge oder Umfang
47 kpl.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 3 Bezeichnung: Uprząż IPS-72 spadochronu ratowniczego PSU-36 s.2 Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Uprząż IPS-72 spadochronu ratowniczego PSU-36 s.2 Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 39520000 Konfektionierte Textilwaren

3)Menge oder Umfang
32 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 4 Bezeichnung: Zestaw mocujący do spadochronu hamującego PTK-29 lub SH-29 składający się ze sworznia 5.12.4900.3005.98 wraz z tuleją 5.12.4900.3003.98 oraz podkładką 3405A 1,5-8-16 nakrętką typu 3327A-6 i zawleczką 1,6x32S ZN PN/M-82001/ISO 1234 (sworzeń oznaczony nr fabr.i datą prod. zgodnie z Biuletynem P/WR/4421/E/2000) MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Zestaw mocujący do spadochronu hamującego PTK-29 lub SH-29 składający się ze sworznia 5.12.4900.3005.98 wraz z tuleją 5.12.4900.3003.98 oraz podkładką 3405A 1,5-8-16 nakrętką typu 3327A-6 i zawleczką 1,6x32S ZN PN/M-82001/ISO 1234 (sworzeń oznaczony nr fabr.i datą prod. zgodnie z Biuletynem P/WR/4421/E/2000) MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 34731000 Teile für Luftfahrzeuge

3)Menge oder Umfang
60 kpl.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 5 Bezeichnung: Mikrofon twardego hełmu lotniczego THL-5 lub THL-5NVG
1)Kurze Beschreibung
Mikrofon twardego hełmu lotniczego THL-5 lub THL-5NVG
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 32360000 Gegensprechanlagen

3)Menge oder Umfang
100 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 6 Bezeichnung: Bateria do radiostacji ratowniczej R-855 UM MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Bateria do radiostacji ratowniczej R-855 UM MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 31400000 Akkumulatoren und Batterien

3)Menge oder Umfang
600 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 7 Bezeichnung: Butla z głowicą spustową urządzenia ratowniczego KOMAR-2M Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Butla z głowicą spustową urządzenia ratowniczego KOMAR-2M Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung

3)Menge oder Umfang
30 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 8 Bezeichnung: Ładownica z przekładką do nabojów sygnałowych 15 mm Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Ładownica z przekładką do nabojów sygnałowych 15 mm Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 35000000 Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung

3)Menge oder Umfang
50 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 9 Bezeichnung: Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy LSM-1 (Słuchawki lotnicze LSM-1) W-3, Mi-17, Mi-24
1)Kurze Beschreibung
Zestaw mikrofonowo-słuchawkowy LSM-1 (Słuchawki lotnicze LSM-1) W-3, Mi-17, Mi-24
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 32340000 Mikrofone und Lautsprecher

3)Menge oder Umfang
60 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 10 Bezeichnung: Podstawa rozpraszająca energię, Platforma desantowa
1)Kurze Beschreibung
Podstawa rozpraszająca energię, Platforma desantowa
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 34740000 Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile

3)Menge oder Umfang
200 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Maksymalne zamówienie w ramach prawa opcji: 50 szt.
Los-Nr: 11 Bezeichnung: Opóźniacz czasowy (do mechanizmów rozłącznych M-1/M-2), Platforma desantowa
1)Kurze Beschreibung
Opóźniacz czasowy (do mechanizmów rozłącznych M-1/M-2), Platforma desantowa
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 34740000 Ausrüstung für Luft- oder Raumfahrzeuge, Bodengeräte für die Flugausbildung, Simulatoren und zugehörige Teile

3)Menge oder Umfang
50 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 12 Bezeichnung: Świeca sygnalizacyjna PSND/PSND-1 Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Świeca sygnalizacyjna PSND/PSND-1 Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 24613000 Leuchtraketen, Raketen zum Wetterschießen, Nebelsignale und pyrotechnische Artikel

3)Menge oder Umfang
1200 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Los-Nr: 13 Bezeichnung: Nabój sygnałowy 15 mm czerwony Su-22, MiG-29
1)Kurze Beschreibung
Nabój sygnałowy 15 mm czerwony Su-22, MiG-29
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35112000 Rettungs- und Notfallausrüstung, 24613000 Leuchtraketen, Raketen zum Wetterschießen, Nebelsignale und pyrotechnische Artikel

3)Menge oder Umfang
4800 szt.
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
1. Zaproszony do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Część zamówienia 1 - 6.835,00 PLN;
Część zamówienia 2 - 25.795,00 PLN;
Część zamówienia 3 - 10.480,00 PLN;
Część zamówienia 4 - 470,00 PLN;
Część zamówienia 5 - 330,00 PLN;
Część zamówienia 6 - 5.735,00 PLN;
Część zamówienia 7 - 760,00 PLN;
Część zamówienia 8 - 230,00 PLN;
Część zamówienia 9 - 1.765,00 PLN;
Część zamówienia 10 - 1.185,00 PLN;
Część zamówienia 11 - 3.795,00 PLN;
Część zamówienia 12 - 13.170,00 PLN;
Część zamówienia 13 - 5.560,00 PLN.
2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadiów cząstkowych dla części zamówienia, na które składa ofertę.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie w Narodowym Banku Polskim O/O Kraków Nr konta 36 1010 1270 0052 1013 9120 1000 z dopiskiem: wadium w postępowaniu pn.: dostawa technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego – sprawa 74/2021.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu uważa się za skuteczne, jeżeli w terminie wskazanym w pkt 3 środki pieniężne znajdują się na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 5 ppkt 2–4, Wykonawca dołącza do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Z treści ww. gwarancji lub poręczenia winno jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie odpowiednio gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji;
2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
3) kwota, jaką gwarant zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu (beneficjentowi gwarancji) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż kwota stanowiąca wadium w przedmiotowym postępowaniu;
4) że zobowiązaniem gwaranta do wypłaty objęte są wszystkie przypadki zatrzymania wadium określone w ustawie.
9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcy na konto, z którego zostało wniesione.
11. Wykonawca może wskazać inny numer rachunku bankowego, na które Zamawiający zwróci wadium.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
13. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w § 12 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ustanawiają wówczas pełnomocnika (w przypadku konsorcjum może to być jeden
Z konsorcjantów tzw. Lider konsorcjum lub osoba trzecia nie związana z żadnym z konsorcjantów) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie, zobowiązani są przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pełnomocnictwo wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, w którym ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Podstawy wykluczenia określone w rozdziale VIII nie mogą zachodzić wobec żadnego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązani będą przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie udzielonej na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1545) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w pozycjach Części III – rodzaje broni i amunicji – BA oraz Części IV – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888), w poniższym zakresie:
Część zamówienia 1, 3 - zakres koncesji: Część IV WT V ust. 7;
Część zamówienia 2 - zakres koncesji: Część IV WT V ust. 1 lub ust. 6;
Część zamówienia 4 - zakres koncesji: Część IV WT V ust. 1 lub ust. 7;
Część zamówienia 5, 7, 8, 9 - zakres koncesji: Część IV WT V ust. 1 lub ust. 6;
Część zamówienia 6 - zakres koncesji: Część IV WT V ust. 6 lub WT XIII ust. 3;
Część zamówienia 10, 11 - zakres koncesji: Część IV WT V ust. 7 lub ust. 10;
Część zamówienia 12, 13 - zakres koncesji: Część III (BA) ust. 14.
Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu:
a) udzielona na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1545) koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w pozycjach Części III – rodzaje broni i amunicji – BA oraz Części IV – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888), w zakresie wskazanym powyżej.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż:
Część zamówienia 1 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 112.090,00;
Część zamówienia 2 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 423.000,00;
Część zamówienia 3 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 171.830,00;
Część zamówienia 4 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 7.710,00;
Część zamówienia 5 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 5.410,00;
Część zamówienia 6 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 94.020,00;
Część zamówienia 7 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 12.480,00;
Część zamówienia 8 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 3.800,00;
Część zamówienia 9 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 28.960,00;
Część zamówienia 10 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 19.400,00;
Część zamówienia 11 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 62.200,00;
Część zamówienia 12 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 216.000,00;
Część zamówienia 13 - Minimalne wymagane środki finansowe lub zdolność kredytowa w złotych: 91.200,00.
Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie więcej niż jednej części zamówienia, Wykonawca winien wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiadającej sumie minimalnych wymogów określonych w powyższej tabeli dla części zamówienia, w zakresie których wnioskuje o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego lub technicznych środków materiałowych do ww. sprzętu, na kwotę nie mniejszą niż:
Część zamówienia 1 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 112.090,00;
Część zamówienia 2 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 423.000,00;
Część zamówienia 3 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 171.830,00;
Część zamówienia 4 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 7.710,00;
Część zamówienia 5 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 5.410,00;
Część zamówienia 6 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 94.020,00;
Część zamówienia 7 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 12.480,00;
Część zamówienia 8 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 3.800,00;
Część zamówienia 9 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 28.960,00;
Część zamówienia 10 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 19.400,00;
Część zamówienia 11 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 62.200,00;
Część zamówienia 12 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 216.000,00;
Część zamówienia 13 - Minimalna wartość wykonanej/wykonywanej dostawy w złotych: 91.200,00.
Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards
W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w zakresie więcej niż jednej części zamówienia, Wykonawca winien wykazać wykonanie dostawy o wartości odpowiadającej najwyższej kwocie przypisanej częściom zamówienia, w zakresie których wnioskuje o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl 3 und Höchstzahl 20
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: 1. Zamawiający zastrzega ograniczenie liczby Wykonawców, których zaprosi do składania ofert: w liczbie nie większej niż 20 i nie mniejszej niż 3 Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będą podlegały odrzuceniu. 2. W celu ograniczenia, do określonej w pkt 1, liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, Zamawiający zastosuje jako kryterium selekcji doświadczenie Wykonawcy w wykonywaniu dostaw sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego lub technicznych środków materiałowych do ww. sprzętu. 3. Zamawiający dokona selekcji na podstawie podmiotowych środków dowodowych w poniższy sposób/według poniższych zasad: ˗ za wykazanie przez Wykonawcę 1 dostawy, spełniając w ten sposób w minimalnym stopniu warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale IX pkt 1 ppkt 4 SWZ, Zamawiający przyzna 0 pkt; ˗ za wykazanie 2 dostaw – 1 pkt; ˗ za wykazanie 3 dostaw – 2 pkt; ˗ za wykazanie 4 dostaw – 3 pkt; ˗ za wykazanie 5 dostaw – 4 pkt; ˗ za wykazanie 6 dostaw – 5 pkt; ˗ za wykazanie 7 dostaw – 6 pkt; ˗ za wykazanie 8 dostaw – 7 pkt; ˗ za wykazanie 9 dostaw – 8 pkt; ˗ za wykazanie 10 i więcej dostaw – 9 pkt. 4. Jeżeli Wykonawcy otrzymają taką samą ocenę (liczbę punktów) w ramach dokonywanej selekcji, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto wykazanych dostaw. 5. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy złożą niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie mniejsza lub równa 20, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich tych Wykonawców.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
74/2021
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
8.6.2021 - 12:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 405 ust. 1 w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 405 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp;
3) w art. 405 ust. 2 pkt 5 w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, są zdolni do należytego wykonania zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Szczegółowo określone w SWZ.
3. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
2) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
˗ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
˗ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
Sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
Poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
˗ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
˗ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
˗ art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
˗ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
˗ art. 109 ust. 1 pkt 7–10 ustawy Pzp,
Według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z warunkiem opisanym przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1 SWZ;
b) udzieloną na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
O przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1545) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz obrotu technologią o takim przeznaczeniu określonymi w pozycjach Części III – rodzaje broni i amunicji – BA oraz Części IV – Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT Załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1888), potwierdzającą spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1 ppkt 2 SWZ;
c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzającą spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1 ppkt 3 SWZ;
d) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdziale IX pkt 1 ppkt 4 SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
4) Podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę kryteriów selekcji:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających w minimalnym stopniu warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale IX pkt 1 ppkt 4 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca winien skorzystać ze składanego w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (określonego w rozdziale IX pkt 1 ppkt 4 SWZ) wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ, o którym mowa w pkt 1 ppkt 3 lit. d SWZ.
5) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczącą Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającą, że osoba działająca w imieniu odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a;
2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy określone w pkt 3 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający uzna dokument składany na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2, wydany przez inne państwo, jeżeli odpowiadał będzie dokumentom wydawanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie podmiotowych środków dowodowych, włącznie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, a także wymiana informacji, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog.

9. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub, za zgodą Zamawiającego, w formie elektronicznej.
10. Zamawiający wyraża zgodę i rekomenduje złożenie oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi, dla których jedyną dopuszczalną formą jest forma elektroniczna.
11. Poprzez formę elektroniczną rozumie się dokument sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poprzez formę pisemną rozumie się dokument w postaci papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem.
12. W przypadku gdy Wykonawca nie zdecyduje się na przekazanie oświadczeń, o których mowa w pkt 9, za pośrednictwem platformy zakupowej, należy złożyć je za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego na adres i w sposób wskazany w rozdziałach XVIII oraz XXI SWZ.
13. Zamawiający komunikował się będzie z Wykonawcą za pośrednictwem platformy zakupowej na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy składaniu podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, a w przypadku zastosowania się do rekomendacji Zamawiającego, także wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty.

14. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty, dla których jedynym dopuszczalnym miejscem złożenia jest platforma zakupowa lub siedziba Zamawiającego). W takim przypadku komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl.

15. Przekazywanie zawiadomień, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), dokumentów i oświadczeń (innych niż wymaganych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą), w tym składanych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość poprzez dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
16. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sporządza się:
˗ (Rekomendowane) w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
˗ w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem.
17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 17, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu platformy zakupowej.
19. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
20. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
21. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć podmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale XIII SWZ.
22. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
23. Sposób sporządzania oświadczeń i dokumentów, w tym wymagania wobec ich formy, określa rozdział XV SWZ.
24. Wniosek należy sporządzić w języku polskim.
25. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
26. Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca może wycofać wniosek.
27. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć:
a. Sposób rekomendowany przez zamawiającego

Za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog.

Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, a także podmiotowe środki dowodowe.
Informacje dotyczące sposobu i formy złożenia wniosku znajdują się na stronie platformy zakupowej w zakładce Instrukcje dla Wykonawców.
W procesie składania wniosku Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na pliku/plikach przesłanych za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem wniosku.
Zamawiający informuje, iż jakakolwiek zmiana w treści lub nazwie dokumentu po jego podpisaniu, spowoduje naruszenie jego integralności.
b. Sposób nierekomendowany przez Zamawiającego
W przypadku wyboru postaci papierowej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego, zaadresowany
I oznakowany w następujący sposób:
3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę technicznych środków materiałowych do sprzętu wysokościowo-ratowniczego oraz spadochronowo-desantowego - sprawa 74/2021
Oraz nazwa i dokładny adres Wykonawcy
W filii Kancelarii jawnej 3. Regionalnej Bazy Logistycznej – Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno (budynek nr 3, pokój nr 123).
Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji.
Wymagane wraz z wnioskiem podmiotowe środki dowodowe można złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej!
28. Zamawiający zaprosi jednocześnie do składania ofert Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będą podlegały odrzuceniu, oraz którzy spełnią kryteria selekcji określone w rozdziale VII SWZ.
29. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące oświadczenia:
1) wypełniony i podpisany druk Oferta sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
30. W przypadku oferowania wyrobów równoważnych Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale IV SWZ.
31. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby równoważne spełniają wymóg określony w rozdziale III pkt 5 SWZ, na podstawie art. 106 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
1) kart technologicznych, kart zmian konstrukcyjnych lub oświadczeń producenta statku powietrznego, którego częścią, komponentem lub wyposażeniem są oferowane wyroby równoważne lub
2) biuletynów technicznych,
Zatwierdzonych przez Szefa Szefostwa Techniki Lotniczej – Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych Sił Zbrojnych RP, potwierdzających że dany techniczny środek materiałowy został dopuszczony do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP.
32. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
33. Ofertę należy złożyć:
a. Sposób rekomendowany przez zamawiającego

Za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/3rblog. Informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty znajdują się na stronie platformy zakupowej w zakładce Instrukcja dla wykonawców.

W przypadku oferowania wyrobów równoważnych, wraz z ofertą należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe.
W procesie składania oferty Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.
Zamawiający informuje, iż jakakolwiek zmiana w treści lub nazwie dokumentu po jego podpisaniu, spowoduje naruszenie jego integralności.
b. Sposób nierekomendowany przez Zamawiającego
W przypadku wyboru postaci papierowej – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca oferuje wyroby równoważne, wymagane wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej!
34. Data rozpoczęcia zamówienia podana w sekcji II pkt 3 jest datą orientacyjną.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
7.5.2021