Services - 239933-2017

24/06/2017    S119    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Русе: Архитектурно проектиране

2017/S 119-239933

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6
Русе
7000
България
Лице за контакт: Пламена Пасева — гл. експерт дирекция ЕР; Моника Петрова
Телефон: +359 82881706/+359 82881710
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg-eu

Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/294/index.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/294/index.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Русе
000530632
пл. „Свобода“ № 6, Информационен център, гише Обществени поръчки и транспорт
Русе
7000
България
Лице за контакт: Ваня Попова — старши експерт
Телефон: +359 82881635
Електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413
код NUTS: BG323

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.ruse-bg-eu

Адрес на профила на купувача: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/294/index.html

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност на 13 сгради на територията на община Русе.

II.1.2)Основен CPV код
71220000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е изработване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 13 публични сгради, включително изготвяне на количествено-стойностни сметки. Работните проекти трябва да са съобразени с изискванията на финансиращата програма — Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за климата (НДЕФ, ИПК).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 208 255.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323
Основно място на изпълнение:

Гр. Русе.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е изработване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 от 21.5.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 13 публични сгради, включително изготвяне на количествено-стойностни сметки. Работните проекти трябва да са съобразени с изискванията на финансиращата програма — Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за климата (НДЕФ, ИПК). Обекти:

Обект № 1: ДГ „Детелина“ — гр. Русе, ул. „Рига“ № 36;

Обект № 2: Детска ясла № 4 — гр. Русе, ул. „Муткурова“ № 98;

Обект № 3: Детска ясла № 5 — гр. Русе, ул. „Петър Стрелковски“ № 1;

Обект № 4: Детска ясла № 9 — гр. Русе, ул. „Ловеч“ № 27;

Обект № 5: Детска ясла № 12 — гр. Русе, ул. „Киев“ № 12;

Обект № 6: ДГ „Синчец“ — гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ № 10;

Обект № 7: ОУ „Христо Смирненски“ — гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ № 33;

Обект № 8: ДГ „Здравец“ — гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ № 36;

Обект № 9: ДГ „Пролет“ — гр. Русе, ул. „Котовск“ № 15;

Обект № 10: ДГ „Роза“ — с. Ново Село, ул. „Трети март“ № 5;

Обект № 11: ОУ „Георги С. Раковски“ — с. Ново село, ул. „Трети март“ № 7;

Обект № 12: ДГ „Приказен свят“ — с. Николово, ул. „Мургаш“№ 6;

Обект № 13: ОУ „Кирил и Методий“ — с. Семерджиево, ул. „Кирил и Методий“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: План за управление на риска (ПУР) / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Предложен срок на проектиране — СП / Тежест: 10
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 208 255.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни и по-дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение подлежи на оценка.

Срокът започва да тече от датата на сключване на договор за изпълнение с избрания изпълнител на поръчката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да представят изискуемата информация в част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП за услугите с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 години от подаване на офертата. Доказателства за изпълнени услуги се представят от участника определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

2. Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва професионалната компетентност на лицата.

Документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител преди сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет идентичен или сходен* с този на поръчката през последните 3 години от датата на подаване на офертата, независимо от обема. За доказване на посоченото изискване, участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Под еднаква или сходна услуга на предмета на обществената поръчка се разбират услуги, свързани с подготовка на инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за сграда.

2. Участникът следва да разполага с персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката, включващ:

Архитект;

Строителен инженер 1;

Електроинженер;

Инженер ОВК;

o Минимални изисквания към посочените експерти: Да са дипломирани — магистри или еквивалент по съответната специалност, да имат валидна пълна проектантска правоспособност.

Експерт пожарна безопасност;

Експерт ПБЗ;

Експерт план за управление на строителните отпадъци;

o Минимални изисквания към посочените експерти: Да са дипломирани — магистри или еквивалент по технически науки по съответната специалност или еквивалент, да имат валидна пълна проектантска правоспособност.

Строителен инженер 2: висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“, с валидно удостоверение за ППП; с валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП (съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП; 2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/07/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/07/2017
Местно време: 14:00
Място:

Община Русе, ет. 3, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Преди сключване на договора избраният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата му стойност без ДДС в една от формите на чл. 111 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане — паричната сума се внася по сметка на на Община Русе: IBAN BG37 IORT 7379 3300 0300 00; BIC Code: IORTBGSF към „ТБ Инвестбанк“ АД, Клон Русе, на името на Община Русе. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с предмета съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност.

**Специфични национални основания за изключване (попълва се Раздел Г, част ІІІ от ЕЕДОП):

А. Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.

Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

В. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2017