TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 239952-2022

06/05/2022    S89

Romania-Cluj-Napoca: Special-purpose motor vehicles

2022/S 089-239952

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Municipiul Cluj-Napoca
National registration number: 4305857
Postal address: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Cosmin Balaj, Alina Nicula
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet address(es):
Main address: www.primariaclujnapoca.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100142637
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitie 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca

Reference number: 14
II.1.2)Main CPV code
34144000 Special-purpose motor vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca, conform documentatiei. Valoarea estimata este de 260.000 lei fara TVA. Termenul de livrare este de 6 luni de la data primirii de catre furnizor a contractului. Clarificarile vor putea fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limite de depunere a ofertelor si autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 260 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Description of the procurement:

Achizitie 2 autoturisme de interventie de teren cu tractiune 4x4 necesare Directiei Generale Politia Locala a Municipiului Cluj-Napoca, conform documentatiei.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Certificat constatator privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul principal, valabil la momentul prezentarii. Pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, valabila la momentul prezentarii;

2. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

3. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

6. Orice alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Primar - EMIL BOC, presedinte comisie de evaluare BANGA VASILE-OVIDIU, membrii comisiei de evaluare: COSMIN-ADRIAN BALAJ, IOAN BOGDAN, SANDOR DUMITRU-FLORIN, MOLNAR ATTILA, presedinte de rezerva OLTEAN SORIN-LIVIU, membri de rezerva: STEFANIA MADARAS, IOANA VESA, CIMPIAN MARIUS-DANIEL, TOMA SORINA-MIRELA.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Operatorii economici nerezidenți (străini) vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, conforme legii ţării de rezidenţă a operatorului economic. Documentele pentru persoane juridice străine vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, sau in situația in care ofertantul beneficiază de susținere din partea unor terți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza, respectiv tertii sustinatori declarați in DUAE.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractareOfertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul / subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori (LEI fara TVA), perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Informatii privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie si ofertantul asociat va completa DUAE cat si documentele solicitate la modalitatea de indeplinire a cerintei. Impreuna cu DUAE se va depune si acordul de asociere.Informatii privind Tertul sustinator in sustinerea tehnica sau profesionala acordata ofertantului: Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE, Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si profesionala acordata de tertul sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Impreuna cu DUAE se va depune si angajamentul de sustinere precum si anexele acestuia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul/ acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului / subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Completare DUAE in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii/entităţii contractante. Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului-limita prevazut in anuntul de participare publicat) au furnizat produse similare, respectiv autovehicule similare celor descrise in caietul de sarcini. La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, trebuie să prezinte documentele justificative: certificate/documente edificatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, care să confirme experiența similară, astfel cum a fost solicitată, respectiv din care să rezulte: beneficiarul, indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat; obiectul contractului; valoarea contractului; valoarea livrarilor similare; data încheierii contractului; perioada derulării contractului; data și numărul documentului de recepție; ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil (dacă este cazul). Autoritatea contractanta se poate adresa direct beneficiarului final cu o cerere pentru confirmarea experientei similare declarate.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 07/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Garantia de participare se restituie in conditiile art 38 din HG 395/2016. Ofertantii au obligatia de a specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primaria municipiului Cluj-Napoca - Serviciul achizitii publice
Postal address: Strada Moţilor, Nr. 1-3
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400001
Country: Romania
E-mail: adrian.balaj@primariaclujnapoca.ro
Telephone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Internet address: www.primariaclujnapoca.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2022