Varer - 240005-2022

06/05/2022    S89

Danmark-Solrød: Funktionsstøtte

2022/S 089-240005

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulla Skovgaard
E-mail: usk@solrod.dk
Telefon: +45 56182258
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.solrod.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65970
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330841&B=SOLROED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330841&B=SOLROED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kompressionsprodukter (strømper, ærmer, handsker, bh, trusse mm) med mulighed for tilkøb af opmåling og hjælpemilder

Sagsnr.: 88.20.08-Ø54-1-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33180000 Funktionsstøtte
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen er en fælles aftale for 16 selvstændige kommuner. Kommunerne er, i sagens natur, forskellige bl.a. i forhold til serviceniveau, bemanding og politisk flertal. I en række af kommunerne, opmåler den kommunale sygepleje, som udgangspunkt, alle borgere der skal have strømper, men ikke til øvrige kompressionsprodukter. Sygeplejen i de resterende kommuner foretager ingen opmåling på kompressionsområdet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 83 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Faxe, Greve, Guldbordsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Sorø Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen er en fælles aftale for 16 selvstændige kommuner. Kommunerne er, i sagens natur, forskellige bl.a. i forhold til serviceniveau, bemanding og politisk flertal. I en række af kommunerne, opmåler den kommunale sygepleje, som udgangspunkt, alle borgere der skal have strømper, men ikke til øvrige kompressionsprodukter. Sygeplejen i de resterende kommuner foretager ingen opmåling på kompressionsområdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 83 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen er omfattet af serviceloven og borgerens frie valg. Ordregiver kan derfor ikke garantere en bestemt opgavetyngde, da det dels er afhængig af, hvor mange borgere der visiteres, og dels af borgerens konkrete valg af leverandør.

Aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til de enkelte borgere, der visiteres til kompressionsprodukter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital i to seneste regnskabsår.

Likviditetsgrad på mindst 120%, for de seneste to regnskabsår

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/12/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres af Solrød Kommune på vegne af Fællesudbud Sjælland (FUS) bestående af:

Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Sorø Kommune.

Udbuddet omfatter køb af kompressionsprodukter med mulighed for tilkøb af opmåling og hjælpemidler.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes intet officiel mæglingsenhed
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/05/2022