Dostawy - 240048-2020

25/05/2020    S100

Polska-Grudziądz: Urządzenia komputerowe

2020/S 100-240048

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina-Miasto Grudziądz
Krajowy numer identyfikacyjny: 871118833
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawłowska
E-mail: bzp@um.grudziadz.pl
Tel.: +48 564510233

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.grudziadz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy–miasto Grudziądz

Numer referencyjny: FE.042.1.4.2017
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy–miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę–miasto Grudziądz pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, o współczesnych rozwiązaniach technologicznych, spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w Załączniku nr 1 do SIWZ i nie gorszego w zakresie jakości i uwarunkowań technicznych, przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
32421000 Okablowanie sieciowe
48800000 Systemy i serwery informacyjne
32413100 Rutery sieciowe
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
48820000 Serwery
32424000 Infrastruktura sieciowa
30213100 Komputery przenośne
30232100 Drukarki i plotery
39134000 Meble komputerowe
30237280 Akcesoria zasilające
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grudziądz

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących dla szkół z terenu gminy–miasto Grudziądz w ramach projektu realizowanego przez gminę–miasto Grudziądz pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”: przełącznik zarządzalny – szt. 7, okablowanie strukturalne (305 m) – szt. 12, system do zarządzania siecią komputerową – szt. 9, router – szt. 9, zasilacz awaryjny – szt. 14, serwer plików NAS – szt. 9, kontroler do zarządzania siecią bezprzewodową – szt. 8, punkt dostępowy – szt. 18, komputer przenośny – szt. 259, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – szt. 15, drukarka 3D – szt. 5, dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym – szt. 12, urządzenie sieciowe – szt. 1, listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym – szt. 12, listwa zasilająca z elastyczno-ruchomymi połączeniami – szt. 12, listwa zasilająca bryzgoszczelna – szt. 6, Oprogramowanie do projektowania graficznego – szt. 2, pendrive – szt. 22.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena oferty – 60 %;

— termin realizacji – 40 %.

Zamawiający ustalił minimalny termin realizacji przedmiotu zamówienia na 30 dni kalendarzowych, a maksymalny na 45 dni kalendarzowych. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu realizacji poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum lub brak terminu w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077196
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawę unieważnienia stanowi art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) – „cena najkorzystniejszej oferty lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej”.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w terminie wskazanym na złożenie ofert, tj. do 20.3.2020 do godz. 8.00, złożono dwie oferty:

1) oferta nr 1 – Suntar Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów – cena oferty brutto 894 074,05 PLN, termin realizacji 30 dni;

2) oferta nr 2 – Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8/4, 26-600 Radom – cena oferty brutto 777 518,65 PLN, termin realizacji 30 dni.

W wyniku badania ofert, Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy Cezar Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wskazał minimalne wymagania jakie powinny spełniać zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia. Wykonawca w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego w pozycji:

1) nr 9 „komputer przenośny” zaproponował urządzenie – komputer przenośny V130 (w konfiguracji zgodnej z wymaganiami Zamawiającego) / producent Lenowo. Przedstawiony przez Wykonawcę komputer nie posiada portu USB z funkcją powershare (wymóg tej funkcji został określony przez Zamawiającego w pozycji 9 pkt 19 tiret 11 ww. Załącznika);

2) nr 6 „serwer plików NAS” zaproponował urządzenie – serwer plików NAS My Cloud EX2 Ultra 4TB. Tak opisany model urządzenia wskazuje, że Wykonawca zaproponował urządzenie, które nie spełnia wymagań Zamawiającego w zakresie ilości dysków. Pomimo tego, że Wykonawca w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z dnia 3 kwietnia 2020 r. potwierdził, że zaproponowany serwer plików NAS posiada 2 dyski 3,5” każdy po 4 TB Zamawiający uznał, że przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia powodują zmianę treści oferty.

Ponadto Wykonawca w Załączniku nr 1 do formularza ofertowego w pozycjach:

1) 2 – okablowanie strukturalne (305) CZR Ethernet L0SH Cable, producent Cezar Sp. z o.o.;

2) 5 – zasilacz awaryjny CZR 3000VA, producent Cezar Sp. z o.o.;

3) 11 – drukarka 3D CZR 3D Printer, producent Cezar Sp. z o.o.;

4) 14 – listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym CZR Surge Protector FlexPower Eternal, producent Cezar Sp. z o.o.;

5) 15 – listwa zasilająca z elastyczno-ruchomymi połączeniami CZR SurgeProtector FlexPower, producent Cezar Sp. z o.o.;

6) 16 – listwa zasilająca bryzgoszczelna CZR SurgeProtector 5GND, producent Cezar Sp. z o.o.

Zaproponował urządzenia, których podana nazwa, symbol i producent nie pozwalają na zidentyfikowanie przedmiotu zamówienia (a przez to weryfikacji zgodności z treścią SIWZ).

Zamawiający nałożył na Wykonawców obowiązek wskazania nazwy, modelu i producenta sprzętu, informacje takie bezsprzecznie stanowią treść oferty. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, polegająca na wskazaniu powyższych informacji w sposób, który nie pozwala Zamawiającemu na identyfikację urządzenia, nie może zostać wyeliminowana poprzez zastosowanie mechanizmów wskazanych w art. 87 ustawy Pzp., a oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

W związku z powyższym oferta nr 2 została odrzucona.

Po dokonaniu przedmiotowej czynności, najkorzystniejsza oferta przewiduje realizację zadania w kwocie 894 074,05 PLN. Tymczasem wartość, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania wynosi 793 302,58 PLN.

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

W konsekwencji niniejsze postępowanie należy unieważnić, przyjmując za podstawę art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z ...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020