Lieferungen - 240057-2020

25/05/2020    S100    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lubawka: Dieselöl

2020/S 100-240057

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka z o.o.
Postanschrift: ul. Nadbrzeżna 5a
Ort: Lubawka
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 58-420
Land: Polen
E-Mail: grzegorz.szmajdzinski@sanikom.com.pl
Telefon: +48 757411541
Fax: +48 757411541

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.sanikom.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka komunalna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne, w tym transport i unieszkodliwianie odpadów

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego

Referenznummer der Bekanntmachung: DRI/173/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134100 Dieselöl
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) wg polskiej normy PN-EN 590 w ilości szacunkowej 873 000 litrów, o wymaganiach jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra

Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.

1680). Dostawy realizowane będą przez okres 18 miesięcy do czterech zbiorników naziemnych po 5 000 litrów każdy; dwóch zlokalizowanych w:

— Lubawce przy ul. Zielonej 30,

— Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1,

— Lwówku Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 27,

— Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49.

Wielkość dostaw wyniesie jednorazowo do 5 000 litrów do jednego punktu. Przy zamówieniu obejmującym

Jednocześnie cztery (4) lokalizacje, wielkość dostawy może wynieść maksymalnie 20 000 litrów.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 610 270.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Hauptort der Ausführung:

Lubawka, ul. Zielona 30, POLSKA

Boguszów-Gorce, ul. Brzozowa 1, POLSKA

Lwówek Śląski, ul. Wojska Polskiego 27, POLSKA

Kamienna Góra, ul. Towarowa 49, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (ON) w ilości 873 000 litrów wg polskiej normy PN-EN 590 (z wyłączeniem przypadku określonego w pkt 1.3), o wymaganiach jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680) w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.1. Parametry paliwa powinny być potwierdzone minimum 3 badaniami w okresie styczeń–marzec 2021

(Uwaga! Badania na wezwanie Zamawiającego złoży ten Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).

1.2. Zamawiający wymaga także, aby w okresie zimowym (tj. od 16 listopada do końca lutego) temperatura

zablokowania zimnego filtra (CFPP) wynosiła maksymalnie –25 oC.

1.3. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur (poniżej – 25 oC), Wykonawca jest zobowiązany do

dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego 1 o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP)

dobieranej stosownie do panującej temperatury.

1.4. W pozostałych okresach Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy zgodnie z Normą PN – EN 590, o

wymaganiach jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 9.10.2015 w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680), w zależności od temperatury otoczenia

(okresu) odpowiednio dla oleju napędowego: – letniego, tj. w okresie od 16 kwietnia do dnia 30 września; –

przejściowego, tj. w okresie od 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

2. Kod CPV: 09134100-8

3. Podana w pkt 1 ilość paliwa jest ilością szacunkową, obliczoną na podstawie zużycia oleju napędowego przez Zamawiającego w okresach poprzednich, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. Ilość ta w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego w związku ze zmniejszoną ilością dostaw.

4. Transport oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest realizować zgodnie z wymogami ustawy z 6.9.2001 o Transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.58 z późn. zm.).

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać paliwo cysternami odpowiadającymi wymogom transportowego dozoru technicznego, przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych według umowy ADR, a także

dokumentów potwierdzających posiadanie zalegalizowanego urządzenia pomiarowego cysterny do wydawania paliwa.

Dostawy realizowane będą do czterech zbiorników naziemnych po 5 000 litrów każdy, zlokalizowanych w:

— Lubawce przy ul. Zielonej 30,

— Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1,

— Lwówku Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 27,

— Kamiennej Górze przy ul. Towarowej 49.

Wielkość dostaw wyniesie jednorazowo do 5 000 litrów do jednego punktu. Przy zamówieniu obejmującym

Jednocześnie cztery (4) lokalizacje, wielkość dostawy może wynieść maksymalnie 20 000 litrów.

Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w części III SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 043-101169
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: AZAREX Paliwa
Postanschrift: ul. Kosynierów 5
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-310
Land: Polen

Internet-Adresse: www.azarex.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 368 034.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 610 270.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020