Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 240111-2021

12/05/2021    S92

Moldova-Chișinău: Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale

2021/S 092-240111

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Instituția publică „Agenția Servicii Publice”
Adresă: Str. Puskin nr. 42
Localitate: Chișinău
Cod NUTS: MD Moldova
Cod poștal: 2012
Țară: Moldova
Persoană de contact: Victoria Eşanu
E-mail: victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
Telefon: +373 22-50-47-14
Fax: +373 22-21-22-59
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.asp.gov.md/
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.asp.gov.md/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1619699719304?tab=contract-notice
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare

Număr de referinţă: ocds-b3wdp1-MD-1619699719304
II.1.2)Cod CPV principal
22400000 Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziţionarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare pentru anii 2022-2023 pentru necesităţile cetăţenilor Republicii Moldova.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 498 356 865.92 MDL
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: MD Moldova
Locul principal de executare:

Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziţionarea blanchetelor cu tehnologii de personalizare pentru actele de identitate din sistemul național de paşapoarte, a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare pentru anii 2022-2023 pentru necesităţile cetăţenilor Republicii Moldova.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Condițiile tehnice detaliate sunt descrise în documentaţia de atribuire publicată în cadrul procedurii.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Licitaţie electronică – trei runde. Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie este de 4 983 568,66 RON (1 %).

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/06/2021
Ora locală: 09:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română, Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/06/2021
Ora locală: 09:30
Locul:

SIA RSAP MTender, www.achizitii.md

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresă: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124
Localitate: mun. Chişinău
Cod poștal: MD-2001
Țară: Moldova
E-mail: contestatii@ansc.md
Telefon: +373 22-82-06-52
Fax: +373 22-82-06-51
Adresă internet: https://www.ansc.md/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
07/05/2021